Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa TSUE

12 maja 2018

NR 161 (Marzec 2018)

Przewaga krajowych regulacji

0 187

Nierzadkie są przypadki takiego implementowania unijnych regulacji dyrektywnych do krajowych przepisów w zakresie zamówień publicznych, które czyni te przepisy bardziej wymagającymi, a nawet drastycznymi. Bywa to, oczywiście, powodem sprzeciwu uczestników postępowań zamówieniowych, a w konsekwencji wymaga rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości. Takiej natury było orzeczenie w sprawie C-223/16 wydane 14 września 2017 r. 

Podstawę dla orzeczenia Trybunału wydanego w trybie prejudycjalnym stanowił wniosek dotyczący wykładni art. 47 i 48 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. 2004, L 134, s. 114), art. 63 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. 2014, L 94, s. 65). Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy firmą Casertana a Ministerstwem Infrastruktury i Transportu – międzyregionalnym urzędem ds. zamówień publicznych Kampanii i Molise oraz kampańskim regionalnym przedsiębiorstwem ochrony gruntów (Włochy) – w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na planowanie wykonawcze, koordynację bezpieczeństwa w fazie planowania i realizacji robót budowlanych związanych z projektem „La Bandiera Blu” regionu nadbrzeżnego Domizio.

Przedmiotem zainteresowania Trybunału były też stosowne przepisy prawa włoskiego, m.in. art. 40 ust. 1 i 2 dekretu ustawodawczego nr 163 – kodeksu zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy w wykonaniu dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE z dnia 12 kwietnia 2006 r., który stanowi:

  1. Podmioty wykonujące publiczne roboty budowlane na jakiejkolwiek podstawie muszą mieć zezwolenie i zapewniać wykonywanie swojej działalności zgodnie z zasadami jakości, profesjonalizmu i uczciwości. W tym samym celu produkty, procedury, usługi i systemy jakości w przedsiębiorstwie wykorzystywane przez te podmioty podlegają certyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Rozporządzenie przewidziane w art. 5 reguluje jednolity system zezwoleń dla wszystkich podmiotów wykonujących na jakiejkolwiek podstawie publiczne roboty budowlane o wartości przewyższającej 150 000 euro, w zależności od rodzaju i wartości robót. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 5, umożliwia również dokonywanie okresowych przeglądów kategorii zezwoleń i ustanawianie ewentualnych nowych kategorii zezwoleń.

Artykuł 49 wspomnianego dekretu przewiduje: Oferent, czy to indywidualny, czy tworzący konsorcjum lub grupę wykonawców w rozumieniu art. 34 w związku z określonym przetargiem na roboty budowlane, usługi lub dostawy, może spełniać warunek dotyczący wymogów o charakterze ekonomicznym, finansowym, technicznym, organizacyjnym, to znaczy uzyskać certyfikat SOA poprzez powołanie się na kwalifikacje innego podmiotu spełniającego wymogi lub na certyfikat SOA innego podmiotu.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

Z postanowienia odsyłającego wynika zatem, że w czerwcu 2013 r. międzyregionalny urząd ds. zamówień publicznych Kampanii i Molise, działając z upoważnienia regionalnej spółki Kampanii ds. ochrony gruntów, wszczął otwarte postępowanie przetargowe o zasięgu europejskim w celu udzielenia zamówienia związanego z projektem o nazwie „La Bandiera Blu”. W specyfikacji warunków zamówienia sprecyzowano, że dla udziału w postępowaniu przetargowym konieczne jest uzyskanie od spółki certyfikacyjnej S. zaświadczenia o kwalifikacjach wymaganych do świadczenia usług polegających na planowaniu i wykonywaniu prac należących do określonych kategorii.

Casertana uczestniczyła w przetargu w ramach tworzonego właśnie tymczasowego stowarzyszenia przedsiębiorstw jako lider i pełnomocnik. W kwestiach wymaganych przez dekret ustawodawczy nr 163 wskazała ona na kwalifikacje dwóch przedsiębiorstw pomocniczych, z których jednym było konsorcjum GAP. W trakcie postępowania i po zakończeniu etapu dopuszczenia do przetargu wspomniane przedsiębiorstwo pomocnicze utraciło wymaganą dla danej kategorii usług klasyfikację, musiało więc zostać zaklasyfikowane do niższej kategorii usług.

Decyzją z dnia 8 października 2014 r. zamówienie zostało udzielone tymczasowemu stowarzyszeniu przedsiębiorstw kierowanemu przez konsorcjum I. Tymczasowe stowarzyszenie przedsiębiorstw, na którego czele stała Casertana, zostało zaklasyfikowane na drugim miejscu. Spółka ta wniosła skargę do regionalnego sądu administracyjnego dla Kampanii, kwestionując pod wieloma względami sporną decyzję o ostatecznym udzieleniu zamówienia. Następnie stowarzyszenie I, któremu udzielono zamówienia, wniosło skargę wzajemną, zmierzającą do wykluczenia skarżącej w postępowaniu głównym, twierdząc, że powinna zostać wykluczona z przetargu, ponieważ jej przedsiębiorstwo pomocnicze utraciło w trakcie postępowania przetargowego klasyfikacje wymagana dla uczestnictwa w przetargu. W odpowiedzi zainteresowana spółka wskazała, że owa utrata klasyfikacji przypisywana przedsiębiorstwu pomocniczemu stanowiła przypadek siły wyższej i nie mogła powodować automatycznego wykluczenia całego stowarzyszenia.

Ważne!

Wyrokiem z dnia 27 marca 2015 r. regionalny sąd administracyjny dla Kampanii uznał skargę wzajemną złożoną przez tymczasowe stowarzyszenie przedsiębiorstw, któremu udzielono zamówienia, poprzez uznanie pierwszego zarzutu: stwierdzono, że utrata kwalifikacji dla wymaganego zaklasyfikowania przez przedsiębiorstwo pomocnicze w trakcie postępowania przetargowego skutkowała wykluczeniem stowarzyszenia strony skarżącej w postępowaniu głównym. Ponadto sąd ten wskazał, że argumenty strony skarżącej dotyczące zaistnienia przypadku siły wyższej nie miały znaczenia.

Casertana wniosła 8 lipca 2015 r. odwołanie od tego wyroku. Wskazała w nim, że oferent mający zaufani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy