Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Przewaga krajowych regulacji

Nierzadkie są przypadki takiego implementowania unijnych regulacji dyrektywnych do krajowych przepisów w zakresie zamówień publicznych, które czyni te przepisy bardziej wymagającymi, a nawet drastycznymi. Bywa to, oczywiście, powodem sprzeciwu uczestników postępowań zamówieniowych, a w konsekwencji wymaga rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości. Takiej natury było orzeczenie w sprawie C-223/16 wydane 14 września 2017 r.

Podstawę dla orzeczenia Trybunału wydanego w try- bie prejudycjalnym stanowił wniosek dotyczący wykładni art. 47 i 48 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. 2004, L 134, s. 114), art. 63 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. 2014, L 94, s. 65). Wniosek ten został złożony...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści