Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Otwarty dostęp

9 grudnia 2020

NR 188 (Grudzień 2020)

Nowelizacja nowego Pzp

191

W dniu 19 listopada br. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu RP (druk 765) i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Termin przedstawienia sprawozdania przewidziany był na 26 listopada br. 

Nowelizacja nowego Pzp 

W dniu 19 listopada br. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu RP (druk 765) i został skierowany do pierwszego czytania w

POLECAMY

Komisji Gospodarki i Rozwoju. Termin przedstawienia sprawozdania przewidziany był na 26 listopada br. 

Projekt obejmuje zmiany: 
Art. 1. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1528, 1655 i 2020); 
Art. 2. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 711);
Art. 3. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r., poz. 288, 1492 i 1517);
Art. 4. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r., poz. 1086).

W ustawie o koncesjach

Wprowadza się m.in. takie zasady, jak przewiduje Pzp, jeśli chodzi o wyłączenia, komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcami oraz przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji. Zdefiniowano również katalog przepisów nowego Pzp, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ustawie – PZP

Doprecyzowano m.in. przepisy nowej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, tj. trybu podstawowego. W przypadku tzw. zamówień bagatelnych zamawiający nie będą mieli obowiązku zamieszczania ogłoszeń w BZP. Ponadto nowela zniesie zakaz zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata – art. 434 n. Pzp. 

Nowela doprecyzowuje też kwestie związane z przeprowadzaniem dowodów w postępowaniu odwoławczym. Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek do przekazania organowi kontrolnemu informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontrolny oraz udostępnienia jej wyników. Wbrew oczekiwaniom wykonawców z projektu wypadł przepis wprowadzający procentowy limit kar umownych. Przeciwko jego wprowadzeniu zaprotestowali samorządowcy oraz Prokuratoria Generalna.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Pzp – potwierdzają wejście w życie nowego Pzp w dniu 1 stycznia 2021 r. 

Sejmowa debata

W dniu 27 listopada br. odbyło się drugie i trzecie czytanie ww. ustaw. Poseł sprawozdawca Jadwiga Emilewicz, rekomendując ustawę nowelizacyjną, podkreślała, iż istotą jej jest dostosowanie przepisów związanych z umowami koncesyjnymi na roboty budowlane lub usługi do nowego Pzp. Nowelizacja nowego Pzp jest niewielka i było dostatecznie dużo czasu na przygotowanie się do jej wdrożenia.

W pięciominutowych wystąpieniach posłów zwracano m.in. uwagę na:

  • Konieczność uaktualnienia odesłań w Pzp do przepisów zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poseł Kamil Bortniczuk – Klub...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy