Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg , Otwarty dostęp

20 maja 2018

NR 160 (Luty 2018)

Oświadczenie o zamiarach wobec podwykonawcy

420

Mijający rok okazał się trudnym okresem dla wykonawców, którzy zamierzali powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W tym czasie bowiem KIO usiłowała wypracować jednolitą linię orzeczniczą co do tego, czy obowiązek podawania firm podwykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest bezwzględny, a co za tym idzie – jak postępować z ofertami wykonawców, którzy takiego oświadczenia nie złożyli, a także co zrobić, gdy wskazane oświadczenie z innych powodów zawiera wady lub nieścisłości. Na tle przedstawionego zagadnienia kształtowały się dwa, przeciwstawne stanowiska.

Co do zasady, wykonawca ma swobodę w zakresie powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wynika to z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), na postawie którego wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Określenie „części zamówienia” nie stanowi jednak przeszkody w całkowitym powierzeniu realizacji zamówienia podwykonawcom. Ograniczenie podwykonawstwa jest możliwe jedynie w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

Przesłanki ograniczenia podwykonawstwa zostały sformułowane w art. 36a ust. 2 i 2a Pzp. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi albo związanych z rozmieszczeniem i instalacją – w ramach zamówienia na dostawy. Odrębną podstawę ograniczenia podwykonawstwa sformułowano na potrzeby tzw. zamówień in-house. Zgodnie z art. 36a ust. 2a Pzp wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12–14 Pzp, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlanej, jest obowiązany

osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót. Przytoczony przepis stanowi normę o charakterze ius cogens i obowiązywanie powyższego zastrzeżenia pozostaje w mocy niezależnie od woli zamawiającego i treści przekazanych przez zamawiającego informacji na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego1.

Między Pzp a JEDZ

Zamawiający już na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek uzyskać od wykonawcy określone informacje na temat podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp zamawiający żąda bowiem od wykonawcy określenia części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców. Wskazany przepis nie formułuje wprost wymogu umieszczania wskazanych informacji w treści oferty, dlatego należy przyjąć, że dopuszczalne jest złożenie oświadczenia w zakresie podwykonawstwa w innych dokumentach przedstawianych przez wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przykładowo w przypadku postępowań, w których stosuje się jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), omawiane oświadczenie może zostać złożone w treści tego dokumentu. W takiej sytuacji problemem jednak okazał się brak spójności między żądaniem formułowanym przez zamawiającego na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp a treścią JEDZ, który został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz tego dokumentu.

Ważne!

Wskazane rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W części II: Informacje dotyczące wykonawcy, sekcja D: informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega, formularz pozwala wprost na odstąpienie od podawania nazw podwykonawców, jeśli ci nie są jeszcze znani. Z pozoru błahy problem zaczął stanowić istotny kłopot wykonawców i zamawiających, bowiem przez długi czas nie było jasności, jak postępować z ofertami, w których informacje o podwykonawstwie były niepełne lub zawierały inne wady.

W części orzeczeń KIO formułowano pogląd, że art. 36b ust. 1 Pzp nakazuje zamawiającemu w sposób imperatywny żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W konsekwencji przyjęto, że ustawa Pzp zezwala na powierzenie podwykonawcom jedynie części zamówienia, co do których możliwe jest ich zidentyfikowanie, a brak oświadczenia w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgo...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy