Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg , Otwarty dostęp

20 maja 2018

NR 160 (Luty 2018)

Oświadczenie o zamiarach wobec podwykonawcy

0 711

Mijający rok okazał się trudnym okresem dla wykonawców, którzy zamierzali powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W tym czasie bowiem KIO usiłowała wypracować jednolitą linię orzeczniczą co do tego, czy obowiązek podawania firm podwykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest bezwzględny, a co za tym idzie – jak postępować z ofertami wykonawców, którzy takiego oświadczenia nie złożyli, a także co zrobić, gdy wskazane oświadczenie z innych powodów zawiera wady lub nieścisłości. Na tle przedstawionego zagadnienia kształtowały się dwa, przeciwstawne stanowiska.

Co do zasady, wykonawca ma swobodę w zakresie powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wynika to z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), na postawie którego wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Określenie „części zamówienia” nie stanowi jednak przeszkody w całkowitym powierzeniu realizacji zamówienia podwykonawcom. Ograniczenie podwykonawstwa jest możliwe jedynie w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

POLECAMY

Przesłanki ograniczenia podwykonawstwa zostały sformułowane w art. 36a ust. 2 i 2a Pzp. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi albo związanych z rozmieszczeniem i instalacją – w ramach zamówienia na dostawy. Odrębną podstawę ograniczenia podwykonawstwa sformułowano na potrzeby tzw. zamówień in-house. Zgodnie z art. 36a ust. 2a Pzp wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12–14 Pzp, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlanej, jest obowiązany

osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót. Przytoczony przepis stanowi normę o charakterze ius cogens i obowiązywanie powyższego zastrzeżenia pozostaje w mocy niezależnie od woli zamawiającego i treści przekazanych przez zamawiającego informacji na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego1.

Między Pzp a JEDZ

Zamawiający już na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek uzyskać od wykonawcy określone informacje na temat podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp zamawiający żąda bowiem od wykonawcy określenia części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców. Wskazany przepis nie formułuje wprost wymogu umieszczania wskazanych informacji w treści oferty, dlatego należy przyjąć, że dopuszczalne jest złożenie oświadczenia w zakresie podwykonawstwa w innych dokumentach przedstawianych przez wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przykładowo w przypadku postępowań, w których stosuje się jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), omawiane oświadczenie może zostać złożone w treści tego dokumentu. W takiej sytuacji problemem jednak okazał się brak spójności między żądaniem formułowanym przez zamawiającego na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp a treścią JEDZ, który został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz tego dokumentu.

Ważne!

Wskazane rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. W części II: Informacje dotyczące wykonawcy, sekcja D: informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega, formularz pozwala wprost na odstąpienie od podawania nazw podwykonawców, jeśli ci nie są jeszcze znani. Z pozoru błahy problem zaczął stanowić istotny kłopot wykonawców i zamawiających, bowiem przez długi czas nie było jasności, jak postępować z ofertami, w których informacje o podwykonawstwie były niepełne lub zawierały inne wady.

W części orzeczeń KIO formułowano pogląd, że art. 36b ust. 1 Pzp nakazuje zamawiającemu w sposób imperatywny żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W konsekwencji przyjęto, że ustawa Pzp zezwala na powierzenie podwykonawcom jedynie części zamówienia, co do których możliwe jest ich zidentyfikowanie, a brak oświadczenia w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp może stanowić podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp2.

Na tle omawianej regulacji wyłoniło się także bardziej liberalne stanowisko3, zgodnie z którym samo podwykonawstwo (podanie nazw, firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Pzp ma charakter wtórny. Istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje. Wobec powyższego...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy