Dział: Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Gdy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Czytaj więcej

Czym jest, a czym nie jest rejestr umów?

Jednym z większych wyzwań 2022 roku dla zamawiających z sektora finansów publicznych będzie prawidłowe wdrożenie przepisów nakładających nowy obowiązek – prowadzenie rejestru umów, który w porządku prawnym pojawił się wraz z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054).

Czytaj więcej

Budżet a plan postępowań o udzielenie zamówień

Planowanie jest elementarną czynnością w każdej jednostce, niezależnie od sektora, do jakiego należy – czy jest to sektor prywatny, czy publiczny – i dotyczy wszystkich zasobów podmiotu. Niemniej jednak czynności związane z planowaniem są mocno niedoceniane na szczeblu zarówno kierowniczym, jak i pracowniczym.

Czytaj więcej

Co zmienia w zamówieniach na roboty budowlane nowe rozporządzenie

W dniu 1 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. o tym samym tytule (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne na rzecz włączenia społecznego

Urząd Zamówień Publicznych – w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” – przygotował opracowanie poświęcone zagadnieniu włączenia społecznego.

Czytaj więcej

Polski Ład a zamówienia publiczne

Polski Ład to plan, który wiąże się ze zmianą wielu ustaw, wprowadza szereg regulacji i założeń w zakresie przyszłych regulacji. odnosi się zwłaszcza do ustaw podatkowych oraz 
do tego, w jaki sposób będzie wpływał na zamówienia publiczne.

Czytaj więcej

Waloryzacja w PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne oznacza zgodnie z polskimi przepisami wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym1.

Czytaj więcej

Oferty elektroniczne – problemy i wątpliwości z praktyki

Objęcie od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem sporządzania i przekazywania ofert elektronicznych także postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, choć co do zasady słuszne, w praktyce pokazało, że związane z elektronizacją problemy i wątpliwości pojawiają się nadal. Kilka kluczowych z nich przedstawiam w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Przemieszczanie niebezpiecznych odpadów

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w dniu dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie C-295/20, dotyczyło udzielenia zamówienia publicznego na usługi przetwarzania odpadów.

Czytaj więcej

RODO a zasada jawności w zamówieniach publicznych

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., były przygotowywane już po wejściu w życie RODO, w związku z czym w treści nowego Pzp Z DNIA 11 września 2019 r. uwzględniono już wymagania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Czytaj więcej

Regulacje dotyczące umów na dostawy

Obowiązek zawarcia w umowie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, obejmuje tylko te umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej

Dylematy zamawiających

Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 281 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający w treści specyfikacji warunków zamówienia wskazuje m.in.: adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia1.

Czytaj więcej