Dołącz do czytelników
Brak wyników

Elektronizacja zamówień publicznych , Otwarty dostęp

26 czerwca 2018

NR 163 (Maj 2018)

Porównanie dostępnych na rynku rozwiązań platform zakupowych

737
Wymagania formalne (obligatoryjne)1
Lp.  Nazwa wymagania Dlaczego należy to weryfikować Praktyczny sposób 
weryfikacji
O.1   Możliwość elektronicznej
obsługi procesu udzielenia zamówienia we wszystkich dostępnych trybach udzielania zamówień, w tym obsługa
procesu unieważniania 
czynności wyboru i ponownej 
oceny.
 To najważniejszy element weryfikacji każdej platformy zakupowej – jeżeli wybierzemy system, który nie spełnia wszystkich trybów to w przypadku konieczności skorzystania z takich trybów w przyszłości możemy być „zablokowani” z przeprowadzeniem postępowania do momentu „zbudowania” przez dostawcę odpowiedniej funkcjonalności i możemy narazić się na dodatkową płatność.

Link do strony internetowej wykonawcy, na której znajdują 
się zasady świadczenia umowy 
wraz z odnośnikiem do punktu, w którym wykonawca deklaruje spełnianie wszystkich dostępnych w Pzp trybów postępowań.

POLECAMY

Udostępnienie przez dostawcę filmów instruktażowych na przeprowadzenie przetargów w następujących trybach:

 • przetarg nieograniczony; 
 • przetarg ograniczony; 
 • negocjacje z ogłoszeniem; 
 • negocjacje bez ogłoszenia; 
 • zamówienie z wolnej ręki; 
 • zapytanie o cenę; 
 • licytacja elektroniczna (w tym składanie postąpień opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym); 
 • partnerstwo innowacyjne; 
 • dialog konkurencyjny;
 • tryb przewidziany w art. 101a ust. 1 Pzp; 
 • usługi społeczne.
O.2   Funkcjonalność wsparcia elektronicznego przesyłania oświadczeń, w tym JEDZ 
od dnia 18 kwietnia 2018 r. 
W takiej sytuacji albo decydujemy się na stosowanie instrukcji UZP, która według niektórych ekspertów 
niesie wiele ryzyk (np. brak pewności, że wysłany pocztą elektroniczną JEDZ dotrze na czas), albo musimy w zasadzie już używać tej funkcjonalności platform zakupowych. Dla zamawiających wykonujących dużo postepowań jest to na dziś kluczowa sprawa.
 Link do strony wykonawcy, na której znajdują się zasady świadczenia umowy wraz z odnośnikiem do punktu, w którym wykonawca 
opisuje sposób przekazywania 
JEDZ drogą elektroniczną 
w okresie 18 kwietnia 2018 r. do 
18 października 2019 r. Udostępnienie przez wykonawcę filmów instruktażowych z przedstawionym procesem obsługi elektronicznego
przesłania JEDZ.
O.3  Dostosowywanie oprogramowania 
do zmian prawnych.
Bez takiej gwarancji 
zamawiający naraża się na 
jedno z następujących negatywnych konsekwencji: albo konieczność dopłaty za zmiany w systemie w związku ze zmianami prawnymi, 
albo zmiany platformy,
albo braku obsługi wymagań legislacyjnych. 
Należy pamiętać, że jedną z takich „szybkich i koniecznych zmian” będzie integracja z systemem budowanym przez Ministra 
Cyfryzacji – e-Zamówienia.
Link do strony internetowej wykonawcy, na której znajdują się zasady świadczenia umowy wraz z odnośnikiem do punktu, w którym wykonawca deklaruje dostosowywanie oprogramowania do zmian prawnych w cenie usługi, w tym do systemu budowanego przez Ministra Cyfryzacji – e-Zamówienia.
Zapisy umowy gwarantujące 
takie dostosowywanie 
do zmian prawnych.
Wymagania funkcjonalne (fakultatywne) 
F.1 Posiadanie ról w systemie, które definiują możliwe do przeprowadzenia przez 
użytkownika z odpowiednią 
rolą akcje: 
 • dostęp do wszystkich/ wybranych postępowań,
 • możliwość dodawania dokumentacji do postępowania,
 • możliwość zatwierdzania zmian w SIWZ/odpowiedzi/ wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • możliwość otwarcia ofert.
Jeżeli platforma zakupowa 
posiada role zdefiniowane 
w ustawie Pzp (np. kierownika zamawiającego, przewodniczącego komisji, sekretarza komisji, członka komisji, biegłego), to zamawiający ma pewność, że tylko wybrane osoby mogą podejmować niektóre czynności w systemie. Szczególnie jest to ważne dla zmiany terminów składania ofert i wniosków, aby osoba nieuprawniona nie wykonała w systemie akcji, która zostanie upubliczniona.

Dla zweryfikowania należy zażądać opisu ról zastosowanych w systemie.

Praktycznie można też wykorzystać udostępnione filmy/materiały e-learningowe.

F.2  System ma zdefiniowany kontekstowy katalog pism generowanych w systemie, które mogą zostać użyte w trakcie postępowania przez zamawiającego, poddane edycji i załączone do postępowania 
– jako korespondencja do wszystkich wykonawców lub jako korespondencja 
do pojedynczych wykonawców.
Platforma zakupowa poprzez „podpowiadanie” pisma w kontekście danej czynności zamawiającego może znacznie ułatwić działanie. Oczywiście pisma powinny mieć możliwość edycji – ale zawsze podpowiedź systemu będzie upraszczała pracę zamawiającego.

Dla zweryfikowania należy zażądać opisu takiej funkcjonalności w systemie.

Praktycznie można też wykorzystać udostępnione filmy/materiały e-learningowe.

F.3 Platforma zakupowa tworzy 
na bieżąco protokół postępowania 
na obowiązujących wzorach, zawierający niezbędne 
dla każdego trybu i wartości postępowania informacje.
Platforma zakupowa może 
ułatwić prowadzenie 
postępowania poprzez pomoc jej użytkownikom w opracowaniu niezbędnej dokumentacji, z której protokół postępowania jest najistotniejszy.

Dla zweryfikowania należy zażądać opisu takiej funkcjonalności w systemie.

Praktycznie można też wykorzystać udostępnione filmy/materiały e-learningowe.

F.4 Platforma zakupowa automatycznie tworzy chronologiczny katalog czynności wykonywanych w postępowaniu, dostępny jako raport z danego postępowania. Dzięki takiej funkcjonalności zamawiający będzie mógł kontrolować prawidłowy 
przebieg procesu postępowania o zamówienie publiczne 
– np. kontrola powinna mieć dostęp 
do odczytu pełnej dokumentacji danego postępowania oraz umieć przeglądać właśnie taki chronologiczny dziennik czynności podejmowanych przez pracowników zamawiającego i wykonawców dla skontrolowania procesu.    

Weryfikacją może być opis funkcjonalności.

Praktycznie można też 
wykorzystać udostępnione 
filmy/materiały e-learningowe

 F.5 Zamawiający wymaga certyfikatu TED e-Sender powalający na publikacje zamówień...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy