Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

4 lutego 2022

NR 199 (Luty 2022)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

0 312

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wy- dane w 2021 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie treści oferty 
KIO 3137/21

Zamawiający, mając wątpliwość co do treści kart katalogowych, powinien zwrócić się do odwołującego w trybie art. 223 ust. 1 zd.1 Pzp o wyjaśnienie treści oferty i ewentualnie rozważyć możliwość wystąpienia o wyjaśnienia bezpośrednio do producenta.

[…] Izba w działaniach zamawiającego dostrzegła naruszenie zasady przejrzystości i proporcjonalności, o której mowa w art. 16 pkt 2 i 3 ustawy Pzp. Zamawiający bowiem w treści SWZ nie przewidział szczegółowego badania próbki – w postaci dostarczonego komputera – na etapie oceny ofert, a wybiórczo posłu-
żył się kartami katalogowymi produktu ze strony producenta, mając świadomość, że mogą one zawierać informacje niepotwierdzone, co zostało przez niego przyznane podczas rozprawy. W konsekwencji zaniechał wyjaśnienia okoliczności umieszczenia w nazwie produktu dodatku z linii laptopów, która pozostaje w kolizji z modelem i symbolem komputera. W takiej sytuacji zamawiający nie miał podstawy prawnej do skorzystania z przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i odrzucenia oferty odwołującego, lecz powinien był uprzednio wyjaśnić jej treść zgodnie z art. 223 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp, a następnie zastosować przepis art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

POLECAMY

Termin realizacji zamówienia
KIO 3088/21

Zamawiający był uprawniony do wprowadzenia zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez określenie go konkretną datą dzienną – zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp.

Istnieje możliwość określenia planowanego terminu zakończenia zamówienia w określonej dacie, jeżeli wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Z Komentarza UZP do ustawy Pzp wynika, że za uzasadnioną obiektywnie przyczynę może być uznany ograniczony okres finansowania.
Zamawiający podkreślił, że projekt będący przedmiotem zamówienia uzyskał dotację celową z budżetu, która musi zostać wykorzystana w tym roku budżetowym, podał numer umowy. Odwołujący tym faktom nie zaprzeczał.

Za stanowiskiem doktryny powtórzyć należy, iż jest to usprawiedliwiona przyczyna określenia daty zakończenia zadania – jako data dzienna. Wprowadzona zmiana odnosi się jedynie do dostawy urządzeń, natomiast na ich konfigurację i montaż zamawiający przewidział dłuższe terminy. […]

W ocenie Izby dostrzeżenia także wymaga, iż między 15-dniowym terminem realizacji a terminem do 21 grudnia 2021 roku nie ma tak znaczącej różnicy, by stwierdzić, że zmiana SWZ uniemożliwiła odwołującemu złożenie oferty, nawet jeżeli weźmie się pod uwagę przesunięcia terminu składania ofert i możliwość korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej. […] Jak już podkreślono w niniejszym odwołaniu, analiza zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie wymagała przedłużenia terminu składania ofert i nie wpływała na treść oferty.

Wywóz odpadów 
KIO 3188/21

Usługa przemieszczania pojemników nie jest konieczna do wykonania odbioru i wywozu odpadów, co oznacza, że usługa ta nie ma charakteru pomocniczego względem usługi związanej z odbieraniem odpadów.

Jak wyjaśniał odwołujący, przemieszczanie może się odbywać na wyraźne zlecenie zamawiającego do wskazanego innego miejsca, w którym pojemniki będą nadal służyły zbieraniu odpadów. […] O potrzebie zmiany miejsca lokalizacji pojemników mogą bowiem decydować potrzeby mieszkańców czy też inne okoliczności, które skłonią zamawiającego do tej zmiany. Należy również zauważyć, iż odbiór odpadów musi odbywać się pojazdami do tego przystosowanymi, podobnie dotyczy to usługi przemieszczenia pojemników. Odwołujący wyjaśniał, iż przemieszczanie może dotyczyć nie tylko pojemników typu „dzwon”, lecz także większych, do których przewiezienia konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych pojazdów wyposażonych w możliwość podniesienia pojemnika. Chociaż nie można wykluczyć, iż w tym samym momencie pojemniki zostaną opróżnione, a następnie przemieszczone w inne miejsce, to jednak odbywać się to będzie tylko na wyraźne wskazanie zamawiającego. Odbiór odpadów realizowany będzie natomiast cyklicznie, wg harmonogramu, bez konieczności oczekiwania na zlecenie od zamawiającego. […]

Dokumentacja postępowania, w tym przyjęty sposób obliczenia ceny brutto oferty, jak również odmienny sposób rozliczania usługi przemieszczenia pojemników od usługi odbioru odpadów, wskazuje na rodzajowo różny charakter prac. Decydującym jest jednak argument związany z brakiem konieczności przemieszczenia pojemników dla wykonania usługi odbioru odpadów, co prowadzi do wniosku, iż przemieszczenie pojemników nie jest niezbędne dla usługi odbioru odpadów.

Unieważnienie postępowania
KIO 3134/21

Wystąpienie innych wad niż wskazane w art. 457 ust. 1 Pzp, nie może być podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustalenie, czy w danym postępowaniu wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, powinno być dokonywane przez odniesienie danego naruszenia przepisów ustawy Pzp do przyczyn, z powodu których zawarta umowa podlega unieważnieniu, określonych w art. 457 ust. 1 ustawy Pzp. W przepisach tych wymienione zostały wszystkie przypadki naruszenia ustawy powodujące konieczność unieważnienia postępowania. […] W tym stanie faktycznym nie wystąpiła żadna z okoliczności stanowiących podstawę unieważnienia postępowania z art. 457 ust. 1 ustawy Pzp […]. Zamawiający, mimo że wymagał od wykonawców przekazania odpadów do instalacji, co wynika z treści SWZ i załączników do SWZ, to nie zamieścił w dokumentach zamówienia jednoznacznego obowiązku wskazania na etapie składania ofert instalacji komunalnych, do których będą przekazywane odpady.

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień, tj. do podania danych zawartych w tabeli, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego wezwania w terminie do dnia 20 września 2021 r. (podania nazwy i adresu instytucji lub podmiotu, do których będą przekazywane odpady). Taką informację otrzymał. Odwołujący, pismem z dnia 20 września 2021 r., złożył bowiem dokument zawierający tabelę obejmującą „wykaz instalacji, które w razie udzielenia zamówienia, będą przyjmować odpady odbierana z obszaru tutejszej Gminy”. Tak więc powstała wada została skorygowana. Natomiast wada skutkująca unieważnieniem postępowania musi mieć charakter nieusuwalny.

Pochodzenie towarów
KIO 3062/21

Przepisy ustawy Pzp nie definiują charakteru środka dowodowego, który miałby przedstawić wykonawca w celu wykazania, że dostawa obejmuje produkty pochodzące w zakresie przekraczającym 50% z surowców krajów korzystających z tzw. preferencji wspólnotowych.

[…] Odwołujący, zarzucając brak wykazania przez Konsorcjum […] pochodzenia oferowanego wyrobu wskazał, że zamawiający powinien był żądać w specyfikacji technicznej dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów. Jednakże zamawiający w przypadku tego przetargu wymagał tylko oświadczenia i wobec wątpliwości zwrócił się o wyjaśnienie jego treści. Nie wskazał w tym wezwaniu na środki dowodowe, jakie Konsorcjum miałoby przedłożyć. […] Również odwołujący nie wskazał dokumentów, w tym dokumentów urzędowych, które mogłyby potwierdzać, że oferowane przez poszczególnych wykonawców półmaski zostały poddane ostatniej istotnej ekonomicznie obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu na terytorium kraju korzystającego z tzw. preferencji wspólnotowych. Wskazany przez niego wraz z odwołaniem certyfikat nie odnosi się do wyrobów oferowanych przez Konsorcjum […]. Odnosi się natomiast – jak wskazał przystępujący – do produktu, który nie jest wytwarzany przez któregokolwiek z członków wspomnianego Konsorcjum.

Z zasobów innych podmiotów 
KIO 3056/21

Wykładnia art. 118 ust. 1 Pzp prowadzi do wniosku, że nie stanowi ona podstawy do wywodzenia, że niedopuszczalne jest korzystanie z zasobów udostępnionych przez podmioty trzecie w celu wykazania spełnienia wymogów ocenianych w ramach kryteriów oceny ofert.

Przepis ten znajduje się bowiem w rozdziale dotyczącym podmiotowej kwalifikacji wykonawców, zatem nie dotyczy kwestii dokonywania oceny ofert w ramach kryteriów ich ofert. Z kolei przepisy ustawy Pzp dotyczące kryteriów oceny ofert nie zawierają regulacji odnoszącej się do korzystania z zasobów podmiotów trzecich, co oznacza, że zamawiający decyduje o tym, czy w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie przyznawał punkty za potencjał udostępniony wykonawcy przez podmiot trzeci i oceniany w ramach kryteriów oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie zawarł w postanowieniach SWZ zakazu korzystania z zasobów podmiotów trzecich do wykazania spełnienia wymogów w ramach kryterium „Jakość sprzętu”. […] zakaz taki nie wynika także z przepisów ustawy Pzp. Tym samym, w ocenie Izby, zamawiający był uprawniony, a nawet zobowiązany do przyznania wykonawcom punktów w ww. kryterium za wykazane pojazdy udostępnione przez podmioty trzecie. Brak przyznania przez zamawiającego ww. punktów skutkowałby naruszeniem przez niego zarówno postanowień SWZ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy