Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

9 marca 2022

NR 200 (Marzec 2022)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

0 565

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2021 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Na dzień składania ofert
KIO 3648/21

Mimo iż dokumenty składane na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych mają być aktualne na dzień ich złożenia, to mają one potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
[…] Z treści protokołu wynika, że roboty zostały wykonane w okresie od dnia 17 września 2020 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r.
Termin składania ofert w postępowaniu upłynął dnia 19 lipca 2021 r. […] Tym samym nie budzi wątpliwości, że zadanie, na którego realizację powołał się odwołujący, nie odpowiadało treści warunku udziału w postępowaniu, ponieważ nie zostało zrealizowane do dnia terminu składania ofert w postępowaniu.

POLECAMY

Na podstawie danych przystępującego
KIO 3645/21

Zamawiający był uprawniony do poprawienia omyłki w ofercie przystępującego, ponieważ na podstawie danych znajdujących się w treści oferty oraz w dokumentach zamówienia był w stanie odtworzyć i ustalić właściwą treść oferty w zakresie wartości cen jednostkowych.
[…] omyłka przystępującego polegała wyłącznie na błędnym wskazaniu w rubrykach dotyczących cen jednostkowych kwot stanowiących iloczyn tych cen oraz odpowiednich szacunkowych ilości przeglądów ustalonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. […] Poprawienie tej omyłki przez zamawiającego nie stanowiło więc istotnej zmiany treści oferty. […] należało przyznać rację zamawiającemu, który stwierdził, że zastosowany przez niego sposób poprawienia omyłki był jedynym możliwym sposobem spełniającym wymagania stawiane zarówno przez przepisy prawa, jak i ugruntowane orzecznictwo. […] Wartość cen jednostkowych została bowiem poprawiona przez zamawiającego wyłącznie na podstawie danych przekazanych przez przystępującego w ofercie, z zastosowaniem sposobu obliczenia łącznego wynagrodzenia za zrealizowanie poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia. Biorąc pod uwagę, że sposób obliczenia wynagrodzenia łącznego dla danego zakresu usług opierał się na iloczynie ceny jednostkowej oraz szacunkowej liczby przeglądów dla danego zakresu, to: wskazana w ofercie kwota wynagrodzenia łącznego oraz wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia szacunkowa liczba przeglądów, pozwalała na wyliczenie wartości ceny jednostkowej dla każdego z sześciu zakresów usług poprzez dokonanie prostego działania matematycznego, polegającego na podzieleniu danej kwoty wynagrodzenia łącznego przez szacunkową liczbę przeglądów. Tego rodzaju działanie wykonał właśnie zamawiający w ramach poprawy przedmiotowej omyłki. […] Przystępujący nie przekazywał zamawiającemu żadnych dodatkowych wyjaśnień i wyliczeń. […] Nie można więc było zgodzić się z twierdzeniem odwołującego, jakoby cena ta została ustalona przez zamawiającego dowolnie i bez oparcia w treści oferty.

Pozbawienie wynagrodzenia
KIO 3517/21

Pozbawianie przez zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany zakresu zobowiązań wykonawcy i specyfikacji systemu, które okażą się niezbędne i jednocześnie nie mogły być przewidziane na etapie opracowywania oferty, należy uznać za niedopuszczalne.
Skoro zmiany zakresu zobowiązań wykonawcy i specyfikacji systemu nie mogły być przewidziane na etapie opracowania oferty, to nie można takiej sytuacji traktować jako nierzetelności wykonawcy przy sporządzeniu oferty. Ponadto zamawiający nie był w stanie określić potencjalnej wielkości lub zakresu takich zmian, których nie można będzie przewidzieć na etapie opracowywania oferty, a mogą wynikać z pojawienia się nowych okoliczności na etapie realizacji zamówienia, np. w wyniku zmian legislacyjnych, przez co może się okazać, że zakres tych zmian będzie na tyle duży, że może wpłynąć na opłacalność realizacji całego zamówienia dla wykonawcy. Taka okoliczność może mieć wpływ na wynik postępowania choćby z tego względu, że wykonawcy, obawiając się ryzyka znacznego zwiększenia prac w trakcie realizacji zamówienia, za które nie będzie przysługiwać im wynagrodzenie, mogą zdecydować się na niezłożenie oferty w postępowaniu.

Ramowy charakter kosztów
KIO 3624/21

Nieuprawnione jest twierdzenie zamawiającego, że konieczność wskazania maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej ma jedynie charakter informacyjny.
Regulamin konkursu stanowi odpowiednik specyfikacji warunków zamówienia sporządzanej i stosowanej w postępowaniach przetargowych. Podobnie jak w przypadku postępowań przetargowych zamawiający pozostają związani treścią i postanowieniami regulaminu konkursowego i nie są uprawnione działania dezawuujące znaczenie poszczególnych punktów regulaminu.
Zamawiający nie może dokonywać dowolnej interpretacji punktów regulaminu, nadając im inne znaczenie niż wynikające z przepisów. Ma to charakter naganny, jeżeli ma miejsce po złożeniu prac konkursowych i dotyczy wyznaczonych kryteriów oceny, podczas działania Sądu konkursowego. […] Zamawiający błędnie interpretuje stanowisko wyrażone w Komentarzu Urzędu Zamówień Publicznych do ustawy Pzp, cytując je w odpowiedzi na odwołanie, gdzie utożsamia ramowy charakter maksymalnego kosztu z możliwością jego zmiany przez autora pracy konkursowej po jej złożeniu.
W komentarzu słusznie podkreślono, że ramowy charakter podanych kosztów może ulec zmianie, ale […] na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, np. z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów czy określony przez zamawiającego rozkład i charakter ryzyk kontraktowych. Etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest etapem kolejnym w stosunku do etapu złożenia pracy konkursowej. Tym samym po złożeniu pracy wykonawca związany jest treścią części opisowej pracy konkursowej dotyczącej kosztów, tak samo jak w postępowaniu przetargowym wykonawca związany jest treścią oferty, w tym także dotyczących jej elementów cenowych.

Wniesienie wadium
KIO 3628/21

Wnoszone przez wykonawców wadium winno utrzymywać swoją ważność do dnia terminu związania ofertą, a nie, jak wywodzi odwołujący, być wydłużone poza ten termin.
W tym kontekście należy w szczególności zwrócić uwagę na treść przepisu art. 97 ust. 5 ustawy Pzp, który to odmiennie od dotychczasowej regulacji, występującej na gruncie ustawy Pzp z 2004 r., literalnie i w sposób jednoznaczny określa obligatoryjny okres ważności dokumentu wadium […]. Z kolei w żadnym 
z przepisów prawa, przy tak jasnej deklaracji co do terminu, nie pojawia się kwestia wydłużenia tego terminu, aby dać zamawiającemu możliwość skutecznego skorzystania z zabezpieczenia, czy też jakiegokolwiek zróżnicowania tych wymagań – zależnie od tego, czy wadium wykonawca wnosi w formie pieniężnej, czy też decyduje się na inne formy zabezpieczenia swojej oferty. […] Koreluje z tym przepisem również regulacja zawarta w art. 220 ust. 2 ustawy Pzp, która wymaga, aby zamawiający, określając termin związania ofertą w postępowaniu, wskazał konkretną datę. Wprowadzenie tej regulacji miało na celu unikanie takich sytuacji, w których zamawiający eliminował z postępowania oferty wykonawców z uwagi na błędy dotyczące terminu ważności wadium. Przepis powyższy dodatkowo daje pewność w zakresie okresu związania ofertą oraz odnośnie do okresu, na jaki musi być ustanowione wadium (w niniejszej sprawie zamawiający dopełnił tego obowiązku i w treści SWZ zawarł zapis, że wadium obowiązuje do 6 lipca 2021 r.).

Rezygnacja z podmiotu trzeciego
KIO 3570/21

Przepisy ustawy Pzp nie zabraniają wykonawcy rezygnacji z korzystania z uprzednio zgłoszonego, na etapie składania ofert, podmiotu trzeciego w toku postępowania i ostatecznie powołania się na własne doświadczenie w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu.
Art. 123 ustawy Pzp stanowi jedynie, że wykonawca nie może powołać się na własne doświadczenie w ofercie, a następnie dokonać po upływie terminu składania ofert zmiany na doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby. Ponadto, skoro wykonawca ma możliwość zamiany (zastąpienia) podmiotu na zasoby, którego powoływał się na etapie badania i oceny oferty na inny podmiot, to uznać należy, że może w ogóle zrezygnować z korzystania z zasobów podmiotów trzecich. Takie działanie może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy po upływie terminu składania ofert wykonawca zacznie sam spełniać dany warunek dotyczący doświadczenia, postawiony przez zamawiającego. Przystępujący zrezygnował jedynie z jednego z podmiotów trzecich, na którego zdolności się powołał. Izba podziela także stanowisko wskazujące na możliwość samodzielnej zmiany podmiotu trzeciego na zasób własny bez uprzedniego wezwania zamawiającego.

Przesłanka odrzucenia oferty
KIO 3588/21

Skoro odwołujący złożył ofertę w formacie/pliku .rar – wykluczonym przez zamawiającego, to jego oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
Odwołujący powoływał się na okoliczność, że w dokumencie zamieszczonym w miniPortalu znajduje się podręcznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Podręcznik, na który powołuje się odwołujący, nie zastępuje jednak rozporządzenia, które określa programy dopuszczalne, jak również podręcznik nie stanowi przepisu prawa. Zatem działań zamawiającego, który działał na podstawie przepisów prawa wynikających wprost z rozporządzenia, nie można uznać za niezgodne z przepisami. Istotne znaczenie ma fakt, że postanowienia SWZ były jasne i jednoznaczne – zamawiający wprost wskazał, że format/plik .rar jest powszechnie występującym, jednakże w niniejszym postępowaniu zamawiający wykluczył możliwość przesyłania dokumentów w tym formacie/pliku. To postanowienie odnosiło się do wszystkich wykonawców w postępowaniu. […] Gdyby zamawiający nie odrzucił oferty odwołującego (który złożył ofertę w formacie/pliku .rar wbrew wyraźnemu wykluczeniu takiej możliwości przez zamawiającego), wówczas naraziłby się na zarzut nierównego traktowania wykonawców.

Przedmiotowe środki dowodowe
KIO 3522/21

Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych nie może prowadzić do zmiany treści oferty.
Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą ze swej natury służą potwierdzeniu, że oferowany przedmiot dostawy odpowiada wymaganiom przedmiotu zamówienia. Mają one dotyczyć zatem produktu, który jest przedmiotem oferty i potwierdzać jego zgodność z ustalonymi wymaganiami. Tego rodzaju dokumenty mogą być uzupełniane, natomiast przedmiot świadczenia, którego dotyczą, takiemu uzupełnieniu podlegać nie może, stanowi bowiem merytoryczną treść oferty […]. Bezsporne zaś było w przedmiotowej sprawie, że przystępujący i wykonawca […] nie przedstawili ostatecznie, w odpowiedzi na wezwanie skierowane do nich przez zamawiającego w wyniku wyroku KIO z dnia 17 września 2021 r., raportów dla źródeł światła  – LED-y Cree XLamp […], dotyczących temperatury 55°C, a zamiast tego przedstawili raporty z badań dla całkiem innego produktu – źródeł światła DURIS S8 White […] producenta Osram. Tym samym złożyli przedmiotowe środki dowodowe dla innych źródeł światła niż objęte uprzednio ofertą, co po pierwsze świadczy o tym, że w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełniono wymaganego przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego, a po drugie o tym, że tak złożona oferta powinna zostać uznana za niezgodną z warunkami zamówienia, gdyż te przedmiotowe środki dowodowe dla źródeł światła – LED-y Cree XLamp […] nie wykazują zgodności z warunkami zamówienia w zakresie temperatury 55°C. […] Uznanie w tej sytuacji, że wykonawcy mogli w toku postępowania zastąpić źródła światła wskazane na etapie składania oferty, uwzględniane podczas kalkulacji ceny oferty, innymi źródłami światła, z tego względu, że w toku postępowania okazało się, iż nie dysponują wymaganymi dla temperatury 55°C raportami, a złożone oświadczenie producenta w świetle postanowień SWZ nie mogło być uznane za wystarczające […], byłoby nie do pogodzenia z zasadą równego traktowania wykonawców.

Informacja handlowa
KIO 3440/21

Umowy świadczone na rzecz podmiotów prywatnych nie mają przymiotu jawności, a obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują stron tego stosunku prawnego do ujawnienia informacji dotyczących zawarcia i realizacji tak zawartych umów.
Ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach określonych ustawą. Podstawowym wyjątkiem od tej zasady jest wyłączenie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. […] W odniesieniu do wykazu usług konsorcjum wskazało, że usługa ta nie została zrealizowana jako zamówienie publiczne. Umowa została bowiem zawarta z podmiotem prywatnym. […] Tak więc już ta okoliczność wyłącza możliwość jej ujawnienia. Informacja ta jest, jak podnosiło konsorcjum, informacją handlową posiadającą określoną wa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy