Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

15 kwietnia 2022

NR 201 (Kwiecień 2022)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

0 642

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2021 i 2022 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Oferta z nieusuwalną wadą
KIO 45/22

Skoro podane w ofercie dane nie określają w sposób jednoznaczny zaoferowanych urządzeń, a zamawiający nie jest w stanie ustalić, co zaoferował wykonawca, to oferta ma istotną nieusuwalną wadę.
W złożonej ofercie w pozycjach model i producent odwołujący wpisał V... Ventus, gdzie producentem jest V..., a modelem urządzeń Ventus. Takie oznaczenie nie pozwala na ustalenie, jakie urządzenie wyceniono, ponieważ nie konkretyzuje określonej, jednej centrali wentylacyjnej o konkretnych, możliwych do zweryfikowania parametrach. Odwołujący także nie wykazał, że na podstawie informacji z jego oferty można wywieść, jakie konkretnie centrale (o jakich parametrach) wycenił i zaoferował, a tym samym zweryfikować, czy jego oferta spełnia wymagania SWZ – parametry techniczne wskazane w dokumentacji zamówienia. […] sposób wykładni pojęcia „model” dokonany przez producenta jego urządzeń nie zwalnia wykonawcy ze skonkretyzowania przedmiotu swojej oferty. Innymi słowy, niezależnie jak dany producent definiuje „model” produkowanego urządzenia, profesjonalista w ofercie powinien w taki sposób oznaczyć przedmiot zamówienia, aby wiadome było, co dokładnie wycenił.

POLECAMY

Informacje z KRK
KIO 55/22

Wykonawca na wezwanie do złożenia środków dowodowych w zakresie karalności osoby pełniącej funkcje kierownicze u wykonawcy mającego siedzibę w Polsce, która to osoba na stałe zamieszkuje we Włoszech, powinien przedłożyć informację z polskiego Krajowego Rejestru Karnego.
[…] wraz z wejściem w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieniły się także akty wykonawcze do tej ustawy. […] Zmianie uległy […] zasady wyrażone w § 7 uchylonego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282). 

Ważne
Zmiana polega na tym, że na potwierdzenie braku prawomocnego skazania osoby pełniącej funkcje kierownicze u wykonawcy, niemającej miejsca zamieszkania w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania tego wykonawcy, żąda się obecnie dokumentu wydanego w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy zamiast w kraju miejsca zamieszkania tej osoby, jak dotychczas. 

Nie powtórzono również regulacji § 8 uchylonego rozporządzenia, która w odniesieniu do osoby, pełniącej funkcje kierownicze w spółce zarejestrowanej w Polsce, która ma miejsce zamieszkania poza granicami Polski, przewidywała składanie dokumentów potwierdzających niekaralność wydanych w kraju miejsca zamieszkania tej osoby. Oznacza to, że w odniesieniu do takiej osoby przepisy rozporządzenia przewidują, na zasadach ogólnych, składanie informacji z KRK. […] 

Z tego powodu nie można uznać za trafną argumentacji odwołującego, jakoby rodzaj dokumentu składanego przez członka organu był determinowany przez jego miejsce zamieszkania. Nie ma również znaczenia okoliczność, że w innych postępowaniach prowadzonych przez tego samego zamawiającego, certyfikaty wydawane przez włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości były uznawane, a to z tego względu, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów reguły dotyczące składania tych dokumentów uległy zmianie. Rację zatem w tym zakresie ma zamawiający, że ww. przepisy rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, gdy mowa jest o miejscu zamieszkania wykonawcy, chodzi o miejsce zamieszkania wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku podmiotu zbiorowego rozstrzygająca w zakresie złożenia odpowiednich dokumentów dotyczących osób zasiadających w jego organach zarządzających jest siedziba tego wykonawcy.

Obowiązek zastosowania się do wymogów
KIO 21/22

Wybiórcze i niedokładne zapoznanie się z dokumentacją postępowania nie może usprawiedliwiać błędów wykonawcy przy sporządzaniu oferty.
[…] Zamawiający nałożył na wykonawców obowiązek wskazania w treści oferty instalacji, do których wykonawca będzie przekazywał odpady. Izba nie podzieliła argumentów odwołującego dotyczących „ukrycia” w dokumentacji przetargowej powyższego obowiązku. Za całkowicie chybione Izba uznała także wywody odwołującego, że wymóg wskazania instalacji nie był w „żaden sposób powiązany z pozostałą dokumentacją postępowania”. Podkreślić należy, że wymóg ten w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wynikał ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego nierozłączną część SWZ, w związku z czym nie sposób uznać, że załącznik ten nie stanowił dokumentacji niniejszego postępowania. 

Ważne
Zamieszczenie wymogu dotyczącego wskazania instalacji w danym miejscu, w tym jak w niniejszym postępowaniu w załączniku nr 1 do SWZ, nie ma żadnego znaczenia dla oceny jego ważności, bowiem odwołujący jako profesjonalista miał obowiązek zapoznać i zastosować się do wymogów wynikających z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania przed upływem terminu składania ofert.

Zniszczenie struktury dokumentu
KIO 3806/21

O ile możliwe byłoby uznanie prawidłowości wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonego w postaci wielu podpisanych i scalonych w jedną paczkę dokumentów, o tyle w przypadku scalenia w jeden dokument wielu plików konieczne jest podpisanie nowego dokumentu.
Odwołujący dołączył do odwołania pojedynczy plik zawierający sam wniosek o dopuszczenie, liczący 2 strony. Izba nie przeczy, iż w tym pliku podpis weryfikowany jest pozytywnie. Nie zmienia to faktu, że nie zachodzi identyczność obu dokumentów, to jest złożonego w postępowaniu i załączonego do odwołania. 

Ważne
Aby stwierdzić, że wniosek o dopuszczenie do udziału został zamawiającemu prawidłowo złożony, to jest zawierający właściwy i wymagany podpis, konieczne jest badanie tego samego dokumentu, a nie różnych jego wersji. 

Zamawiający, mając na myśli wniosek o dopuszczenie, odwoływał się do całego pliku, liczącego 103 strony, a nie do formularza z wnioskiem. […] Zamawiający postąpił prawidłowo, jako cały „wniosek” traktując jeden plik, który stworzył i przesłał odwołujący. Zamawiający słusznie zauważył w odpowiedzi na odwołanie, że taka weryfikacja okazała się niemożliwa w przypadku tego samego dokumentu stanowiącego część innego, większego dokumentu. […] z odpowiedzi przedstawiciela dostawcy podpisów wnioskować można, że wina leży po stronie odwołującego. Z maila płynie wniosek, że możliwa była taka sytuacja, w której po podpisaniu poszczególnych dokumentów przez uprawnioną osobę nastąpiła ingerencja w dokument (choćby przez scalenie go w jeden plik – dopisek własny), co spowodowało, że zniszczyło to strukturę podpisu. 

[…] W stanie faktycznym niniejszej sprawy odwołujący najprawdopodobniej stworzył nowy dokument z wielu dokumentów i nie opatrzył go kolejnym podpisem. Natomiast weryfikacja i wyodrębnienie poszczególnych dokumentów nie było możliwe.

Sposób przekazywania informacji
KIO 3810/21 

Zamawiający niezasadnie uznał, że uchwała wspólników utworzona i wygenerowana w systemie S24 jest „dokumentem zewnętrznym” w myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji […].

[…] odwołanie członka zarządu spółki nie wymaga dla swej skuteczności wpisu do KRS. Zgodnie bowiem z art. 201 § 4 k.s.h. członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wpis zmiany składu zarządu spółki do KRS ma zatem charakter deklaratoryjny.

[…] uchwała w sprawie zmiany składu zarządu spółki mogła być podjęta – jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie – z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, stosownie do art. 240[1] k.s.h. System ten (S24) jest udostępniany na stronach rządowych, a podmioty korzystające z niego nie mają wpływu na zakres udostępnionych w nim funkcjonalności i nie mogą ponosić ewentualnych negatywnych konsekwencji z tym związanych. 

W przedmiotowej sprawie uchwała dotycząca zmian składu zarządu lidera Konsorcjum została podjęta w systemie S24, a odwołujący przekazał zamawiającemu plik z uchwałą wspólników, wygenerowany z tego systemu. Treść uchwały odpowiada wzorcowi uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określonemu w załączniku nr 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (t.j. z dnia 15 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1483), w tym zawiera adnotacje o dacie, godzinie i rodzaju złożonych podpisów. 

[…] Zamawiający, odrzucając ofertę odwołującego, niezasadnie powołał się na przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

[…] Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że dotyczy on „dokumentów zewnętrznych”, wystawionych przez podmioty inne niż wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Nie sposób twierdzić, aby taki charakter miała uchwała wspólników lidera Konsorcjum. W oczywisty sposób jest to dokument pochodzący bezpośrednio od jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, czego w żadnej mierze nie zmienia fakt, że został on utworzony i wygenerowany w systemie S24. System ten jest bowiem jedynie narzędziem służącym podjęciu uchwały wspólników.

[…] następczym potwierdzeniem ważności uchwały o zmianie w składzie zarządu lidera Konsorcjum, w tym prawidłowości jej podpisania, jest okoliczność, że sąd rejestrowy 7 grudnia 2021 r. dokonał wpisu zmian wynikających z tej uchwały do KRS, o czym zamawiający miał wiedzę w dacie odrzucenia oferty odwołującego.

Nie było podstaw
KIO 3772/21

Omyłki, o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, muszą mieć taki charakter, aby zamawiający mógł samodzielnie dokonać ich poprawy, bez udziału wykonawcy.

[…] zamawiający nie był uprawniony do poprawienia oferty odwołującego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Uzupełnienie oferty o wskazanie producenta stanowiłoby istotną zmianę w treści oferty odwołującego, gdyż identyfikowałoby treść świadczenia oferowanego zamawiającemu. Formularz cenowy był jedynym źródłem wiedzy zamawiającego na temat oferowanych śpiworków. Zamawiający żądał podania tej informacji, nie może zatem oprzeć się na ogólnym zobowiązaniu do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji warunków zamówienia […]. Brak załączenia do oferty formularza cenowego wskazującego producenta i ewentualnie numer katalogowy śpiworków uniemożliwia ustalenie, do jakiego świadczenia zobowiązuje się wykonawca. Uzupełnienie tej informacji po upływie terminu składania ofert doprowadziłoby do nierównego traktowania wykonawcy przez ustalenie przedmiotu dostawy po upływie terminu składania ofert. 

Poprawienie oferty odwołującego przez wpisanie w ostatniej kolumnie producenta oferowanych śpiworków jest niedopuszczalne również z tego powodu, że żaden dokument złożony przez odwołującego w ramach oferty nie zawiera informacji, z której można by wywieść, że odwołujący jest producentem oferowanych śpiworków. W konsekwencji nie było podstaw do wezwania odwołującego w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp
do złożenia wyjaśnień treści oferty. Wyjaśnienia takie kreowałyby nową, pominiętą treść oferty, nie zaś służyłyby usunięciu niejasności w treści złożonego oświadczenia.

Podmiotowe środki dowodowe
KIO 3753/21

Postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są spełniać przez cały czas trwania postępowania, już od wyznaczonego przez zamawiającego dnia składania ofert.
Złożenie podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu na ten dzień, tworzy domniemanie, że warunek ten wykonawca spełnia przez cały czas trwania postępowania, od dnia składania ofert. 

Ważne
Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy ze złożonych przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych wprost wynika okoliczność braku spełniania przez wykonawcę warunku udziału przez cały wymagany okres lub na podstawie tych środków dowodowych zamawiający poweźmie co do tego uzasadnione wątpliwości. 

W takim przypadku zamawiający jest uprawniony, a wręcz zobowiązany, do wystosowania do wykonawcy wezwania do uzupełnienia środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez cały wymagany okres. 

Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie, gdyż odwołujący, na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu, złożył umowy zawarte po upływie terminu składania ofert oraz ofertę otrzymaną po upływie terminu składania ofert. W związku z powyższym zamawiający zasadnie powziął wątpliwości odnośnie […] spełniania przez odwołującego warunku udziału w postępowaniu i w związku z tym wystosował do niego wezwanie o uzupełnienie ww. podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku na dzień składania ofert. 

Ważne
Należy przy tym zauważyć, że umowa zawarta przed upływem terminu składania ofert lub w tym dniu, jeżeli w dalszym ciągu obowiązuje, jest dokumentem aktualnym na dzień jego złożenia w rozumieniu ww. przepisów.

In-house
KIO 3666/21

Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpującego i wszechstronnego przedstawienia okoliczności faktycznych i prawnych w celu wykazania wszystkich przesłanek warunkujących udzielenie zamówienia in-house na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.
Przedmiotowe uzasadnienie jest o tyle istotne, że tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem niekonkurencyjnym, wyjątkiem od zasady udzielania zamówień publicznych w trybach zapewniających konkurencję. Dlatego też powyższe uzasadnienie powinno w sposób pełny przedstawiać i wykazywać podstawy do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

[…] Zamawiający nie wykazał w zamieszczonym ogłoszeniu, iż: sprawuje nad proponowanym wykonawcą kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Z... Sp. z o.o., przez co przesłanka określona w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. a ustawy Pzp nie została spełniona. Nie wykazał także, że ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy