Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Z orzecznictwa KIO

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2021 i 2022 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Oferta z nieusuwalną wadą
KIO 45/22

Skoro podane w ofercie dane nie określają w sposób jednoznaczny zaoferowanych urządzeń, a zamawiający nie jest w stanie ustalić, co zaoferował wykonawca, to oferta ma istotną nieusuwalną wadę.
W złożonej ofercie w pozycjach model i producent odwołujący wpisał V... Ventus, gdzie producentem jest V..., a modelem urządzeń Ventus. Takie oznaczenie nie pozwala na ustalenie, jakie urządzenie wyceniono, ponieważ nie konkretyzuje określonej, jednej centrali wentylacyjnej o konkretnych, możliwych do zweryfikowania parametrach. Odwołujący także nie wykazał, że na podstawie informacji z jego oferty można wywieść, jakie konkretnie centrale (o jakich parametrach) wycenił i zaoferował, a tym samym zweryfikować, czy jego oferta spełnia wymagania SWZ – parametry techniczne wskazane w dokumentacji zamówienia. […] sposób wykładni pojęcia „model” dokonany przez producenta jego urządzeń nie zwalnia wykonawcy ze skonkretyzowania przedmiotu swojej oferty. Innymi słowy, niezależnie jak dany producent definiuje „model” produkowanego urządzenia, profesjonalista w ofercie powinien w taki sposób oznaczyć przedmiot zamówienia, aby wiadome było, co dokładnie wycenił.

POLECAMY

Informacje z KRK
KIO 55/22

Wykonawca na wezwanie do złożenia środków dowodowych w zakresie karalności osoby pełniącej funkcje kierownicze u wykonawcy mającego siedzibę w Polsce, która to osoba na stałe zamieszkuje we Włoszech, powinien przedłożyć informację z polskiego Krajowego Rejestru Karnego.
[…] wraz z wejściem w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieniły się także akty wykonawcze do tej ustawy. […] Zmianie uległy […] zasady wyrażone w § 7 uchylonego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282). 

Ważne
Zmiana polega na tym, że na potwierdzenie braku prawomocnego skazania osoby pełniącej funkcje kierownicze u wykonawcy, niemającej miejsca zamieszkania w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania tego wykonawcy, żąda się obecnie dokumentu wydanego w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy zamiast w kraju miejsca zamieszkania tej osoby, jak dotychczas. 

Nie powtórzono również regulacji § 8 uchylonego rozporządzenia, która w odniesieniu do osoby, pełniącej funkcje kierownicze w spółce zarejestrowanej w Polsce, która ma miejsce zamieszkania poza granicami Polski, przewidywała składanie dokumentów potwierdzających niekaralność wydanych w kraju miejsca zamieszkania tej osoby. Oznacza to, że w odniesieniu do takiej osoby przepisy rozporządzenia przewidują, na zasadach ogólnych, składanie informacji z KRK. […] 

Z tego powodu nie można uznać za trafną argumentacji odwołującego, jakoby rodzaj dokumentu składanego przez członka organu był determinowany przez jego...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy