Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Z orzecznictwa KIO

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zdolność do realizacji zamówienia KIO 270/22

Istotą warunków formułowanych przez zamawiającego jest uzyskanie potwierdzenia, że wykonawca będzie zdolny do realizacji zamówienia. Na potwierdzenie tego zamawiający żąda określonych dokumentów, a nie samych deklaracji w tym zakresie.

POLECAMY

Nie sposób […] podzielić interpretacji, którą zamawiający zaprezentował na rozprawie, że analiza treści decyzji prowadzi do wniosku, iż skoro w odniesieniu do odpadów o kodach 20 01 14*, 20 01 15* i 20 01 33* przewidziano, że będą one magazynowane […] to jeśli decyzja przewiduje etap magazynowania odpadów o tych kodach i jest to jeden z etapów procesu odzysku, należy uznać, że zezwoleniem objęto również jeden z etapów dotyczących przetwarzania odpadów. Interpretacja taka jest nieuprawniona, gdyż po pierwsze nie wynika z literalnego brzmienia decyzji (w tej dokonano jednoznacznego podziału na odpady, dla których G. posiada zezwolenie na zbieranie, oraz część, w której wymieniono te odpady, dla których udzielono zezwolenia na ich przetwarzanie). […] Nie sposób zaakceptować także wyjaśnień składanych na rozprawie przez przystępującego. Wskazywał on na treść § 1 ust. 2 zawartych z Konsorcjum P. umów – z którego wynikać ma zapewnienie G., że zobowiązuje się on do realizacji usług polegających na przetwarzaniu odpadów. Powoływał się także na wynikającą z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach możliwość przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi odpadów, który ma stosowną decyzję na ich przetwarzanie. Z powyższego wywodził, że: 

 

Ważne

[…] skoro G... przyjął na siebie określone zobowiązanie, to musi je realizować zgodnie z treścią zawartej umowy, i w tym celu może, nawet jeśli sam nie posiada stosownego zezwolenia, przekazywać odpady innemu podmiotowi. 


 

Takie wyjaśnienia są nie do zaakceptowania z tego powodu, że zgodnie z treścią omawianego warunku zamawiający jednoznacznie przesądził, iż wymaga, aby podmiot, który złożył ofertę, albo sam posiadał zezwolenie na przetwarzanie odpadów, albo żeby przedłożył umowę zawartą z podmiotem takie zezwolenie posiadającym. Żaden z powyższych warunków nie został spełniony i nie może zmienić tej oceny ani treść zawartych z G. umów, ani też oświadczenie przedłożone przez przystępującego na rozprawie, w którym G. deklaruje, że będzie w stanie kompleksowo przetworzyć odpady przekazane przez Konsorcjum P. w ramach części 3 zamówienia. 

Nieuprawnione wymagania KI

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy