Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

10 czerwca 2022

NR 203 (Czerwiec 2022)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

0 437

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Eliminacja niepełnosprawnych
KIO 601/22

Jeżeli zamawiający miał wątpliwości co do treści złożonych mu wyjaśnień, uprawniony był do wezwania do dalszych wyjaśnień, z zastrzeżeniem zakazu dwukrotnego wezwania do wyjaśnień tego samego elementu budzącego jego wątpliwości.

Argumentacja zamawiającego sprowadzała się do zanegowania możliwości należytego świadczenia usług przez osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie określił przy tym w SWZ żadnych ograniczeń w tym zakresie. Nigdzie nie wskazał, że do wykonywania przedmiotu zamówienia osoby niepełnosprawne będą nieodpowiednie. Charakter przedmiotu zamówienia również nie dawał podstaw uznania, że od osób realizujących usługę na rzecz zamawiającego wymagana będzie szczególnego rodzaju sprawność fizyczna. […] 

Izba uznała, że odwołujący udzielił wyjaśnień w pełni adekwatnych do treści wezwania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przedmiot zamówienia nie ma skomplikowanego charakteru, a główny koszt realizacji zadania to koszt zatrudnienia pracowników. Odwołujący w sposób wystarczający w stosunku do wezwania opisał sposób kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem tego elementu. 

Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego w ogóle nie odniósł się do złożonych wyjaśnień, nie opisał przyczyn, dla których nie dał wiary zawartej tam argumentacji i wyliczeniom. Izba podzieliła stanowisko odwołującego, który twierdził, że decyzja o odrzuceniu jego oferty miała arbitralny charakter. Wobec uzasadnienia odrzucenia oferty odwołującego trudno oprzeć się wrażeniu, że zamawiający całkowicie zignorował wyjaśnienia ceny złożone przez odwołującego. […] Wezwanie z 7 lutego 2022 r. nie zawierało […] wskazania, jakie elementy oferty odwołującego wzbudziły wątpliwości zamawiającego – miało ono ogólnikowy charakter, ograniczony do przytoczenia dyspozycji art. 224 ust. 3 Pzp. W tej sytuacji zamawiający nie miał podstaw oczekiwać wyjaśnień szczegółowością przekraczających zakres wezwania.

POLECAMY

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
KIO 542/22

O tym, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, rozstrzyga więź prawna istniejąca między wykonawcą a daną osobą.

[…] wykonawca może polegać m.in. na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, które w postępowaniu przedstawiają pisemne zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wymóg przedstawienia zobowiązania nie znajduje zastosowania do przypadków, gdy wykonawca bezpośrednio dysponuje takimi osobami. Wykonawca musi mieć jednak gwarancję, że dana osoba może świadczyć określone usługi na jego rzecz. 

[…] Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim przypadku podwykonawstwo oraz bez znaczenia pozostaje także, jaki dokładnie stosunek prawny łączy wykonawcę z tą osobą. Może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należało uznać, że wykonawca P. zobowiązał się w złożonej ofercie, że osobiście zrealizuje kluczowy zakres zamówienia, zgodnie z pkt 6.5 SWZ, a tym samym treść tej oferty jest zgodna z warunkami zamówienia w powyższym zakresie. Zgodnie z SWZ, wykonawca P. przedstawił T.K. jako kierownika robót, którym dysponuje na podstawie umowy o pracę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – ocenie podlegał Certyfikat IBDiM i doświadczenie T.K. Natomiast w odniesieniu do firmy R., wykonawca P. nie korzystał z zasobów tego podmiotu do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Budowa czy przebudowa 
KIO 556/22, KIO 586/22

Celem referencji jest potwierdzenie należytej realizacji określonego zadania, stąd przywiązanie nadmiernej wagi do użytych w treści referencji pojęć, w oderwaniu od rzeczywistego zakresu wykonanych robót, prowadzić może do błędnych wniosków.

Twierdzenie, że inwestycja dotycząca przedmiotowego mostu była przebudową, a nie rozbudową, oparte było przede wszystkim na określeniach zawartych w referencjach pochodzących od […] oraz raporcie oddziaływania na środowisko dla inwestycji. […] Raport oddziaływania na środowisko również nie może być traktowany jako samodzielny dowód wskazujący na określoną charakterystykę danego zamierzenia budowlanego – taki dokument także należy oceniać zbiorczo z innymi, szczegółowo odnoszącymi się do rzeczywistych parametrów inwestycji i zakładanych jej efektów. Z treści załączonych do oferty przez przystępującego Z. dokumentów, jak i dowodów złożonych przez strony na posiedzeniu, wynikało, że ponad wszelką wątpliwość inwestycja była rozbudową, ponieważ w jej efekcie doszło do poszerzenia mostu, tym samym zmianie uległ jeden z istotnych parametrów budowli. […] Ponieważ w przypadku mostu szerokość pasa drogowego odpowiada szerokości tego mostu, to poszerzenie mostu nie wpisywało się w definicję przebudowy.

Opatrzone podpisem osobistym lub zaufanym
KIO 540/22

Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być przedstawione w formie elektronicznej, co wymaga złożenia na dokumencie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

[…] uzupełnione pełnomocnictwo nadal nie spełnia wymagań co do formy, ponieważ jest w istocie wyłącznie skanem wydrukowanego pełnomocnictwa, który to wydruk zawiera adnotacje graficzne, z informacją: „Poprawność nieznana” oraz graficzny znak zapytania. Uzupełniony plik pełnomocnictwa (PDF) zawiera wyłącznie podpis zaufany T.Ł. (który nie był w ogóle żądany przez zamawiającego), nie zawiera natomiast podpisów przewodniczącej Zarządu Głównego oraz sekretarza Zarządu Głównego S..., w formie wymaganej przez postanowienia SWZ oraz przepisy ustawy Pzp. 

Podnoszona przez odwołującego okoliczność, że w treści pełnomocnictwa zostało zawarte oświadczenie o zatwierdzeniu czynności pełnomocnika, nie ma znaczenia dla sprawy, z uwagi na wadliwość samego pełnomocnictwa, a w konsekwencji nieskuteczność jego udzielenia. Na podstawie dokumentu złożonego przez odwołującego w odpowiedzi na wezwanie, zamawiający nie był w stanie zweryfikować w jakikolwiek sposób prawidłowości podpisów elektronicznych E.Z. oraz J.W. – podpisów tych po prostu nie ma w pliku pełnomocnictwa. Tym samym, w ocenie Izby, nie sposób uznać, by w analizowanej sprawie doszło do skutecznego uzupełnienia pełnomocnictwa, które odpowiadałoby formie wymaganej przez postanowienia SWZ oraz przepisy ustawy Pzp.

Kara umowna
KIO 449/22

Interpretacja oświadczenia wykonawcy z JEDZ powinna następować w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wykonawcy, a odpowiedź na pytanie (część III sekcja c JEDZ) musi być analizowana przez pryzmat przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Naliczenie przez zamawiającego publicznego […] znacznej kary umownej tytułem zwłoki – zawinionego opóźnienia – w realizacji umowy o zamówienie publiczne wprost wpisuje się w przesłankę dopuszczenia się przez odwołującego nienależytego wykonania zamówienia. […] odwołujący – który wiedział, że znajduje się w sporze z zamawiającym, który naliczył mu niebagatelną karę umowną w wysokości niemal dziewięciu milionów złotych za nienależyte wykonanie umowy w zakresie terminowości i nie uznał wniesionego przeciwko niemu powództwa – nie mógł obiektywnie twierdzić, a nawet przypuszczać, że naliczona kara pozostaje bez znaczenia dla oceny przesłanek art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp. Przeciwnie, każdy rzetelnie działający wykonawca ma świadomość, że prawidłowym i powszechnie przyjętym w obrocie sposobem wypełniania JEDZ […] jest transparentne podanie okoliczności dotyczących naliczania kar, które mogą zostać kwalifikowane przez art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp i ewentualne opisanie swojego stanowiska w tym zakresie, co JEDZ umożliwia – także gdy wykonawca jest przekonany, że nie powinien zostać wykluczony z przetargu. Mając tę świadomość, odwołujący zdecydował się zachować inaczej, czyli zataić fakt, że został tego typu karą obciążony.

Z całokształtu materiału dowodowego i nieporadnych tłumaczeń odwołującego, który prezentuje niezwykle szczątkowe dowody na wykazanie swoich racji, można wyciągnąć wniosek, że odwołujący działał w sposób świadomy, a nie lekkomyślny czy niedbały.

Wyjaśnienia dotyczące ceny
KIO 503/22

Objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa samego uzasadnienia nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zatem jako takie należy je uznać za bezskuteczne.

W kwestii możliwości uznania za niejawne samego uzasadnienia, z jakich powodów wykonawca zastrzegł jako tajemnicę swojego przedsiębiorstwa składane wyjaśnienia dotyczące ceny, zauważyć należy, że Izba wielokrotnie podkreślała w orzeczeniach, że samo uzasadnienie w tym zakresie w każdym przypadku jest elementem jawnym. Służy ono bowiem weryfikacji prawidłowości wykazania przez wykonawcę objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa składnych dokumentów. Z kolei bez możliwości zapoznania się z nim inni wykonawcy nie są w stanie zweryfikować, czy zamawiający w sposób prawidłowy ocenił spełnienie przesłanek opisanych w art. 11 ust. 2 uznk i uznał zasadność dokonanego zastrzeżenia.

Wyliczenie ceny
KIO 496/22

Skoro z treści wyjaśnień wynika sposób realizacji przedmiotu zamówienia niew...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy