Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Z orzecznictwa KIO

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Brak metody oceny KIO 721/22

Ocena próbek bez jednoznacznego opisania w SWZ zasad i sposobu przeprowadzenia badania nie mogła stanowić podstawy odrzucenia oferty w postępowaniu.

POLECAMY

W specyfikacji zamawiający w żaden sposób nie opisał metody oceny próbek […] zapewniającej równe traktowanie wykonawców w postępowaniu, metodologii i procedury badania próbek. […] stwierdził, że próbki złożone przez odwołującego nie spełniały wymogu wytrzymałości i niskopylności. Pojęcia te nie zostały jednak zdefiniowane ani sprecyzowane na gruncie SWZ i OPZ, a wbrew twierdzeniu zamawiającego były nieostre i niejasne. Odwołanie się przez zamawiającego do potocznego rozumienia tych słów jest nieuprawnione, ponieważ nie są one jednoznaczne. Zamawiający nie mógł doprecyzować tych pojęć na etapie oceny ofert, a właśnie tego się dopuścił, choć na podstawie subiektywnego sposobu ich rozumienia.

Unieważnienie bez podstaw KIO 881/22

Błędy w postępowaniu o marginalnym znaczeniu, pozostające bez wpływu na możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą unieważnienia postępowania.

Izba nie stwierdziła żadnych błędów w postanowieniach SWZ w odniesieniu stricte do opisu kryterium. Jedyna nieścisłość, jaka się pojawiła, dotyczyła okresu gwarancji określonego w pkt 1rozdziału V załącznika nr 1 do SWZ, w którym przewidziano maksymalnie 36-miesięczny okres gwarancji w stosunku do jednolicie stosowanego w całej dokumentacji przetargowej opisu kryterium. Wynikała z tego możliwość podania w ramach tego kryterium dłuższego okresu gwarancji. W ocenie składu orzekającego okoliczność ta nie mogła wprowadzić wykonawców w błąd ponieważ, jak wskazano powyżej, postanowienia SWZ dotyczące opisu kryterium – okres gwarancji, były określone jednolicie, a jego zastosowanie umożliwia przyznanie punktacji opartej o jednakowe i znane wszystkim wykonawcom założenia. 
 

Ważne

Profesjonalny wykonawca, jeśli miałby problemy z ustaleniem ostatecznej treści opisu kryterium, powinien zasygnalizować przedmiotową okoliczność jeszcze przed upływem terminu na składanie ofert. 


[…] zamawiający w uzasadnieniu unieważnienia postępowania zupełnie pominął wyjaśnienie, dlaczego przyjęta przez niego wada uniemożliwi zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co tym bardziej potwierdzało nieprawidłowość tej czynności.

Indywidualna kalkulacja ceny KIO 823/22

Za niewłaściwe należy przyjąć uznanie, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, ceny zawartej w ofercie za rażąco niską i automatyczne odrzucenie oferty poniżej takiego poziomu.

[…] proste arytmetyczne porównanie nie może przesądzać o konieczności odrzucenia jednej z ofert. Okolicznością notoryjną, a więc niewymagającą żadnego dowodu, jest fakt, że na cenę oferty ma wpływ szereg okoliczności i czynników indywidualnie dotyczących każdego przedsiębiorcy. Różne podmioty, o odmiennej historii na rynku, różnej wiarygodności finansowej, różnych relacjach handlowy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy