Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

9 września 2022

NR 205 (Wrzesień 2022)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

0 164

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Unieważnienie postępowania KIO 1078/22

Czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp będzie prawidłowa tylko wtedy, gdy wszystkie przesłanki tam zawarte zostaną kumulatywnie spełnione.

POLECAMY

Ustalenie odpowiednich zasad szacowania kosztów do poniesienia jest nie tylko uprawnieniem, lecz także obowiązkiem zamawiającego. Jeżeli wiadomym było, że uległo zmianie otoczenie kosztotwórcze w stosunku do założeń projektu o dofinansowanie, to okoliczności te winny być poddane analizie przed wszczęciem postępowania, a nie po jego ogłoszeniu. […]. Fakt, że […] Wodociągi uznały, iż w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej model hydrauliczny nie jest niezbędny do prowadzania bieżącej działalności, nie jest istotną zmianą okoliczności, której nie można było przewidzieć. 
 

[...] Za okoliczność umożliwiającą unieważnienie postępowania nie można uznać stanu epidemii. Sytuacja ta bowiem trwa od 2 lat i nie jest żadną nową okolicznością, o której zamawiający lub inny podmiot gospodarczy nie wiedział. […] Co do wzrostu inflacji, to również nie można tej okoliczności uznać za nadzwyczajną lub taką, której nie można było przewidzieć. 


Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym, z którym mamy do czynienia praktycznie zawsze, natomiast jej wzrost można było przewidzieć, biorąc pod uwagę choćby wystąpienie epidemii i zmiany gospodarcze, które wiążą się z tym zjawiskiem, które miały miejsce już w momencie ogłoszenia postępowania. […] Izbie nie wykazano, że mający miejsce wzrost inflacji w tak znaczący sposób przełożył się na koszty postępowania, że konieczne było jego unieważnienie. […] Okoliczności podniesione w odpowiedzi na odwołanie, że zamawiający zamierza ogłosić nowe postępowanie, z ograniczonym zakresem rzeczowym do infrastruktury pozostającej w jego zarządzie, nie jest wynikiem zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć. Jest to suwerenna decyzja zamawiającego, nie stanowi i nie może stanowić źródła zobowiązania zamawiającego do unieważnienia postępowania. 

[…] Jeżeli zamawiający planuje nabyć model przez ogłoszenie następnego postępowania, to znaczy, że widzi potrzebę takiego zakupu, ma na ten cel zabezpieczone środki, zaś ograniczenie zakresu rzeczowego to skutek nieuzgodnionych zasad współpracy między podmiotami a nie nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć.

Postanowienia waloryzacyjne KIO 1085/22

W każdym wypadku, w którym mamy do czynienia z robotą budowlaną lub usługą, a umowa zawierana jest na okres dłuższy niż dwanaście miesięcy, umowa musi zawierać postanowienia waloryzacyjne z przepisu art. 439 ustawy Pzp.

[…] ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek zawarcia w postanowieniach umownych zasad związanych ze zmianą wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w innych przypadkach niż w określonych przepisem art. 436 ustawy Pzp. Obowiązek taki wynika wprost z treści omawianego przepisu. Ustawodawca nie posłużył się bowiem sformułowaniem „miękkim”, np. „może zawierać”, ale wprost wskazał, że umowa ma zawierać (zawiera) odpowiednie postanowienia. […] Argumentacja, na którą powołuje się zamawiający, odnosząc się do uzasadnienia do projektu ustawy w zakresie art. 439 ustawy Pzp, nie daje podstaw do twierdzenia, że zamawiający ma swobodę w kształtowaniu postanowień umownych dotyczących subiektywnej oceny możliwości wyłączenia zasad wynikających z przepisu art. 439 ustawy Pzp. Z uzasadnienia wynika bowiem, że poszczególni zamawiający mają swobodę w ukształtowaniu klauzuli waloryzacyjnej uwzględniającej specyfikę danego zamówienia. Oznacza to, że zamawiający, oceniając specyfikę danego zamówienia, po pierwsze, ma obowiązek zastosowania klauzuli waloryzacyjnej […], po drugie, musi być ona dostosowana do charakteru zamówienia i nie może być w ogóle wyłączona ze stosowania.

Ubezpieczenie wykonawcy KIO 1052/22

Ubezpieczenie OC nie oznacza ubezpieczenia realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia, lecz jest ubezpieczeniem wykonawcy i ma służyć do potwierdzania spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. wiarygodności ekonomicznej wykonawcy.

[…] celem przedłożenia polisy OC jest sprawdzenie zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy pod kątem zdolności wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności na żądaną przez zamawiającego sumę i możliwości uzyskania ubezpieczenia. […] wymaganie w ramach warunków udziału w postępowaniu posiadania przez wykonawców ubezpieczenia na odpowiednim minimalnym poziomie nie może być utożsamiane z wymaganiem posiadania ubezpieczenia na etapie realizacji zamówienia, co – zdaniem Izby – stara się czynić Gmina […]. Niezrozumiałe są twierdzenia i zarzuty zamawiającego, zgodnie z którymi żadna z przedłożonych polis nie pokryłaby szkody z tytułu uszkodzonej bramy na posesji podczas odbioru odpadów komunalnych w sytuacji, gdy zamawiający w postępowaniu na tę okoliczność wymaga złożenia odrębnego dokumentu ubezpieczenia na etapie podpisywania umowy, zgodnie z postanowieniem rozdziału XIX […] Projektu umowy – a więc wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego ubezpieczenia przez okres realizacji umowy.

Zarządzanie robotami KIO 1003/22

Skoro zamawiający wyłączył możliwość powierzenia podwykonawcy zadania polegającego na zarządzaniu robotami, to wykonawca nie może wykazać spełnienia warunku w zakresie posiadanego doświadczenia z pomocą podmiotu użyczającego zasoby, gdyż prowadziłoby to do ominięcia tego zakazu.

[…] zarządzanie realizacją robót stanowi element wykonania tych robót. Jest przy tym zasadne, by uznać ten element za kluczowy dla zamówienia, gdyż od właściwego zarządzania całością robót zależy jakość i terminowość ich wykonania. Jest także naturalne, że zarządzanie robotami powinno, co do zasady, należeć do zadań generalnego wykonawcy, który powinien też współpracować z zamawiającym i z projektantem, który ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia. Tym samym Izba nie dopatrzyła się naruszenia art. 121 ustawy Pzp w postanowieniu przewidującym obowiązek osobistego wykonania zadania polegającego na zarządzaniu realizacją całości prac. Zadanie to dotyczy robót budowlanych i jest kluczowe dla ich wykonania, zatem obowiązek jego osobistego wykonania (bez korzystania z podwykonawców) jest zasadny. Konsekwencją powyższego jest także stwierdzenie, że spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia […] musi być wykazane bez udziału podmiotu użyczającego zasoby. Zgodnie bowiem z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp podmiot udostępniający zasoby musi (zwykle w charakterze podwykonawcy) wykonać roboty budowlane, do realizacji których jego zasoby były wymagane. […] W ocenie Izby wymóg wykazania spełnienia tego warunku osobiście przez wykonawcę lub jednego z wykonawców występujących wspólnie, bez udziału podmiotu trzeciego, jest zatem skorelowany z uznaniem zadania polegającego na zarządzaniu robotami za kluczowe i jest konsekwencją tego uznania.

Błąd w formularzu KIO 1077/22

W wypadku wątpliwości lub nieścisłości co do nieobowiązkowych pozycji formularza, które jednak zostały przez wykonawcę wypełnione, zamawiający był zobowiązany te kwestie wyjaśnić.

[…] zamawiający w ocenie składu orzekającego postąpił prawidłowo, zwracając się do odwołującego z pismem o wyjaśnienie okoliczności związanych z wypełnieniem pozycji 2 i 20 formularza. Izba nie zgodziła się przy tym z argumentacją odwołującego, wskazującą, że wypełnienie przez odwołującego nieobowiązkowych pozycji z formularza było jedynie niezobowiązującą adnotacją wykonawcy, która nie mogła służyć ani być powodem do oceny. Skoro odwołujący zdecydował się na wypełnienie pozycji 2 i 20 formularza, mimo że taki obowiązek nie wynikał z treści SWZ, to zamawiający nie mógł zbagatelizować treści wynikającej z tego wypełnienia, szczególnie że powodowała ona uzasadnione wątpliwości co do zaoferowania przez odwołującego asortymentu zgodnego z warunkami zamówienia.

Instrukcja miniPortalu KIO 1001/22

Zamawiający nie odpowiada za działania odwołującego wynikające ze zignorowania wytycznych zawartych w dokumentacji postępowania, co skutkowało wyborem niezgodnego z SWZ sposobu przesłania pliku z ofertą i tym samym uniemożliwienia udziału w przetargu.

Odwołujący nie był w stanie udowodnić, że postępował zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym powołaną w SWZ instrukcją użytkownika miniPortalu, ponieważ samodzielnie alternatywnie wybrał, jak złoży ofertę, najprawdopodobniej posługując się standardowym formularzem dostępnym na platformie ePUAP, służącym do przekazywania tzw. korespondencji ogólnej, co skutkowało brakiem zarejestrowania przez ePUAP tego dokumentu jako oferty w przetargu. Kiedy przyjęty – wbrew treści SWZ – sposób złożenia oferty spowodował, że nie została ona prawidłowo doręczona zamawiającemu w postępowaniu, odwołujący usiłował swoim działaniem obciążyć organizatora przetargu, zarzucając mu naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy Pzp. Nie można pominąć całości dokumentacji postępowania i skupić się na jednym fragmencie wskazującym na złożenie oferty przez platformę ePUAP, kiedy zamawiający kilkukrotnie stanowczo wymaga w SWZ skorzystania z konkretnego i dedykowanego formularza na tej platformie, co także wskazywał odwołującemu sam ePUAP, gdy przesyłano plik z ofertą. W szczególności że komunikat z ePUAPu o treści...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy