Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

9 września 2022

NR 205 (Wrzesień 2022)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

0 410

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Unieważnienie postępowania KIO 1078/22

Czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp będzie prawidłowa tylko wtedy, gdy wszystkie przesłanki tam zawarte zostaną kumulatywnie spełnione.

POLECAMY

Ustalenie odpowiednich zasad szacowania kosztów do poniesienia jest nie tylko uprawnieniem, lecz także obowiązkiem zamawiającego. Jeżeli wiadomym było, że uległo zmianie otoczenie kosztotwórcze w stosunku do założeń projektu o dofinansowanie, to okoliczności te winny być poddane analizie przed wszczęciem postępowania, a nie po jego ogłoszeniu. […]. Fakt, że […] Wodociągi uznały, iż w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej model hydrauliczny nie jest niezbędny do prowadzania bieżącej działalności, nie jest istotną zmianą okoliczności, której nie można było przewidzieć. 
 

[...] Za okoliczność umożliwiającą unieważnienie postępowania nie można uznać stanu epidemii. Sytuacja ta bowiem trwa od 2 lat i nie jest żadną nową okolicznością, o której zamawiający lub inny podmiot gospodarczy nie wiedział. […] Co do wzrostu inflacji, to również nie można tej okoliczności uznać za nadzwyczajną lub taką, której nie można było przewidzieć. 


Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym, z którym mamy do czynienia praktycznie zawsze, natomiast jej wzrost można było przewidzieć, biorąc pod uwagę choćby wystąpienie epidemii i zmiany gospodarcze, które wiążą się z tym zjawiskiem, które miały miejsce już w momencie ogłoszenia postępowania. […] Izbie nie wykazano, że mający miejsce wzrost inflacji w tak znaczący sposób przełożył się na koszty postępowania, że konieczne było jego unieważnienie. […] Okoliczności podniesione w odpowiedzi na odwołanie, że zamawiający zamierza ogłosić nowe postępowanie, z ograniczonym zakresem rzeczowym do infrastruktury pozostającej w jego zarządzie, nie jest wynikiem zmiany ok...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy