Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

5 grudnia 2022

NR 208 (Grudzień 2022)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

0 330

Poniżej przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Uzupełnianie podmiotowych środków dowodowych
KIO 1970/22

Zakres oświadczeń składanych w formularzu oferty nie może pozbawiać wykonawcy prawa do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, gdy dochodzi do zmiany sytuacji podmiotowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzupełnienie dokumentów, które utraciły swoją aktualność, w sytuacji gdy stanowią podstawę oceny oferty również w kryterium nie może być sprowadzone do próby poprawienia swojej oferty. Nie oznacza to jednak, że żadna zmiana nie może nastąpić w takiej sytuacji. Podobnie jak przy kryterium ceny, w sytuacji gdy przepisy ustawy nakładają na zamawiającego obowiązek poprawienia oferty (również z konsekwencją rachunkową dla ceny), w sytuacji dokumentów podmiotowych może to prowadzić do potrzeby uaktualnienia danych. 
W niniejszej sprawie uaktualnione miałyby zostać dane personalne osoby, którą wykonawca może zastąpić z uwagi na zmianę sytuacji życiowej pierwotnie wskazanej w ofercie osoby i, co istotne, nie będzie to musiało prowadzić do zmiany oceny oferty w kryterium. Wykonawca zapowiadał bowiem, że może wskazać inną osobę z takim samym doświadczeniem. […] skład orzekający uznał, że zamawiający zobowiązany był wezwać wykonawcę do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. złożenia nowego wykazu osób, obejmującego kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. […] W ocenie składu orzekającego zapisy SWZ nie mogą ograniczać praw wykonawcy wynikających z przewidzianych w ustawie mechanizmów pozwalających na utrzymanie oferty w postępowaniu, jej ocenę i wybór. Skoro zamawiający powiązał kryterium oceny wprost z oceną doświadczenia personelu mającego realizować obowiązki wykonawcy, a jego doświadczenie było opisywane dopiero w wykazie osób składanym na wezwanie, to należy założyć, że zmiana dokumentów, do jakich może dojść na etapie oceny podmiotowej, również będzie miała konsekwencje dla treści oferty.

POLECAMY

Rażąco niska cena
KIO 2039/22

Rygor dowodowy, który ustawa Pzp nakłada na wykonawcę w przypadku wezwania go do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, nie oznacza konieczności składania ściśle określonego katalogu dowodów.

[…] w wezwaniu zamawiający nie domagał się przedłożenia określonych dowodów na potwierdzenie sposobu skalkulowania ceny. Z tych względów nic nie stało na przeszkodzie, aby wykonawca udowodnił brak rażąco niskiej ceny takimi argumentami, które jego zdaniem uzasadniają przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia. W ocenie Izby zawarte w złożonych wyjaśnieniach oświadczenia i kalkulacje...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy