Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

24 maja 2021

NR 192 (Maj 2021)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

24

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w pierwszym kwartale 2021 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

SPÓŹNIONE OGŁOSZENIE – KIO 185/21
Z uwagi na brak publikacji ogłoszenia w 2020 r., nie doszło do wszczęcia postępowania na gruncie ustawy z 2004 r. (…) przygotowując postępowanie w 2020 r., Zamawiający powinien mieć świadomość, iż zgodnie z art. 130 ustawy Pzp z 2019 r.
 

POLECAMY

Ważne

moment wszczęcia postępowania został przesunięty na moment przekazania ogłoszenia, a także, że opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na regulacjach ustawy Pzp z 2004 r. w roku 2021, będzie wiązało się z naruszeniem przepisów ustawy Pzp z 2019 r. i w konsekwencji z koniecznością zmiany ogłoszenia i specyfikacji w sposób dostosowujący do ustawy Pzp z 2019 r. bądź, gdy będzie to niemożliwe ze względu na stopień skomplikowania dokumentacji zamówienia – z unieważnieniem postępowania.


Zamawiający, działający z należytą starannością, mając świadomość braku przepisu przejściowego regulującego sytuację, jak w niniejszej sprawie, oraz znając zapisy dyrektywy stanowiące, iż publikacja ogłoszenia może nastąpić w ciągu pięciu dni od dnia przekazania ogłoszenia, chcąc prowadzić postępowanie na podstawie ustawy Pzp z 2004 r., powinien przekazać ogłoszenie do publikacji na tyle wcześnie, aby opublikowane zostało jeszcze w 2020 r., czyli na pięć dni przed końcem 2020 r. Zamawiający, przesyłając ogłoszenie w terminie późniejszym, podjął ryzyko, iż ogłoszenie opublikuje się w reżimie nowej ustawy z 2019 r., tym samym licząc się ze skutkami takiego postępowania.

BRAK ADRESU STRONY INTERNETOWEJ – KIO 289/21
Strona internetowa służąca do weryfikacji, czy oferowane urządzenia spełniają wymagania zamawiającego, stanowi odpowiednik karty katalogowej urządzenia i podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.
Skoro adres strony internetowej miał zostać wskazany w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane produkty zgodności z wymogami SIWZ, to tym samym czynność odrzucenia oferty jest przedwczesna i jednocześnie narusza ona obowiązek wynikający z treści art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. Okoliczność, iż informacja ta znajduje się w Formularzu oferty nie oznacza, że stanowi ona treść oferty. Ocena znaczenia danej informacji nie następuje poprzez jej nazwę, ale charakter i znaczenia takiej informacji w postępowaniu. W analizowanym stanie faktycznym strona internetowa służy do weryfikacji parametrów technicznych i podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

LICZY SIĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC – KIO 342/21
Skoro Zamawiający dopuścił, aby urządzenie odbiorcze (telefon) mogło pobierać z zasilającej go centrali od 0,44 do 12,95 W, to znaczy, że na zasadzie z większego na mniejsze, dopuszczalne jest użycie urządzenia, które potrzebuje zasilania od 2,7 do 5,5 W.

Zamawiający wymagał telefonu (będącego urządzeniem odbiorczym PD – Powered Device), zasilanego przez centralę telefoniczną (będącą urządzeniem zasilającym PSE – Power Sourcing Equipment) w oparciu o PoE (Power over Ethernet) wg standardu IEEE 802.3af w klasie 0, zaś w rzeczywistości telefon Yealink SIP –T46S posiadał zdefiniowaną klasę opcjonalną 3. Jak wynika ze złożonych w sprawie dowodów, różnica między klasą 0 a klasą 3, w przypadku zasilanych urządzeń odbiorczych Powered Device, a takim jest telefon, polegała wyłącznie na tym, że w przypadku klasy 0 urządzenie zasilające (PSE) jest zmuszone zapewniać mu moc w szerokim zakresie, to jest 0,44–12,95 W, podczas gdy w klasie 3 – w zakresie 6,49–12,95 W. Porównanie tych wartości oznacza, że choć oferowany telefon pracuje w klasie 3, to jednak jego zapotrzebowanie na moc mieści się w granicach zapotrzebowania na moc urządzenia pracującego w klasie 0. Powyższe zadeklarował wyraźnie producent w swej deklaracji z 7 lutego 2021 r. (…) jak ustalono, rzeczywiste zapotrzebowanie (Power Consumption) w ramach PoE oferowanego telefonu mieści się w granicach 2,7–5,5 W.

Znacząca różnica cen – KIO 362/21
Mimo, iż cena oferty różniła się od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert o 25,47%, różnicę należało uznać za znaczącą. Mało złożony przedmiot zamówienia, brak szczególnych wymagań co do kwalifikacji osób, nie dawał możliwości konkurowania ceną.

W tej sytuacji pomimo braku osiągnięcia progu 30% różnicy w stosunku do średniej złożonych ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1a Pzp, cena oferty przystępującego powinna być przedmiotem wyjaśnień, których uzyskania zamawiający zaniechał. Wątpliwości zamawiającego powinien wzbudzić również fakt, że cena oferty przystępującego okazała się znacząco niższa od szacunków samego zamawiającego. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 768 000 zł brutto, natomiast oferta przystępującego, po poprawieniu omyłki rachunkowej wyniosła 448 467,84 zł (…) Zamawiający, nie znając założeń przystępującego, nie może zakładać wyłącznie na podstawie dotychczasowej współpracy, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością, respektując wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia a priori, że w sytuacji, gdy o zamówienie ubiega się trzech wykonawców mających doświadczenie w wykonywaniu usług stanowiących przedmiot zamówienia, będących usługami o relatywnie prostej charakterystyce, a cena dwóch ofert jest zbliżona, to znacząca różnica ceny oferty trzeciej powinna wzbudzać wątpliwości co do  prawidłowego jej obliczenia

NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ SIWZ – KIO 223/21
Odwołujący miał przedstawić możliwość ustawienia odstępów pomiędzy akapitami o wielkości co najmniej dwukrotności czcionki. Ponieważ Odwołujący nie przedstawił takiej funkcjonalności systemu, jego oferta podlegała odrzuceniu z uwagi na niespełnienie wymagań SIWZ.

(…) określenie przez zamawiającego wskazanego wymagania wynika z obowiązków, które nakłada na zamawiającego ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (…). Wstawienie pustego wiersza pomiędzy akapitami za pomocą klawisza „enter” zapewnia odstęp między akapitami, ale nie jest wypełnieniem wymagania: „Odstęp między akapitami co najmniej 2 razy większy od rozmiaru czcionki”. Ponadto wstawienie „enter” prowadzi wyłącznie do wizualnego odstępu między liniami tekstu, poprzez wstawienie linii pustej. Zamawiający podkreślał, że przedmiotowa funkcjonalność ma istotne znaczenie. Spełnienie wskazanych wymogów ma zapewnić w szczególności prawidłowe działanie technologii asystujących, tj. rozwiązań i produktów mających na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami i zwiększanie ich samodzielności. Najważniejsze w przypadku zamawiającego są programy i urządzenia odczytujące zawartość wyświetlaną na ekranie komputera, tzw. czytniki ekranu. Izba dała wiarę wyjaśnieniom zamawiającego, zgodnie z którymi pusty wiersz jest traktowany przez technologie asystujące nie jako odstęp w tekście, a jako „enter” – programy odczytujące zamiast ciągu liter, odczytują słowo „enter”, które pojawia się bez kontekstu i zaburza spójność przekazywanej informacji.

ZAPROSZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SKUTECZNE – KIO 245/21
Fakt, iż zaproszenie zostało przesłane z e-maila: no-reply@uzp.gov.pl nie świadczy o tym, że ktoś inny, a nie zamawiający wystosował zaproszenie do udziału w aukcji.
Co do kwestii niewysłania zaproszenia przez Zamawiającego z e-maila należącego do zamawiającego, stwierdzić należy, że obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa ani (…) z pkt. 15.7 SIWZ. Art. 91 ust. 1b ustawy Pzp stanowi, że to „Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną”, natomiast pkt 15.7 SIWZ informuje, że „zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (...). W ocenie Izby, żadna z tych regulacji nie wymaga dla skuteczności zaproszenia, nadania go z adresu e-mail należącego do zamawiającego. Jak wynika z protokołu z posiedzenia komisji przetargowej, w niniejszym postępowaniu zastosowano szablon zaproszenia do aukcji elektronicznej generowany przez aukcje.uzp.gov.pl. Niewątpliwie to Zamawiający wygenero-
wał zaproszenie i przesłał je za pośrednictwem platformy stosowanej do przeprowadzenia aukcji. (…) Wniosek taki jest uprawniony tym bardziej, iż – jak wynika z wydruku e-maila z zaproszeniem do aukcji przedłożonym w toku rozprawy przez Przystępującego – przesłane zaproszenie zawierało dane identyfikujące postępowanie i zamawiającego.

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA Próbek – KIO 268/21
Skoro próbki nie stanowią treści oferty, to nie ma do nich zastosowania wskazywany przez odwołującego art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
Wbrew stanowisku Odwołującego, okoliczność, iż termin ich złożenia jest inny, niż dla pozostałych dokumentów przedmiotowych, jest bez znaczenia dla oceny ich charakteru w tym postępowaniu. Skoro stanowią one według SIWZ potwierdzenie, że oferowany przedmiot spełnia wymogi zamawiającego, to fakt, iż miały być składane wraz z pozostałymi oświadczeniami, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, nie oznacza, że straciły przez to status dokumentów przedmiotowych. W związku z tym próbki podlegały uzupełnieniu i wyjaśnieniu z zastosowaniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, które to przepisy stanowiły podstawę wezwań Zamawiającego. Nie jest zatem zasadna argumentacja Odwołującego, że wezwanie do ich uzupełnienia było pozbawione podstaw i jest ono w skutkach jednoznaczne z prowadzeniem negocjacji co do treści oferty.

ZDOLNOŚCI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA – KIO 244/21
To czy dana usługa jest nieco szersza (np. poszerzona o dzierżawę drukarek) niż będąca przedmiotem zamówienia (lecz nadal jest to usługa tego samego rodzaju), nie oznacza, że dany wykonawca nie jest w stanie zrealizować usługi o węższym zakresie.
(…) warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie usług polegających na „świadczeniu usługi serwisowej sprzętu drukującego” (bez dzierżawy), lecz trudno uznać za słuszne tak ścisłe, formalistyczne podejście spełnienia tego warunku. Wiadomym jest, że każdy z zamawiających stosuje nieco inny zakres usług dotyczących stosowanych urządzeń drukujących, ma inne rozwiązania własnościowe (część zamawiających ma własne urządzenia, inni zamawiający preferują ich dzierżawę, a jeszcze inni stosują model hybrydowy) i inne sposoby rozliczenia, co nie zmienia faktu, że jest to ten sam rodzaj usług. Co przy tym istotne, oczywistym jest, że skoro zamawiający, stawiając warunek realizowania usług serwisowych na rzecz innych podmiotów, dąży do weryfikacji zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców do realizacji zamówienia, to ma to na celu wykazanie, że wykonawca wykonywał tego samego rodzaju usługi. (…) dowodzi to, że wykonawca taki posiada zdolności do wykonania zamówienia przedmiotowo szerszego, niż objęte postępowaniem.

ODWOŁUJĄCY NIE SPEŁNIŁ WYMAGANIA – KIO 349/21
W przypadku dokumentacji przetargowych pierwszeństwo ma zawsze wykładnia językowa. Wyprowadzanie dalej idących wniosków na podstawie dość uproszczonego rozumowania, iż „to, co nie jest zabronione, jest dozwolone”, jest nieuprawnione.
(…) Zamawiający oczekiwał zaoferowania zestawu serwerów fizycznych oraz wirtualnych (min. 2) zapewniającego ciągłość pracy systemu oraz macierzy dyskowej. Natomiast odwołujący co jest niesporne, zaoferował jeden serwer fizyczny główny i 3 serwery oznaczone NAS, które według odwołującego de facto mogą stanowić drugi serwer fizyczny. Tym samym odwołujący zaoferował jeden serwer fizyczny oraz trzy dyski sieciowe, z których każdy był wyposażony w 8 dysków twardych. (…) Izba, analizując powyższe, uznała, że odwołujący oferując jeden serwer fizyczny, nie spełnił wymagania zamawiającego (…). Ten brak odwołujący próbował wypełnić trzema macierzami dyskowymi, które jednak były również dodatkowo wymagane. (…) Powyższe rozwiązanie zdaniem Izby nie tylko nie spełnia wymagań co do ilości niezbędnego sprzętu, ale także nie zapewnia wymagania z pkt 10.3.a, w którym zamawiający postawił wymóg, iż minimalna ilość sprzętu winna zapewniać zestaw serwerowy (min. dwa serwery) zapewniający redundantność i nadmiarowość działania tak, by w przypadku awarii, np. serwera fizycznego, usługi na nim świadczone zostały przełączone/restartowane na innym serwerze.

TREŚĆ REFERENCJI – KIO 244/21
Treść poświadczeń/referencji nie musi w całości potwierdzać spełnienia warunku udziału w postępowaniu, albowiem nie taka jest rola tego rodzaju dokumentów. Mają one za zadanie potwierdzać należyte wykonanie konkretnego zamówienia.
(…) wykonawcy nie mają wpływu na treść wystawianych poświadczeń/referencji, gdyż wystawiane są one przez podmiot od nich niezależny. Jak słusznie zauważyła Izba w wyroku o sygn. akt KIO 1216/17 „Odwołujący bł...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy