Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

8 czerwca 2021

NR 193 (Czerwiec 2021)

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

0 159

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2021 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – KIO 720/21 (n. Pzp)

Uzasadnienie zastrzeżenia wyjaśnień wykonawcy jako tajemnica przedsiębiorstwa musi odnosić się do konkretnych twierdzeń i oświadczeń oraz danych zawartych w wyjaśnieniach.

Wykonawca G. nie wykazał, iż w tym postępowaniu podjął kroki w celu zachowania w poufności informacji dotyczącej wynagrodzenia tłumacza. Przedstawił umowy o pracę, w których brak jest jakiegokolwiek odniesienia do obowiązku zachowania informacji dotyczących wynagrodzenia w poufności. Załączył do wyjaśnień postanowienia o zachowaniu w poufności i wzór umowy, ale nie przedstawił żadnego dowodu, iż w ramach prowadzonego postępowania przetargowego ktokolwiek podpisał te dokumenty i zobowiązał się do zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Sam wzór dokumentu nie jest równoznaczny z obowiązkiem nałożonym na konkretną osobę. Zdaniem Izby wykonawca G. nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

POLECAMY

WYKLUCZONY ZA… – KIO 476/21

Odwołujący mógł zapobiec wykluczeniu z postępowania w jeden tylko sposób – tj. zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp samodzielnie przyznając się zamawiającemu do przekazania mu nieprawidłowych informacji, zanim fakt ten odkrył zamawiający.

Odwołujący odpowiada za treść złożonej oferty oraz informacje przekazane zamawiającemu. Nie ma wątpliwości, że informacje o doświadczeniu pana M.S. zawarte w formularzu oferty odwołującego były nieprawdziwe, a to te informacje podlegały ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Zadaniem zamawiającego nie było dążenie (w interesie odwołującego) do samodzielnego ustalenia prawdy obiektywnej dotyczącej określonych okoliczności. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie zamawiający bazuje na informacjach przekazywanych przez wykonawców. 
 

Ważne

Zamawiający otrzymał od odwołującego informacje nieprawdziwe, mogące go wprowadzić w błąd, stąd był zobligowany wykluczyć odwołującego. 


Rzeczywiste doświadczenie pana M.S. nie ma zatem znaczenia w obliczu faktu, że odwołujący nie zobrazował go w prawidłowy, tj. odpowiadający prawdzie sposób.

CZAS PREZENTACJI – KIO 735/21

Czas trwania prezentacji to wymóg o czysto formalnym charakterze, ponieważ przedstawienie poddanych weryfikacji funkcjonalności w określonym czasie (krótszym/dłuższym) pozostaje bez związku z tym, czy zadeklarowane funkcjonalności platforma posiada.

[…] patrząc jedynie przez pryzmat trwania prezentacji, nie można stwierdzić, że treść oferty wykonawcy – oferowana platforma edukacyjna, w warstwie merytorycznej – co do posiadanych funkcjonalności, pozostaje w sprzeczności z treścią SIWZ. […] zamawiający nie zastrzegł w SIWZ, że weryfikacja zadeklarowanych przez wykonawców funkcjonalności nie może przekroczyć trzech godzin i to pod rygorem uznania niezgodności treści oferty wykonawcy z treścią SIWZ; ramy czasowe prezentacji wyznacza więc liczba weryfikowanych funkcjonalności z wyjątkiem przypadku, który wprost wyartykułował zamawiający, tj. prezentacja zostanie zakończona pod rygorem odrzucenia oferty wykonawcy, gdy wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia […].

CENA ZAMÓWIENIA – KIO 600/21 (n. Pzp)

Nie sposób zbadać, czy wyliczenia są rzetelne i wiarygodne w sytuacji, gdy wykonawca nie przedstawia żadnych dowodów potwierdzających sposób zbudowania poszczególnych elementów kosztotwórczych, poprzestając na własnych oświadczeniach w tym zakresie.

[…] wobec braku załączenia do wyjaśnień jakichkolwiek dowodów nie można ustalić, czy przedstawiony przez wykonawcę M. sposób zbudowania zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia był rzetelny i wiarygodny. Niedopełnienie powyższego obowiązku dowodowego jest tym bardziej istotne, że wykonawca M. powołał się w treści wyjaśnień na fakt otrzymywania dofinansowania PFRON do wynagrodzenia dwóch pracowników, co wpłynęło na wysokość wynagrodzenia pracowników przyjętego do kalkulacji ceny ofert, a w efekcie na obniżenie ceny oferty. 
 

Ważne

Brak złożenia dowodów potwierdzających, że ww. wykonawca zatrudnia osoby niepełnosprawne oraz faktycznie uzyskuje dofinansowanie z tego tytułu i w jakiej wysokości, powoduje, że nie jest możliwe obiektywne potwierdzenie powyższej okoliczności na gruncie samej treści wyjaśnień. […] 


Fakt, że wykonawca jest spółdzielnią socjalną, nie jest wystarczający do wykazania, że korzysta z dofinansowania wynagrodzenia pracowników, na które się powołał, wyjaśniając wysokość ceny oferty. W ocenie Izby, jeżeli wykonawca w istocie otrzymuje takie dofinansowanie, to wykazanie tej okoliczności za pomocą dowodów nie powodowałoby po jego stronie najmniejszych trudności (dowodami takimi mogą być chociażby umowy o pracę, orzeczenia o niepełnosprawności, wyciągi z ksiąg rachunkowych).

PRODUKTY NIEZGODNE Z SIWZ – KIO 616/21

Skoro wykonawca zaoferował produkty zawierające konkretne numery katalogowe, które nie spełniają wymogów SIWZ, m.in. w zakresie kształtu i wysokości zszywek, jego oferta winna być odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający wymagał zszywek o wysokości 3,8 mm oraz 4,8 mm. W udzielonej odpowiedzi na pytanie wykonawcy nie dopuścił zszywek o innych wymiarach. Wykonawca S. zaoferował produkty, które zgodnie z ogólnodostępnymi katalogami miały wymiary zszywki 3,85 mm oraz 4,5 mm. Następnie w wyjaśnieniach wykonawca S. wskazał, że staplery o podanych numerach katalogowych mogą mieć wysokość zszywki 3,85 mm lub 3,8 mm oraz 4,5 mm lub 4,8 mm (do wyboru przy zamówieniu), załączając oświadczenie producenta. […] Wyżej wymienione oświadczenie stanowi w zasadzie ogólną deklarację, nie wiadomo, czy zszywki, które były wymagane przez zamawiającego, już istnieją. Nie oznacza to więc, że zszywki o wymiarach wymaganych przez zamawiającego są objęte tym samym numerem katalogowym, który został wskazany w ofercie wykonawcy S. Nie sposób też twierdzić, że właściwe wymiary zszywek zostały podane w załączonym do wyjaśnień S. wyciągu z katalogu produktu w języku polskim, skoro został on załączony bez oryginalnego katalogu producenta, a zgodnie ze stroną 6 katalogu Brightness Medical Devices, brak informacji, aby zszywki oznaczone podanym przez S. numerem katalogowym mogły mieć różne wielkości.

ODRZUCIŁ – BO NIE ZNAŁ – KIO 474/21

Okoliczność, że zamawiający nie zna danego produktu, nie oznacza, że produkt ten nie spełnia wymagań SIWZ. Zamawiający powinien wyjaśnić tę kwestię, zanim dokonał czynności odrzucenia oferty.

Zamawiający nie miał podstawy, aby stwierdzić, że odwołujący nie zaoferował urządzeń, które nie spełniają wymagań SIWZ. Wynika to z oświadczenia zamawiającego: Zamawiający nie twierdzi, że parametry oferowane przez odwołującego nie są dobre, ale jest niebezpieczne dla pacjenta dopuszczenie produktu, którego zamawiający nie zna. Skoro zatem zamawiający nie twierdzi, że parametry oferowane przez odwołującego nie są dobre, to znaczy, że nie uznał, aby urządzenia oferowane przez odwołującego nie spełniały wymagań SIWZ. To z kolei potwierdza, że zamawiający nie dokonał badania i oceny ofert w sposób prawidłowy. […] Skoro zamawiający miał podejrzenie co do zaoferowanego filtra, a nie miał pewności, mógł skorzystać  z przewidzianego prawa do wyjaśnienia. Jednoznaczna odpowiedź wykonawcy […] nie mogła spowodować zmiany treści oferty w sytuacji, gdy wszystkie parametry urządzenia zostały podane w treści oferty. Zatem wyjaśnienie tej kwestii nie stanowiłoby niedozwolonych negocjacji.

BRAK PLIKÓW PODPISÓW – KIO 419/21

Złożenie oferty bez pliku podpisu w sytuacji, gdy załączenie tego pliku było niezbędne dla stwierdzenia, czy oferta została podpisana, niesie za sobą skutek w postaci nieważności oferty.

[…] wobec podpisania przez C. Sp. z o.o. ww. trzech plików, w tym formularza oferty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym zewnętrznym, zamawiający, aby stwierdzić, że oferta została skutecznie złożona, powinien być w posiadaniu zarówno plików podpisywanych, jak i plików podpisów. Brak tych ostatnich jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi podstawę do odrzucenia oferty C. Sp. z o.o. również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Stwierdzenie braków tego rodzaju nie podlega uzupełnieniu. Co za tym idzie, dokonane przez C. Sp. z o.o. pismem z dnia 14 stycznia 2021 r. (tj. po terminie składania ofert) uzupełnienie plików podpisów nie może wywołać skutku.

PEŁNOMOCNIK REPREZENTUJĄCY – KIO 451/21

Skoro w skład spółki cywilnej wchodzi dwóch wspólników, konieczne, a zarazem wystarczające jest, aby jeden z nich udzielił drugiemu umocowania do występowania w ich imieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

[…] co też zostało uczynione, jak wynika z treści pełnomocnictwa 11 stycznia 2021 r. Zgodnie z brzmieniem tego pełnomocnictwa J.G., jako wspólniczka w A. s.c. J.G., A.G., udzieliła A.G., wspólnikowi A... s.c. J.G., A.G., umocowania m.in. do podpisania i złożenia w ich imieniu oferty w tym konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. […] 
 

Ważne

Skoro, jak powyżej ustalono, wspólnicy spółki cywilnej zdecydowali się na ubieganie się o udzielenie tego zamówienia i ustanowili jednego z nich pełnomocnikiem do ich reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego, oczywiste jest, że nie doszło do naruszenia art. 23 ust. 1 i 2 Pzp. 


[…] Skoro, wbrew temu, co zasugerowano w odwołaniu, ustanowienie jednego ze wspólników spółki, o której mowa w art. 860 § k.c., pełnomocnikiem obu wspólników, jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp, nie stanowi czynności, o której mowa w art. 108 k.c., oczywiste jest, że ten ostatni przepis nie wskazuje na nieważność złożonej przez Konsorcjum A. oferty.

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY – KIO 409/21

Nawet gdyby sporna kalkulacja ofertowa była objęta zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, to zamawiający miał możliwość sporządzenia uzasadnienia faktycznego czynności odrzucenia, spełniającego wymogi z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp.

W takiej sytuacji zamawiający mógł skierować do odwołującego szerszą wersję uzasadnienia czynności, rozbudowaną o odniesienie do tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający dysponował także możliwością pośredniego wskazania odwołującemu na oferowane rozwiązanie, bez ujawniania jego treści, przez wskazanie konkretnych stron czy fragmentu dokumentu, na którym rozwiązanie przedstawiono (przykładowo używając sformułowania „rozwiązanie, o którym mowa w pkt 1.1. w kolumnie 9 kalkulacji ofertowej, załączonej do wyjaśnień z 19 listopada 2020 r.”).

OKRES GWARANCJI – KIO 531/21

Nieścisłości wynikające z SIWZ, dotyczące maksymalnego, punktowanego w ramach kryteriów oceny ofert okresu gwarancji jakości, powinny skutkować przyjęciem obu sposobów rozumienia SIWZ, które jednoznacznie wynikają z jej treści.

Kluczowe i niesporne jest, że treść specyfikacji w powyższym aspekcie [okres długości gwarancji], była niejednolita, co też mogło skutkować wprowadzeniem poszczególnych wykonawców w błąd w zakresie wiążących postanowień dotyczących długości gwarancji jakości. […] 
 

Ważne

SIWZ od momentu publikacji wiąże zarówno wykonawców, jak i zamawiającego […]. Przyjęcie, że po terminie składania ofert zamawiający może stwierdzić, iż część zapisów SIWZ nie obowiązuje, prowadzi do podważenia sensu kluczowej instytucji Prawa zamówień publicznych, jaką jest, wiążąca obie strony, SIWZ. 


W konsekwencji naruszone zostaną podstawowe zasady prawa zamówień publicznych, w szczególności zasada przejrzystości postępowania. Nie będzie bowiem jasne, jakimi regułami w postępowaniu mają kierować się wykonawcy oraz jakie zasady wiążą zamawiającego. […] Tym samym zarówno za zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji jakości, jak i 72 miesięcy, oferty wykonawców winny otrzymać liczbę punktów właściwą dla maksymalnej wartości, tj. 40 pkt.

BEZ ORYGINAŁU TEKSTU – KIO 593/21

Złożenie tłumaczenia dokumentu sporządzonego przez tłumacza przysięgłego nie mogło zastąpić dokumentu sporządzonego w języku obcym.

Brak jest podstawy do uznania, że przepisy nadają tłumaczeniu uwierzytelnionemu prymat nad tłumaczeniami zwykłymi (ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego – Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r. ze zm.). Certyfikaty wymagane sporządzono w języku angielskim, zgodnie z adnotacją na ich tłumaczeniach. Tym samym należało zgodzić się z odwołującym, w tej części jego twierdzenia, że przedstawienie tłumaczeń bez ich wersji w języku angielskim, nie jest wypełnionym obowiązkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane urządzenia wymogów SIWZ […]. Jednakże ten brak nie mógł […] powodować automatycznie odrzucenie oferty E. na żądanej przez odwołującego podstawie prawnej, bez uprzedniego wezwania tego wykonawcy we wskazanym trybie.

NIE BYŁY RÓWNOWAŻNE – KIO 409/21

Czynność odrzucenia oferty z powodów nieznanych wykonawcy nie może być uznana za zgodne  z prawem.

[…] odwołujący nie miał jakichkolwiek szans na domyślenie się, które z jego rozwiązań oferowanych w wyjaśnieniach z dnia 19 listopada 2020 r. miało być równoważne do rozwiązania z dokumentacji projektowej. Dostrzeżenia wymagało, że: 
 

Ważne

zamawiający przed odrzuceniem oferty odwołującego nie zwracał się do wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości co do zaoferowanego zabezpieczenia części wykopu w formie ścianki berlińskiej. 


Odwołujący zatem nawet z przebiegu postępowania nie mógł się domyślić, o jakim rozwiązaniu równoważnym zamawiający wspomina w uzasadnieniu czynności odrzucenia jego oferty. Na powyższe wskazywała też treść samego odwołania, w którym wykonawca, obok zarzutu zaniechania podania precyzyjnego uzasadnienia, jedynie ogólnie zaprzeczał, aby miał zaoferować jakieś rozwiązanie równoważne. Na uwagę zasługiwał fakt, że dopiero w odpowiedzi na odwołanie z dnia 8 marca 2021 r., […] zamawiający ujawnił, że chodziło mu o zaoferowanie przez odwołującego zabezpieczenia części wykopu w formie ścianki berlińskiej. 
 

Ważne

Stanowisko zamawiającego należało uznać za bezskuteczną próbę rozszerzenia w toku postępowania odwoławczego podstaw faktycznych odrzucenia odwołania ponad przyczyny wskazane w piśmie z dnia 29 stycznia 2021 r.


SPECYFIKACJA CENOWO-ILOŚCIOWA – KIO 377/21

Brakujący dokument miał charakter oferty sensu stricto, której treść w sposób bezpośredni kształtowała zobowiązanie wykonawcy i znajdowała odzwierciedlenie w przyszłej umowie. Brak tego dokumentu przesądzał o ni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy