Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Warto skorzystać

11 lutego 2021

NR 189 (Luty 2021)

Znaczenie norm zawartych w nowym Pzp

142

Komentarz do ustawy – Prawo zamówień publicznych, opracowany pod redakcją Grzegorza Mazurka, zawiera kompleksowe omówienie regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. do sektora zamówień publicznych w Polsce.

Wkomentarzu skupiono się na nowo wprowadzonych instytucjach, a także powiązaniu i przenikaniu się regulacji krajowej z przepisami unijnych dyrektyw, ustanawiających podstawy całego systemu zamówień publicznych w państwach Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy fragment komentarza – dotyczący przepisu art. 431.

POLECAMY

Obowiązek współdziałania przy wykonaniu umowy

Art. 431
Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia.

  1. W art. 431 Pzp określono obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji umowy o zamówienie. Celem współpracy ma być należyta realizacja zamówienia.
     
  2. Przepis ten stanowi wyraz intencji ustawodawcy uregulowania w ramach ustawy, w szerszym zakresie niż dotychczas, fazy realizacji umowy o zamówienie. W uzasadnieniu do projektu ustawy w odniesieniu do obowiązku współdziałania wskazano na nadrzędność celu, jakim jest należyta realizacja zamówienia: oczywistym jest, że zawarcie umowy nie jest celem samym w sobie, celem tym jest należyte wykonanie zamówienia publicznego z poszanowaniem interesów stron umowy.
     
  3. Przewidziany w art. 431 Pzp obowiązek współdziałania niewątpliwie nawiązuje do wynikającego z całokształtu art. 354 Kodeksu cywilnego obowiązku współpracy wierzyciela i dłużnika przy realizacji umowy. Jako że umowy o zamówienie są umowami cywilnoprawnymi (art. 8 ust. 1 pzp), dla określenia, na czym może polegać wynikający z art. 431 Pzp obowiązek współdziałania, warto odwołać się do orzecznictwa wypracowanego na tle art. 354 § 2 k.c. Wskazuje się w nim m.in., że obowiązek ten sprowadza się co najmniej do nieutrudniania drugiej stronie realizacji jej obowiązków.

Wierzyciel ma obowiązek ustawowy (art. 354 § 2 k.c.) współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania, który zawiera w sobie obowiązek lojalności wobec kontrahenta, a więc powstrzymania się od wszystkiego, co byłoby przejawem naruszenia zasad uczciwości i słuszności w relacjach ukształtowanych w łączącym strony stosunku prawnym. Obowiązek ten powód zrealizował w sposób niewłaściwy, co przejawiało się w opieszałości w wykonywaniu czynności nadzorczych nad realizacją kontraktu, pomimo wielu działań podejmowanych przez dłużnika, mających na celu skłonić wierzyciela do należytego współdziałania przy wykonaniu umowy.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt: V ACa 861/17

Obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania obciąża zarówno dłużnika, jak i wierzyciela, każdy z nich zatem powinien baczyć na uzasadniony interes kontrahenta i nie czynić nic takiego, co by wykonanie zobowiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało. Ten negatywny obowiązek spoczywa na wierzycielu zawsze, pozytywnego natomiast działania należy wymagać od wierzyciela jedynie wtedy, gdy wynika to z właściwości świadczenia lub umowy. Do oceny powinności wierzycielskiej odpowiednie są te same wskazówki jak dla dłużnika, zamieszczone w art. 354 § 1.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt: I ACa 346/16

Postępowanie poniżej progów unijnych

Na uwagę zasługuje omówiona w komentarzu do ustawy – zupełnie nowa regulacja w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych. Procedura krajowa udzielania zamówień została bowiem zmieniona w największym stopniu w porównaniu do poprzednio obowiązującej ustawy. 

Ustanowiono w pełni nowy tryb postępowania – „tryb podstawowy”, który występuje w trzech wariantach: (1) bez negocjacji, (2) z możliwością negocjacji oraz (3) z obowiązkowymi negocjacjami. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku postępowań poniżej progów unijnych ograniczeniu uległ katalog pozostałych trybów udzielania zamówień. Tryb podstawowy zastąpił w procedurze krajowej dotychczas stosowany tryb przetargu nieograniczonego. Ponadto w postępowaniach poniżej progów unijnych nie ma obecnie możliwości zastosowania trybów: przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego. Natomiast tryby możliwe do stosowania w procedurze krajowej – partnerstwo innowacyjne, negocjacje b...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy