Dział: Zdaniem eksperta

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Efektywność energetyczna w nowej perspektywie unijnej

Rzeczywista poprawa efektywności energetycznej staje się coraz bardziej palącą potrzebą w sektorze publicznym, dostępne źródła finansowania nie zawsze jednak będą umożliwiać pokrycie kosztów całości inwestycji w formie dotacji. W perspektywie unijnej 2021–2027 przed jednostkami publicznymi otwierają się nowe możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Weryfikacja konsorcjum

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.

Czytaj więcej

Uwarunkowania prawne i faktyczne unieważnienia postępowania z art. 255 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych

W art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) ustawodawca wymienił przesłanki, których zaistnienie powoduje unieważnienia postępowania.

Czytaj więcej

Kiedy kończy się umowa?

Mimo że ustawa – Prawo zamówień publicznych w obecnym kształcie obowiązuje już ponad dwa lata, to uczestnicy obrotu zamówieniowego, szczególnie zamawiający, dalecy są od pewności, że wszystkie obowiązki dotyczące postępowania i umowy wynikające z przepisów mają już rozpoznane.

Czytaj więcej

Rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 214 ust. 1 pkt 1, umożliwia udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Czytaj więcej

Obowiązek zmiany umowy

System zamówień publicznych opiera się na zasadzie, że istotne zmiany zawartej umowy wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do wielu umów zmiana jest jednak nie tylko dozwolona, ale także nakazana przez ustawodawcę.

Czytaj więcej

Konsekwencje uproszczenia procedur administracyjnych

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185) ustawodawca dokonał licznych zmian w wielu aktach prawnych, w tym w Prawie zamówień publicznych1.

Czytaj więcej

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych spowodowała na rynku zamówień publicznych spore zamieszanie. Niezbędna więc jest analiza tej regulacji z punktu widzenia zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Elektronizacja nie omija umów

Artykuł 432 ustawy – Prawo zamówień publicznych wymaga dla ważności umowy w sprawie zamówienia publicznego zachowania formy pisemnej. Jest to tzw. forma pisemna pod rygorem nieważności, która musi być opatrzona własnoręcznym podpisem.

Czytaj więcej

Pozaustawowe podstawy zastrzeżeń i sprzeciwów do umów podwykonawczych (4)

Na zakończenie cyklu artykułów poświęconych zastrzeżeniom i sprzeciwom do umów podwykonawczych wypada omówić podstawy zastrzeżeń i sprzeciwów określane samodzielnie przez zamawiających bezpośrednio w umowach (czy innych dokumentach zamówienia, np. SWZ)1.

Czytaj więcej

Nie mniej korzystny, czyli jaki? (3)

W nowym Prawie zamówień publicznych ustawodawca wprowadził nieznany dotąd zakaz pogarszania sytuacji podwykonawców w stosunku do sytuacji wykonawców, tym samym konstytuując nowe klauzule niedozwolone (abuzywne) odnoszące się do umów zawieranych z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami. Pytanie tylko: co ustawodawca miał na myśli, jak chciał to osiągnąć i czy mu się to udało?

Czytaj więcej

Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane (2)

W poprzednim numerze „Monitora Zamówień Publicznych” przedstawiliśmy rozważania dotyczące sprzeciwów i zastrzeżeń – ich podobieństw i różnic na gruncie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej