Dział: Zdaniem eksperta

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obowiązek zmiany umowy

System zamówień publicznych opiera się na zasadzie, że istotne zmiany zawartej umowy wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do wielu umów zmiana jest jednak nie tylko dozwolona, ale także nakazana przez ustawodawcę.

Czytaj więcej

Konsekwencje uproszczenia procedur administracyjnych

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185) ustawodawca dokonał licznych zmian w wielu aktach prawnych, w tym w Prawie zamówień publicznych1.

Czytaj więcej

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych spowodowała na rynku zamówień publicznych spore zamieszanie. Niezbędna więc jest analiza tej regulacji z punktu widzenia zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Elektronizacja nie omija umów

Artykuł 432 ustawy – Prawo zamówień publicznych wymaga dla ważności umowy w sprawie zamówienia publicznego zachowania formy pisemnej. Jest to tzw. forma pisemna pod rygorem nieważności, która musi być opatrzona własnoręcznym podpisem.

Czytaj więcej

Pozaustawowe podstawy zastrzeżeń i sprzeciwów do umów podwykonawczych (4)

Na zakończenie cyklu artykułów poświęconych zastrzeżeniom i sprzeciwom do umów podwykonawczych wypada omówić podstawy zastrzeżeń i sprzeciwów określane samodzielnie przez zamawiających bezpośrednio w umowach (czy innych dokumentach zamówienia, np. SWZ)1.

Czytaj więcej

Nie mniej korzystny, czyli jaki? (3)

W nowym Prawie zamówień publicznych ustawodawca wprowadził nieznany dotąd zakaz pogarszania sytuacji podwykonawców w stosunku do sytuacji wykonawców, tym samym konstytuując nowe klauzule niedozwolone (abuzywne) odnoszące się do umów zawieranych z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami. Pytanie tylko: co ustawodawca miał na myśli, jak chciał to osiągnąć i czy mu się to udało?

Czytaj więcej

Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane (2)

W poprzednim numerze „Monitora Zamówień Publicznych” przedstawiliśmy rozważania dotyczące sprzeciwów i zastrzeżeń – ich podobieństw i różnic na gruncie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej

Wprowadzenie zamawiającego w błąd

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia jest wprowadzenie zamawiającego w błąd, przy czym – w uproszczeniu – przesłanka ta występuje w dwóch formach: umyślnej i nieumyślnej.

Czytaj więcej

Rejestr umów – instrukcja

Jawność w jednostkach publicznych wchodzi już wkrótce na wyższy poziom. W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie bowiem w życie art. 34a ustawy o finansach publicznych, a wraz z nim obowiązek wprowadzania danych do centralnego rejestru umów.

Czytaj więcej

W sytuacji patowej…

Problemy z otwarciem elektronicznej oferty nie są sytuacją wyjątkową. Zdarzają się często i źle rozwiązane mogą skutkować unieważnieniem postępowania.

Czytaj więcej

Działania humanitarne według Prawa zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień publicznych określa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.). Jej przepisy wskazują również wiele wyłączeń. Ich zakres nie obejmuje jednak sytuacji nadzwyczajnych, takich jak np. stan epidemii czy działania humanitarne.

Czytaj więcej

Czym jest, a czym nie jest rejestr umów?

Jednym z większych wyzwań 2022 roku dla zamawiających z sektora finansów publicznych będzie prawidłowe wdrożenie przepisów nakładających nowy obowiązek – prowadzenie rejestru umów, który w porządku prawnym pojawił się wraz z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054).

Czytaj więcej