Aktualność podmiotowych środków dowodowych

Trudne interpretacje Pzp

Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 ustawy Pzp). W trybie podstawowym obowiązek dołączenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wynika z również z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp. 

POLECAMY

W poszczególnych trybach

W trybie przetargu nieograniczonego zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dziesięć dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ust. 1 ustawy Pzp). 

W trybie podstawowym zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż pięć dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp). 

W trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych następuje przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Wyjątek w tym zakresie stanowią przepisy art. 126 ust. 3 i art. 274 ust. 3 ustawy Pzp.

Użyte w przepisach wymienionych artykułów ustawy Pzp wyrażenie „aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych” budzi wątpliwości co do aktualności składanych podmiotowych środków dowodowych. Skoro oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy