Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

9 marca 2020

NR 182 (Marzec 2020)

Dopuszczalność wielokrotnego wezwania

187

Wezwanie przewidziane w art. 26 ust. 2 Pzp jest wezwaniem do złożenia dokumentów, a więc pierwszym wezwaniem mającym na celu potwierdzenie okoliczności ujętych w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą. Jeżeli w wyniku tego wezwania zamawiający nie otrzyma informacji jednoznacznie potwierdzających spełnienie przez wykonawców warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, ma obowiązek zastosowania art. 26 ust. 3 Pzp, a więc wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Mmożna zatem mówić o niepisanej, a więc wypracowanej przez orzecznictwo i doktrynę, zasadzie niedopuszczającej do wielokrotnego wzywania w celu uzupełnienia dokumentów, to zasada ta odnosi się do instytucji uregulowanej w art. 26 ust. 3 Pzp – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. 
W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 28 września 2019 r., sygn. akt: KIO 1043/19, w której zamawiający (gmina) prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację hali sportowej, w odwołaniu do KIO zarzucono zamawiającemu naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez to, że zgodnie z przywołanym przepisem zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń i dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania, nie zaś dokumentów, które może wymagać od wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający zażądał ubezpieczenia OC za cały okres wykonania zamówienia, który w omawianej sprawie wykraczał poza okres rozpoznawania ofert i poza okres rocznego ubezpieczenia odwołującego. 

Zamawiający na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp wykluczył odwołującego z postępowania przetargowego, podając, że wbrew specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

POLECAMY

  • nie przedłożył dowodu opłacenia polisy OC prowadzonej działalności gospodarczej, 
  • przedłożona przez odwołującego polisa OC nie obejmuje okresem zaoferowanego przez niego terminu realizacji zamówienia. 

Zdaniem odwołującego wskazane przez zamawiającego podstawy wykluczenia nie miały miejsca. Podobnie jak inni uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia wezwany został po ocenie ofert do złożenia dokumentu polisy OC prowadzonej działalności gospodarczej i dowodu jej opłaty. Odwołujący pismem z 24 maja 2019 r. przekazał zamawiającemu: 

  • polisę OC na kwotę gwarancyjną 2 mln zł, podczas gdy wymagana przez zamawiającego suma gwarancyjna wynosiła 5 tys. zł,
  • dowód opłaty polisy. 
     

Ważne

Odwołujący stwierdził, że zamawiający od wykonawców – w zakresie kontroli ich sytuacji finansowej i ekonomicznej – nie może żądać ubezpieczenia na przyszłość w inny sposób niż przez wprowadzenie stosownych zapisów w umowie. Wskazał, że ustalenie przez zamawiającego, iż polisa odwołującego nie jest opłacona, jest chybione. Zamawiający ustalenie takie oparł na dowodzie opłaty, podnosząc, że podany w nim numer polisy odbiega od numeru polisy złożonej przez odwołującego. 


Ten podkreślił, że o dostrzeżonej różnicy w numerze polisy nie wiedział do czasu otrzymania wiadomości o wykluczeniu go z przetargu. Zamawiający nie skontaktował się w tej kwestii z odwołującym i nie dał mu prawa do złożenia wyjaśnienia, choć zdawał sobie sprawę, że miał taki obowiązek. Wskazał, że różnica w numerze polisy oraz w numerze polisy wpisanym w papierowym dowodzie przelewu niemal rok wcześniej (o jedną cyfrę więcej) stanowi oczywistą omyłkę pisarską i nie dowodzi o prawdziwości ustalenia zamawiającego na to, że polisa odwołującego nie została opłacona. 

Ustalenia KIO

KIO uwzględniła odwołanie, nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a także unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, powtórzenie czynności badania i oceny oferty, w tym wezwanie odwołującego do uzupełnienia dokumentów w zakresie polisy OC oraz wyjaśnienia rozbieżności związanej z numerem polisy. KIO uznała, że po ustaleniu rankingu ofert zamawiający dwukrotnie zwrócił się do odwołującego o złożenie dokumentów. Pierwsze wezwanie skierowane do odwołującego miało miejsce 9 maja 2019 r. i obejmowało wszystkie dokumenty poza polisą OC, zaś wezwanie dotyczące polisy było jednokrotne i zawarte zostało w piśmie z 23 maja 2019 r.

Zamawiający 24 maja 2019 r. wezwał drogą e-mailową oferenta, do przedłożenia opłaconej polisy OC dla prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem opłaty polisy. W odpowiedzi na wezwanie oferent 24 maja 2019 r., tą samą drogą, oraz 29 maja 2019 r., drogą pocztową, wykazał posiadanie polisy z 2 lipca 2018 r. na wartość 2 mln zł, z treści której nie wynika, że została opłacona. Na dowodzie wpłaty jest wpisany inny numer tytułu wpłaty, aniżeli wynika z polisy. Przedłożona polisa obejmuje okres ubezpieczenia od 3 lipca 2018 r. do 2 lipca 2019 r. Oferent w złożonej ofercie określił umowny termin realizacji zadania do 30 sierpnia 2019 r. 

Zamawiający uznał, że okres ubezpieczenia polisy nie obejmuje w całości okresu realizacji przedmiotu umowy, tj. okresu od 3 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. Złożony dokument polisy jest niezgodny z wezwaniem i treścią SIWZ. Zamawiający podkreślił, że oferent, pomimo wysłania przez niego 24 maja 2019 r. wezwania do złożenia dowodów w sprawie, nie dostarczył w terminie siedmiu dni od daty wezwania wymaganych dokumentów, o których mowa w SIWZ, i dlatego został wykluczony z postępowania.

KIO wskazała, że powyższe wezwania do złożenia dokumentów są zgodne z art. 26 ust. 2 Pzp. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, czyli oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Było to zatem wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach wykonawców dołączonych do ofert...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy