Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

12 lutego 2019

NR 171 (Luty 2019)

Elektroniczne niedopowiedzenia

421

Jeden z najgorętszych problemów w aktualnej praktyce udzielania zamówień publicznych: co decyduje o tym, że oferta jest skutecznie złożona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Może wiążącej odpowiedzi udziela wyrok KIO wydany po rozprawie odwoławczej (sygn. KIO 2611/18) pod przewodnictwem Przemysława Dzierzędzkiego w dniu 4 stycznia 2019 r. Zdania w tej kwestii są jednak podzielone. Zanim je przedstawimy, poznajmy w skrócie przebieg spornej sprawy.

Zamawiający C, działający w imieniu kilku instytucji centralnych, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby jednostek administracji państwowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 26 października 2018 r., nr 2018/S 207-471994.
W dniu 10 grudnia 2018 r. zamawiający przesłał wykonawcy S. zawiadomienie o odrzuceniu jego oferty w części I i III postępowania. Wykonawca wniósł 20 grudnia 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – wobec czynności odrzucenia swej oferty oraz zaniechania czynności jej wyboru jako najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

 1. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na niezasadne przyjęcie, że treść oferty jest niezgodna z ustawą, 
 2. art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 78 k.c. z uwagi na niezasadne przyjęcie, że oferta odwołującego nie została złożona w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a tym samym jej treść jest niezgodna z ustawą,
 3. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej;
 4. w konsekwencji – naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z prowadzeniem postępowania sprzecznie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, przez nieuprawnione niekorzystne traktowanie odwołującego, którego oferta nie powinna zostać odrzucona. 

Ważne!

Odwołujący zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że uzasadniając odrzucenie jego oferty, zamawiający podał, iż wykonawca, mimo upływu terminu składania ofert, nie złożył oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym. W ocenie zamawiającego oferta wykonawcy nie została złożona prawidłowo, gdyż dokument zamieszczony na platformie stanowi kopię oryginalnej oferty w formie pisemnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. Oferta w postaci elektronicznej nie została złożona.

Według odwołującego stanowisko zamawiającego nie zasługuje na uwzględnienie i narusza wskazane przepisy prawa, w szczególności przepisy Pzp. Odwołujący wywiódł, że stosownie do art. 10a ust. 5 ustawy Pzp – oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządza się – pod rygorem ich nieważności – w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w spawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych doprecyzowano, że ich przekazanie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia co najmniej:

 • spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu informatycznego w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • identyfikację podmiotów przekazujących np. oferty,
 • ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert,
 • ochronę przed dostępem do ich treści przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia.

Zdaniem odwołującego, dokumenty elektroniczne przekazywane powinny być zatem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, natomiast sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Ramy interoperacyjności

Określając dopuszczalne formaty danych, w jakich mogą zostać przedłożone dokumenty, zamawiający korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
W rozdziale X „Opis sposobu przygotowania oferty” zamawiający zamieścił wymogi, zgodnie z którymi:
1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem //zamowienia.gov.pl.
2. Oferta powinna być sporządzona w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną i w języku polskim, pod rygorem nieważności.
(...)
9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:
1) Formularz oferty wraz z formularzem cenowym – Załącznik nr 3 do SIWZ,
2) Specyfikacja techniczna (odpowiednio dla danej części, na którą składa ofertę) – Załącznik nr 4 do SIWZ.
Jednocześnie w rozdziale III SIWZ zamawiający wskazał, że:

 • Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na platformie.
 • Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. pliki o wielkości do 50 MB w formatach pdf.

Ważne!

Odwołujący wywiódł, że oferta złożona przez niego spełnia wszelkie wymagania formalne, w tym również te dotyczące formy i sposobu jej złożenia. Skoro wykonawca elektronicznie, za pomocą platformy, złożył ofertę, która w formacie pdf została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to nie ma podstaw do przyjęcia, że oferta została złożona z naruszeniem cytowanych na wstępie przepisów prawa. Tym samym oferta została sporządzona w postaci elektronicznej oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie warunki wymagane zatem przez ustawę zostały spełnione. Niezrozumiałym jest zatem stanowisko zamawiającego, że oferta jest sprzeczna z przepisami ustawy i nie została sporządzona w wymaganej prawem formie.

Odwołując się do treści art. 781 § 1 k.c. odwołujący wskazał, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wszystkie te wymagania zostały spełnione. Oferta została sporządzona i przesłana w wersji elektronicznej, stanowiąc tym samym dokument elektroniczny. Nie może zmieniać tej oceny fakt, iż znajduje się na niej podpis członka zarządu. 
Wykonawca S. odwołał się do definicji dokumentu elektronicznego zawartej w art. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – jest to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Wszystkie te wymogi dokumentu elektronicznego spełnia oferta odwołującego.

Ustalenia KIO

Izba po wstępnych analizach stwierdziła, że omawiane postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: www.zamowienia.gov.pl. Zamawiający zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu (…) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

 • dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 • dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, określił dopuszczalne – wskazane wyżej –  formaty przesyłanych danych. Zgodnie z przepisami sprecyzował też pozostałe wskazówki i oczekiwania formalne wobec ofert.
Oferta odwołującego została złożona za pośrednictwem platformy określonej w SIWZ. Ofertę złożono w ten sposób, że odwołujący przesłał zamawiającemu plik zatytułowany „oferta coar” w formacie pdf. Na plik ten składały się zeskanowane dokumenty: wypełnione formularze ofertowy i cenowy, załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna, potwierdzenia wykonanej operacji wpłacenia wadium w systemach bankowości internetowej, a także informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców odwołującego i dokumenty, które miały potwierdzać, 
że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego określonym w SIWZ, tzw. dokumenty przedmiotowe. 
Na skanach formularza ofertowego, cenowego i specyfikacji technicznej znajdował się zeskanowany podpis własnoręczny prezesa zarządu odwołującego. Na skanach pozostałych dokumentów znajdowała się zeskanowana adnotacja „za zgodność z oryginałem” wraz z zeskanowanym podpisem własnoręcznym prezesa zarządu odwołującego. Ustalono ponadto, że plik pdf został podpisany elektronicznie przez prezesa zarządu odwołującego.

Ważne!

Według zamawiającego, który odrzucił tę ofertę, wykonawca do upływu terminu na składanie ofert za pośrednictwem Platformy zakupowej zamieścił plik opisany przez niego jako „oferta”. Plik zawierał ostemplowany, podpisany odręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki, wypełniony formularz oferty, zeskanowany do pliku pdf. Plik ten został opatrzony podpisem elektronicznym przez prezesa zarządu z uwidocznionym stemplem graficznym. W ocenie zamawiającego oferta S. nie została złożona prawidłowo, gdyż dokument zamieszczony na platformie stanowi kopię oryginalnej oferty w formie pisemnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. Oferta w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym, nie została przez wykonawcę złożona.

W świetle prawa

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jednocześnie, mając na uwadze treść art. 78 k.c. oraz art. 781 k.c. wskazać należy, iż ustawodawca dokonał wyraźnego rozróżnienia czynności prawnej, w zależności od formy jej dokonania. Wobec powyższego, w przypadku formy pisemnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, zaś dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wymagane jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym pod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy