Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Kryteria zapisane w treści

0 117

Przy składaniu ofert wykonawcy opierają się na wymaganiach zawartych w treści SIWZ i załącznikach. Nie można zatem oczekiwać, aby wykonawca – z uwagi na powszechną praktykę czy stosowanie podobnych wymagań w innych postępowaniach – składał w konkretnym postępowaniu dokumenty nieżądane, a następnie ponosił negatywne konsekwencje braku ich przedstawienia. Tę jednoznaczną ocenę zawarto w wyroku sygnowanym KIO 1232/18 podczas rozprawy pod przewodnictwem Anny Wojciechowskiej.

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Związek Gmin jest „Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora III (…)”.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, konsorcjum firm LI, wnieśli odwołanie od czynności i zaniechania zamawiającego polegających na dokonaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez RS (dalej: przystępujący), naruszeniu zasady opisanej w art. 7 ust. 1 Pzp, niezastosowaniu przez zamawiającego kryteriów oceny kwalifikacji podanych w ogłoszeniu i w rezultacie nieprzyznanie odwołującemu konsorcjum punktów, które zgodnie z tymi kryteriami powinien otrzymać, oraz zaniechaniu dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Oznacza to naruszenie następujących przepisów: 

  1. art. 7 ust. 1 Pzp – z uwagi na prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przez nieobiektywną i dyskryminującą ocenę oferty odwołującego, w sposób niezgodny z treścią ogłoszenia o zamówieniu i określoną przez zamawiającego zasadą przyznawania punktów;
  2. art. 91 ust. 1 Pzp – z uwagi na niezastosowanie przez zamawiającego kryteriów oceny kwalifikacji podanych w ogłoszeniu i SIWZ, a w rezultacie nieprzyznanie odwołującemu punktów, podczas gdy zgodnie z tymi kryteriami punkty te powinien otrzymać. 

Odwołujący na podstawie wskazanych zarzutów wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności dokonania wyboru oferty wykonawcy RS, ponownego badania i weryfikacji ofert oraz przyznania odwołującemu 10 punktów za spełnienie kryterium środowiskowego (E): normy emisji spalin pojazdów, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia (pojazd, który spełnia poziom emisji spalin EURO 5 i wyższy) przez 20 miesięcy, a następnie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej, prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Odwołujący podkreślił, że złożył ofertę, do której dołączył dokument w postaci załącznika nr 11 – „Wykaz pojazdów spełniających normę EURO 5 ponad wskazane w SIWZ rozdział V ust. 1 pkt 4”. Uwzględnił tam pojazdy spełniające normę EURO 5 ponad wskazane w SIWZ. Ani treść SIWZ, ani zawartość załączników, nie nakładały na wykonawcę obowiązku przedstawienia jakichkolwiek dokumentów dotyczących spełnienia tego warunku. Z zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynika, że za spełnienie kryterium dotyczącego środowiskowych (E) norm emisji spalin pojazdów, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia, odwołującemu przyznano 0 z możliwych 
do zdobycia 10 punktów. 

W istniejącym stanie faktycznym należy stwierdzić brak jakichkolwiek podstaw do przyznania konsorcjum wartości równej 0 punktów za wskazane kryterium oceny. Zamawiający nie wymagał przedstawienia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności. Co więcej – w kontekście treści załącznika nr 11 do SIWZ, w zakresie, w jakim wykonawca posługuje się własnym potencjałem, wystarczające było złożenie stosownego oświadczenia. Dopiero w sytuacji gdy wykonawca miał polegać na potencjale należącym do innych podmiotów, jego obowiązkiem było udowodnić te okoliczności. Wynika to jednoznacznie z zapisów załącznika nr 11 oraz treści zamieszczonych w nim odnośników. W zakresie norm emisji spalin wykonawca nie był zatem zobowiązany do przedstawienia jakichkolwiek dokumentów.

Drugi z wykonawców, spółka RS, sformułował załącznik nr 11 w sposób identyczny, z taką tylko różnicą, że do oferty dołączył dokumenty dotyczące pojazdów wskazanych w wykazie, do czego nie był zobowiązany. W tych warunkach przeprowadzenie oceny w zakresie owego kryterium dokonane zostało, w ocenie odwołującego, w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Pomimo braku wymogu przedłożenia jakichkolwiek dokumentów uwzględnianie tej okoliczności przy prowadzonej ocenie należy uznać za postępowanie nieobiektywne i dyskryminujące ofertę odwołującego (co w istocie narusza art. 91 Pzp). Wobec braku jakichkolwiek wymogów co do udokumentowania okoliczności podlegających ocenie z punktu widzenia omawianego kryterium zamawiający powinien był poprzestać na ocenie informacji wskazanych w treści załącznika nr 11 do SIWZ. Fakt udokumentowania zawartych w nim oświadczeń – tak długo, jak nie wskazywały one na korzystanie z potencjału podmiotów trzecich – dla prowadzonej oceny nie mógł mieć bowiem żadnego znaczenia.

Nieprzyznanie odwołującemu punktów w sytuacji spełnienia przez niego stawianych przez zamawiającego warunków koniecznych do ich uzyskania pozostaje więc w sprzeczności z art. 7 Pzp. Działanie polegające na nieprzestrzeganiu ustalonych przez siebie zasad w stosunku do odwołującego wskazuje, że zamawiający nie traktuje go na równi z innymi wykonawcami, którym punkty zostały przyznane, a ponadto wprowadza dodatkowe kryteria ocen, wobec czego zachwiana została zasada równego traktowania wykonawców, a w rezultacie zasada uczciwej konkurencji (wobec uprzywilejowania jednych kosztem drugich) pomimo spełniania określonych warunków koniecznych do uzyskania zamówienia. 

Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt: KIO 365/18, i zaznaczył, że zamawiający nie wprowadził żadnych zapisów zarówno w SIWZ, jak i w załączniku nr 11 do SIWZ, z których wynikałby obowiązek przedłożenia dodatkowych dokumentów będących uzupełnieniem załącznika nr 11. Nie można zatem żądać dodatkowych dokumentów, a co więcej – niedopuszczalne jest zaniżenie punktacji oferty odwołującego na podstawie nieistniejących kryteriów oceny ofert.

Jest to sprzeczne również z wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., sygn. akt: C-387/14. 

Każda zmiana dokonana w zakresie  złożonej oferty i jej treści, w tym również w zakresie podmiotu będącego liderem konsorcjum, z uwagi na niezmienność i tożsamość złożonej oferty w okresie związania ofertą jest w ocenie zamawiającego niedopuszczalna.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i wniósł o jego oddalenie w całości, ewentualnie odrzucenie odwołania z uwagi na brak legitymacji odwołującego. W odpowiedzi, a także w trakcie rozprawy przed KIO, przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. W pierwszej kolejności wskazał, że oferta odwołującego nie została oceniona jako najkorzystniejsza z uwagi na uchybienia w treści. Zawierała ona błędne informacje w załączniku nr 11, a mianowicie: pojazd marki Mercedes-Benz Actros 1832 AK oznaczony numerem rejestracyjnym FG 2086H na dzień składania oferty nie spełniał normy spalin EURO 5, gdyż wniosek o wpis adnotacji został złożony 18 czerwca 2018 r. W ewidencji właściwego wydziału komunikacji nie istnieje natomiast pojazd marki Mercedes Actros ani pojazd marki Mitsubischi Canter. 

Z powyższego wynika, iż chybiona jest argumentacja odwołującego wskazująca na naruszenie art. 91 Pzp, skutkujące nieprzyznaniem punktacji wykonawcy wyłącznie ze względu na niezłożenie dokumentów wraz z załącznikiem nr 11. Ze względu na błędne wskazanie pojazdów zamawiający mógł uznać, iż wykonawca, składając ofertę, wprowadził go w błąd, a jego działanie nosi znamiona braku należytej staranności. Zamawiający wskazał, że ze względu na brak załączonych dokumentów nie miał moż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy