Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

18 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

385

Wypowiedzenie umowy

Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może być uznane za sytuację nieprzewidywalną i stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp?
Do możliwości udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, w sytuacji gdy zamawiający wypowiedział umowę z nierzetelnym wykonawcą, odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza m.in. w uchwałach: z 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/KD 58/10, z 8 marca 2014 r., sygn. akt: KIO/KD 13/14.
W uchwale KIO/KD 58/10 Krajowa Izba Odwoławcza uznała za wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, więc podjął decyzję o rozwiązaniu umowy – zgodnie z zawartą umową. Krajowa Izba Odwoławcza uznała: Żaden inwestor nie zakłada podczas zawierania umowy, że od umowy trzeba będzie odstąpić z winy wykonawcy. Zamawiający również nie mógł się spodziewać, że nastąpi tak wiele tak istotnych uchybień (brak organizacji na placu budowy, zawarcie wbrew postanowieniom umowy umów z podwykonawcami, w szczególności w zakresie konstrukcji monolitycznych, niereagowanie na wezwania zamawiającego etc.). 
W ocenie KIO fakt, że to zamawiający sami podjęli decyzję o rozwiązaniu dotychczasowej umowy, nie może przemawiać za brakiem możliwości uznania, iż była to decyzja nieprzewidywalna – uzależniona bowiem była od nieprzewidywalnych przesłanek. 
W uchwale z 8 marca 2014 r., sygn. akt: KIO/KD 13/14, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że zamawiający powinien zakładać, iż wypełnianie przez wykonawcę świadczenia musi być uznawane za sytuację normalną czy powszechnie występującą, a więc a contrario nie można zakładać, że niewypełnianie przez wykonawcę świadczenia nie może być uznawane za sytuację wyjątkową. Dlatego niewykonanie przez wykonawcę całego lub części zamówienia, mimo prowadzonych z tym podmiotem negocjacji, można uznać za czynnik uprawniający do uznania zaistnienia wyjątkowej sytuacji.

POLECAMY

Uzupełnianie dokumentów

Czy samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunku u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy