Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

285

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Czy można w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ ujawnić kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
Celem przepisu art. 86 ust. 3 Pzp jest uniemożliwienie zamawiającemu nieuzasadnionego unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. Co do zasady, kwota ta stanowi wartość zamówienia powiększoną o podatek VAT. 
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stanowi również punkt odniesienia dla oceny, czy w danym stanie faktycznym zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. 
W wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt: KIO 1642/14, wskazano, że kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: (…) stanowi jedynie o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie danej jednostki zamawiającej na sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Cel podawania tej kwoty tuż przed otwarciem ofert, kiedy jeszcze zamawiający nie mógł zapoznać się z konkretnymi wycenami ofertowymi dokonanymi przez wykonawców w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, związany jest z zabezpieczeniem interesów wykonawców, aby nie dochodziło do nieuprawnionych działań po stronie zamawiającego, związanych z unieważnianiem postępowania o zamówienia publiczne z powodu braku środków na sfinansowanie danego zamówienia. Kwota ta w praktyce najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następnych ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT, ale nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota.
Podanie bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ma służyć przede wszystkim wykonawcom jako ich zabezpieczenie przed nieuprawionym unieważnieniem post...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy