Dołącz do czytelników
Brak wyników

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Artykuły | 30 października 2018 | NR 167
276

Bez nazwy producenta

Czy niepodanie w formularzu oferty nazwy producenta, typu i modelu oferowanego urządzenia skutkuje odrzuceniem oferty, jeżeli zamawiający żądał podania takich informacji w ofercie?

Do zagadnienia złożenia oferty bez podania nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli zamawiający żądał podania nazwy producenta w ofercie, odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 maja 2016 r. Zwróciła ona uwagę, że zamawiający w różny sposób może ukształtować wymagania co do oferowanego przedmiotu zamówienia w złożonej ofercie, a niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 k.c., czyli niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego w odniesieniu do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia (…). 

KIO zwróciła uwagę, że: (…) zgodnie z dokumentacją postępowania jedynie przepisanie wymagań przedmiotowych określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w kolumnie „Asortyment”, jest niewystarczające z uwagi na konieczność zindywidualizowania oferty – oferowanych wyrobów przez podanie wymaganych przez zamawiającego danych, które to informacje stanowią o tym, co dokładnie oferuje w postępowaniu wykonawca i które to dane pozwalają w efekcie na identyfikację i co za tym idzie – kontrolę/sprawdzenie zgodności oferowanego przedmiotu (określonego zindywidualizowanego za pomocą danych wymaganych przez po zamawiającego (...).

KIO stwierdziła również: (…) sama deklaracja realizacji zamówienia zgodnie z SWIZ, bez jego indywidualizacji, konkretyzacji – gdy ta indywidualizacja, tak jak w tym przypadku, wymagana jest przez zamawiającego – jest niewystarczająca, co również wielokrotnie było przedmiotem orzecznictwa Izby. Inne rozumienie w zasadzie wypaczałoby sens zamówienia, którego celem jest uzyskanie oferty na konkretny produkt zgodny z wymaganiami zamawiającego. 

KIO uznała, że podanie danych identyfikujących oferowany przedmiot stanowi złożenie oferty na ten przedmiot, w ten sposób wykonawca oświadcza, co oferuje, jednocześnie oświadczając, że oferowany przedmiot zgodny jest z parametrami określonymi przez zamawiającego. Złożenie oferty bez podania nazwy producenta, typu i modelu oferowanego urządzenia, jeżeli zamawiający żądał jej podania, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie a...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy