Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

25 czerwca 2018

NR 163 (Maj 2018)

O równoważnych tylko w ofercie

0 200

Podczas rozprawy odwoławczej (sygn. akt: KIO 40/18) pod przewodnictwem Ewy Sikorskiej rozważano, czy zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń lub rozwiązań, a następnie złożenie ich wraz z wyjaśnieniami, stanowi niedopuszczalne uzupełnienie lub zmianę treści oferty. 

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Z. – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”. Wykonawca H.W. wniósł 8 stycznia 2018 r. odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 

  • art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – przez jego bezpodstawne zastosowanie, skutkujące odrzuceniem oferty odwołującego; 
  • art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 87 ust. 1 i art. 29 ust. 1–3 Pzp – przez zaniechanie zbadania treści oferty odwołującego w kontekście treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, odwołujący wniósł o: 

  • unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego; 
  • nakazanie zamawiającemu dokonania badania zgodności oferty odwołującego z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ewentualnie zastosowanie instytucji przewidzianej art. 26 ust. 3 Pzp, tzn. wezwania do uzupełnień oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów oraz badania i oceny oferty. 

W postępowaniu złożono pięć ofert. Oferta odwołującego – jego zdaniem – przedstawia wśród nich najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych elementów oceny ofert, w tym jest ofertą z najkorzystniejszą ceną i maksymalnym okresem gwarancji. Bezpodstawne odrzucenie tej oferty, dokonane w istocie bez badania jej zgodności z SIWZ, pozbawia odwołującego możliwości pozyskania zamówienia, a co za tym idzie – przychodów, referencji oraz zysku skalkulowanego w ofercie. Odwołujący wskazał, że jego oferta opiewa na kwotę niższą niż wysokość środków, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Interes odwołującego we wniesieniu środka ochrony prawnej w postaci odwołania jest zatem oczywisty. 

Wymiana pism

Jak wskazał odwołujący, zamawiający wezwał go (pismem z dnia 12 grudnia 2017 r.) do złożenia wyjaśnień treści oferty przez zobowiązanie do wskazania, czy w ramach kalkulacji oferty przewidział on użycie urządzeń i materiałów wskazanych z typu i nazwy producenta w opisie przedmiotu zamówienia, czy też zamierza użyć materiałów równoważnych. W odpowiedzi (pismem z 18 grudnia 2017 r.) odwołujący oświadczył zamawiającemu o zamiarze użycia niektórych materiałów i urządzeń równoważnych, przy czym wymienił cztery urządzenia oraz załączył dokumenty na potwierdzenie ich równoważności.

Odwołujący w dniu 27 grudnia 2017 r. otrzymał od zamawiającego opatrzone datą 21 grudnia 2017 r. pismo, którego przedmiotem było odrzucenie oferty odwołują-
cego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. W uzasadnieniu zamawiający wskazał, iż w przypadku kiedy wykonawca przewiduje w ofercie zastosowanie rozwiązań równoważnych, w tym materiałów lub urządzeń, winien był załączyć do oferty stosowny wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem zaproponowanych rozwiązań w celu wykazania równoważności. 

W związku z tym, że odwołujący nie załączył do oferty rzeczonego wykazu oraz opisu równoważnych rozwiązań, które zamierza zastosować, o czym zamawiający dowiedział się z wyjaśnień odwołującego, stwierdził, iż: wykonawca w ofercie zaoferował wyżej wymienione urządzenia, inne niż wskazane przez zamawiającego w SIWZ, a jednocześnie nie załączył do oferty wymaganego w takim przypadku zapisami SIWZ zestawienia zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W związku z tym treść oferty wykonawcy H.W. nie odpowiada treści SIWZ. 

W ocenie odwołującego zamawiający bezpodstawnie odrzucił jego ofertę, ponieważ nie wykazał niezgodności treści oferty odwołującego z treścią SIWZ. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych według projektu stanowiącego element opisu przedmiotu zamówienia, w cenie ryczałtowej. Zamawiający przedstawił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), 
na który składają się dwa dokumenty: projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). W związku z tym, że SOPZ ze swej istoty posługuje się znakami towarowymi, patentami, źródłami pochodzenia, szczególnego procesu lub normami, ocenami technicznymi, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuścił oferowanie przez wykonaw-
ców materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Ponadto zamawiający podkreślił, że jeżeli jakieś elementy zamówienia opisane są w ww. sposób, to jest to wyłącznie opis przykładowy, co ma na celu doprecyzowanie oczekiwań i stanowi wzorzec jakościowy w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiającego, tak więc zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Odwołujący złożył ofertę na wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową 2 337 000 zł i zaoferował dziesięcioletnią gwarancję. Podjęcie takiego zobowiązania gwarancyjnego jednoznacznie świadczy o jakości zaoferowanej roboty. W ramach tej roboty zaoferował użycie czterech innych urządzeń niż przewidziane w SOPZ i opisane za pomocą znaków towarowych. Niemniej urządzenia alternatywne spełniają postawione SOPZ wymogi. Jednak zamawiający, zamiast dokonać weryfikacji parametrów alternatywnych urządzeń w stosunku do urządzeń wskazanych znakami towarowymi w SOPZ, do czego jest zobowiązany, przyjął, że oferta odwołującego jest niezgodna z SIWZ, ponieważ nie załączył do oferty zestawienia zaproponowanych rozwiązań równoważnych....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy