Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

25 czerwca 2018

NR 163 (Maj 2018)

O równoważnych tylko w ofercie

466

Podczas rozprawy odwoławczej (sygn. akt: KIO 40/18) pod przewodnictwem Ewy Sikorskiej rozważano, czy zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń lub rozwiązań, a następnie złożenie ich wraz z wyjaśnieniami, stanowi niedopuszczalne uzupełnienie lub zmianę treści oferty. 

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Z. – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”. Wykonawca H.W. wniósł 8 stycznia 2018 r. odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 

  • art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – przez jego bezpodstawne zastosowanie, skutkujące odrzuceniem oferty odwołującego; 
  • art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 87 ust. 1 i art. 29 ust. 1–3 Pzp – przez zaniechanie zbadania treści oferty odwołującego w kontekście treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, odwołujący wniósł o: 

  • unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego; 
  • nakazanie zamawiającemu dokonania badania zgodności oferty odwołującego z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ewentualnie zastosowanie instytucji przewidzianej art. 26 ust. 3 Pzp, tzn. wezwania do uzupełnień oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów oraz badania i oceny oferty. 

W postępowaniu złożono pięć ofert. Oferta odwołującego – jego zdaniem – przedstawia wśród nich najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych elementów oceny ofert, w tym jest ofertą z najkorzystniejszą ceną i maksymalnym okresem gwarancji. Bezpodstawne odrzucenie tej oferty, dokonane w istocie bez badania jej zgodności z SIWZ, pozbawia odwołującego możliwości pozyskania zamówienia, a co za tym idzie – przychodów, referencji oraz zysku skalkulowanego w ofercie. Odwołujący wskazał, że jego oferta opiewa na kwotę niższą niż wysokość środków, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Interes odwołującego we wniesieniu środka ochrony prawnej w postaci odwołania jest zatem oczywisty. 

Wymiana pism

Jak wskazał odwołujący, zamawiający wezwał go (pismem z dnia 12 grudnia 2017 r.) do złożenia wyjaśnień treści oferty przez zobowiązanie do wskazania, czy w ramach kalkulacji oferty przewidział on użycie urządzeń i materiałów wskazanych z typu i nazwy producenta w opisie przedmiotu zamówienia, czy też zamierza użyć materiałów równoważnych. W odpowiedzi (pismem z 18 grudnia 2017 r.) odwołujący oświadczył zamawiającemu o zamiarze użycia niektórych materiałów i urządzeń równoważnych, przy czym wymienił cztery urządzenia oraz załączył dokumenty na potwierdzenie ich równoważności.

Odwołujący w dniu 27 grudnia 2017 r. otrzymał od zamawiającego opatrzone datą 21 grudnia 2017 r. pismo, którego przedmiotem było odrzucenie oferty odwołują-
cego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. W uzasadnieniu zamawiający wskazał, iż w przypadku kiedy wykonawca przewiduje w ofercie zastosowanie rozwiązań równoważnych, w tym materiałów lub urządzeń, winien był załączyć do oferty stosowny wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem zaproponowanych rozwiązań w celu wykazania równoważności. 

W związku z tym, że odwołujący nie załączył do oferty rzeczonego wykazu oraz opisu równoważnych rozwiązań, które zamierza zastosować, o czym zamawiający dowiedział się z wyjaśnień odwołującego, stwierdził, iż: wykonawca w ofercie zaoferował wyżej wymienione urządzenia, inne niż wskazane przez zamawiającego w SIWZ, a jednocześnie nie załączył do oferty wymaganego w takim przypadku zapisami SIWZ zestawienia zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W związku z tym treść oferty wykonawcy H.W. nie odpowiada treści SIWZ. 

W ocenie odwołującego zamawiający bezpodstawnie odrzucił jego ofertę, ponieważ nie wykazał niezgodności treści oferty odwołującego z treścią SIWZ. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych według projektu stanowiącego element opisu przedmiotu zamówienia, w cenie ryczałtowej. Zamawiający przedstawił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), 
na który składają się dwa dokumenty: projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). W związku z tym, że SOPZ ze swej istoty posługuje się znakami towarowymi, patentami, źródłami pochodzenia, szczególnego procesu lub normami, ocenami technicznymi, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuścił oferowanie przez wykonaw-
ców materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Ponadto zamawiający podkreślił, że jeżeli jakieś elementy zamówienia opisane są w ww. sposób, to jest to wyłącznie opis przykładowy, co ma na celu doprecyzowanie oczekiwań i stanowi wzorzec jakościowy w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiającego, tak więc zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Odwołujący złożył ofertę na wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową 2 337 000 zł i zaoferował dziesięcioletnią gwarancję. Podjęcie takiego zobowiązania gwarancyjnego jednoznacznie świadczy o jakości zaoferowanej roboty. W ramach tej roboty zaoferował użycie czterech innych urządzeń niż przewidziane w SOPZ i opisane za pomocą znaków towarowych. Niemniej urządzenia alternatywne spełniają postawione SOPZ wymogi. Jednak zamawiający, zamiast dokonać weryfikacji parametrów alternatywnych urządzeń w stosunku do urządzeń wskazanych znakami towarowymi w SOPZ, do czego jest zobowiązany, przyjął, że oferta odwołującego jest niezgodna z SIWZ, ponieważ nie załączył do oferty zestawienia zaproponowanych rozwiązań równoważnych.

Odwołujący wskazał, że zamawiający bezpodstawnie zaniechał zbadania treści jego oferty, stąd bezpodstawnie i bezrefleksyjnie podjął decyzję o odrzuceniu oferty odwołującego ze względu na jej niezgodność z SIWZ.

Niezałączenie do oferty zestawienia zaproponowanych rozwiązań równoważnych nie stanowi niezgodności treści oferty z SIWZ. Aby taką niezgodność wykazać, zamawiający winien był, czego bezpodstawnie zaniechał, zbadać przedstawione mu w ramach wyjaśnień dokumenty i wykazać, iż zaoferowane urządzenia nie spełniają wymogów technicznych lub funkcjonalnych wskazanych w SOPZ. 

Zdaniem zamawiającego

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 17 stycznia 2018 r. zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości. Wskazał, iż opisując przedmiot zamówienia, posłużył się nazwami konkretnych urządzeń, w tym m.in.: 

  • kocioł firmy BOSCH UL-S 3200 kg/h 13 bar, 
  • moduł przygotowania wody zasilającej WSM-2600 firmy BOSCH.

Oba elementy prezentowane były w opisie technicznym branży instalacyjnej. Zamawiający stwierdził, że opisując przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne oraz określił w dokumentacji projektowej parametry równoważności. Wymagał, aby wykonawca, który będzie chciał zastosować rozwiązania równoważne, założył w ofercie zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych. Działanie zamawiającego było zgodne z przepisami art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 5 Pzp. Zapisy SIWZ nie budziły wątpliwości wykonawców, o czym świadczy brak wniosków o wyjaśnienie ich treści w tym zakresie oraz brak odwołań od przedmiotowych zapisów. 

W sytuacji gdy wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne do opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wymagane zapisami SIWZ zestawienie zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinno bez wątpienia znaleźć się w treści oferty wykonawcy. Zamawiającemu daje to podstawę do ustalenia, czy treść oferty wykonawcy odpowiada treści SIWZ w zakresie zaproponowanych do montażu urządzeń. Zestawienie zaoferowanych rozwiązań równoważnych, jakie wykonawca zobowiązany był złożyć w ofercie, nie może być przedmiotem uzupełnienia w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamawiający wskazał, że w ofercie odwołujący nie złożył zestawienia zaproponowanych rozwiązań równoważnych. Badając ofertę odwołującego oraz analizując wpisy na jego stronie internetowej, zamawiający powziął wątpliwość, czy zamierza on użyć do wykonania przedmiotu zamówienia urządzeń wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez zastosowania rozwiązań równoważnych, których zestawienia nie zawarł w ofercie. Na pytanie zamawiającego w wezwaniu do wyjaśnień – czy zamierza zastosować urządzenia i materiały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, jako podstawowe, czy też zamierza zastosować urządzenia i materiały równoważne – odwołujący oświadczył, że dla realizacji przedmiotu zamówienia zamierza użyć rozwiązań równoważnych, których dokumentację w załączył do odpowiedzi. 

Według zamawiającego złożenie przez odwołującego w odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień treści złożonej oferty skierowane na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, wymaganego w treści oferty jako jej część, dokumentów zawierających opis parametrów rozwiązań równoważnych, jakich odwołujący zamierza zastosować do realizacji przedmiotu zamówienia, stanowi niedopuszczalne uzupełnienie treści złożonej oferty lub próbę zmiany treści złożonej oferty. 

Doprecyzowanie wymagań

KIO uznała, że wskazanie w SOPZ przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamów...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy