Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Kompendium nowego Pzp

24 kwietnia 2020

NR 183 (Kwiecień 2020)

Potrzeby i wymagania zamawiających w usłudze ubezpieczenia

78

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., w art. 83 nakłada na zamawiającego, nieujęty w obecnych przepisach obowiązek dokonania analizy potrzeb i wymagań jako obligatoryjny element procedury poprzedzającej wszczęcie postępowania dla zamówień publicznych, równych lub przekraczających wartości progów unijnych.

Mimo że przeprowadzenie tej analizy nie wynika z dyrektywy unijnej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, polski ustawodawca uznał jednak za konieczne uszczegółowienie przepisów w tym zakresie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowego Pzp: (…) zobowiązanie zamawiających do dokonywania analizy potrzeb służyć ma przede wszystkim zwiększeniu efektywności systemu zamówień publicznych oraz przyczyniać się do lepszego przygotowania procesu ich udzielania. 

Ma stanowić również:

  • wyraz zwiększenia roli etapu przygotowania zamówienia jako bezpośrednio rzutującego na wszystkie etapy procesu zakupowego,
  • instrument powiązania udzielanych zamówień z celami państwa oraz 
  • asumpt do odpowiedniego przygotowania się do zakupów zarówno na etapie postępowania, jak i realizacji samego zamówienia.

Zdaniem ustawodawcy 

Analiza potrzeb zamawiającego ma za zadanie pełniejsze przestrzeganie zasad funkcjonujących na gruncie przepisów o dyscyplinie finansów publicznych, a w efekcie celowe, racjonalne i przemyślane wydatkowanie środków publicznych. 
Stosowanie obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb:
1) nie będzie dotyczyć zamówień nieprzewyższających progów unijnych, zamówień sektorowych, zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, a także w przypadku zastosowania:

  • trybu negocjacji bez ogłoszenia (w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia z przyczyn niewynikających po stronie zamawiającego, a których wcześniej nie można było przewidzieć i nie będzie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem vide art. 209 ust. 1 pkt 4 nowego Pzp), 
  • trybu zamówienia z wolnej ręki (w przypadku konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia, ze względu na wyjątkową sytuację, której nie można było przewidzieć, a niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i nie będzie można zachować terminów określonych dla innych trybów, vide art. 214 ust. 1 pkt 5 nowego Pzp); 

2) jak wynika z art. 83 ust. 1 nowej ustawy Pzp – odnosi się on wyłącznie do zamawiających będących jednostkami sektora finansów publicznych, innych państwowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, związków tych podmiotów, a także tzw. podmiotów prawa publicznego (osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemającym charakteru przemysłowego ani handlowego). 
 

Ważne

Nowe przepisy nie zawierają obligatoryjnej formy potwierdzenia przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań ani też sankcji za jej brak. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie będą musieli wykazać się jej przeprowadzeniem oraz pominąć wymagane elementy analizy, a opisane wprost w art. 83 ust. 2 i 3, do których należą:


Według art. 83 ust. 2:
1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych; 
2) rozeznanie rynku; 
3) w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb; 
4) w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazania, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.

Według art. 83 ust. 3: 
1) orientacyjna wartość zamówienia dla każdego z możliwych wariantów realizacji zamówienia;
2) możliwość podziału zamówienia na części;
3) przewidywany tryb udzielenia zamówienia;
4) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
6) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.

Jak widać, część ww. wymogów znajduje się również w obecnej ustawie Pzp, jak np. podział zamówienia na części czy należyte i właściwe szacowanie zamówienia. 

Regulacje dialogu technicznego

Oddział 1, Rozdział I, Dział II nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, związany z analizą potrzeb zamawiającego, odzwierciedla również regulacje, obecnego w aktualnych przepisach, dialogu technicznego. Według art. 84 nowego Pzp zamawiający ma możliwość przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, ale zdaniem autora, w nieco bardziej otwartym niż dotychczas charakterze. W szczególności w obszarze zakresu tych konsultacji, dla których – tak jak i obecnie – ograniczeniem będzie brak działań po stronie zamawiającego mogących prowadzić do zakłócenia konkurencji oraz naruszenia zasad traktowania wykonawców i przejrzystości.
 

Ważne

Przekładając wymóg nowego Pzp na usługę ubezpieczenia, z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż będziemy mieli do czynienia niejako ze sformalizowaniem istniejącej już – w środowisku profesjonalnych brokerów – praktyki, polegającej na bardzo wnikliwiej i rzetelnej analizie potrzeb, prowadzonej w imieniu i na rzecz zamawiającego. 


Na gruncie nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486), na podstawie której działa broker, ustawodawca jeszcze bardziej podkreślił rolę analizy potrzeb poszukującego ochrony ubezpieczeniowej klienta i w sposób szczególny zobowiązał brokera do jej rzetelnej weryfikacji. 

Zadania brokerów

Jako fachowi d...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy