Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Kompendium nowego Pzp

24 kwietnia 2020

NR 183 (Kwiecień 2020)

Potrzeby i wymagania zamawiających w usłudze ubezpieczenia

0 758

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., w art. 83 nakłada na zamawiającego, nieujęty w obecnych przepisach obowiązek dokonania analizy potrzeb i wymagań jako obligatoryjny element procedury poprzedzającej wszczęcie postępowania dla zamówień publicznych, równych lub przekraczających wartości progów unijnych.

Mimo że przeprowadzenie tej analizy nie wynika z dyrektywy unijnej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, polski ustawodawca uznał jednak za konieczne uszczegółowienie przepisów w tym zakresie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowego Pzp: (…) zobowiązanie zamawiających do dokonywania analizy potrzeb służyć ma przede wszystkim zwiększeniu efektywności systemu zamówień publicznych oraz przyczyniać się do lepszego przygotowania procesu ich udzielania. 

Ma stanowić również:

POLECAMY

  • wyraz zwiększenia roli etapu przygotowania zamówienia jako bezpośrednio rzutującego na wszystkie etapy procesu zakupowego,
  • instrument powiązania udzielanych zamówień z celami państwa oraz 
  • asumpt do odpowiedniego przygotowania się do zakupów zarówno na etapie postępowania, jak i realizacji samego zamówienia.

Zdaniem ustawodawcy 

Analiza potrzeb zamawiającego ma za zadanie pełniejsze przestrzeganie zasad funkcjonujących na gruncie przepisów o dyscyplinie finansów publicznych, a w efekcie celowe, racjonalne i przemyślane wydatkowanie środków publicznych. 
Stosowanie obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb:
1) nie będzie dotyczyć zamówień nieprzewyższających progów unijnych, zamówień sektorowych, zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, a także w przypadku zastosowania:

  • trybu negocjacji bez ogłoszenia (w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia z przyczyn niewynikających po stronie zamawiającego, a których wcześniej nie można było przewidzieć i nie będzie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem vide art. 209 ust. 1 pkt 4 nowego Pzp), 
  • trybu zamówienia z wolnej ręki (w przypadku konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia, ze względu na wyjątkową sytuację, której nie można było przewidzieć, a niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i nie będzie można zachować terminów określonych dla innych trybów, vide art. 214 ust. 1 pkt 5 nowego Pzp); 

2) jak wynika z art. 83 ust. 1 nowej ustawy Pzp – odnosi się on wyłącznie do zamawiających będących jednostkami sektora finansów publicznych, innych państwowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, związków tych podmiotów, a także tzw. podmiotów prawa publicznego (osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemającym charakteru przemysłowego ani handlowego). 
 

Ważne

Nowe przepisy nie zawierają obligatoryjnej formy potwierdzenia przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań ani też sankcji za jej brak. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie będą musieli wykazać się jej przeprowadzeniem oraz pominąć wymagane elementy analizy, a opisane wprost w art. 83 ust. 2 i 3, do których należą:


Według art. 83 ust. 2:
1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych; 
2) rozeznanie rynku; 
3) w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb; 
4) w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazania, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.

Według art. 83 ust. 3: 
1) orientacyjna wartość zamówienia dla każdego z możliwych wariantów realizacji zamówienia;
2) możliwość podziału zamówienia na części;
3) przewidywany tryb udzielenia zamówienia;
4) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
6) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.

Jak widać, część ww. wymogów znajduje się również w obecnej ustawie Pzp, jak np. podział zamówienia na części czy należyte i właściwe szacowanie zamówienia. 

Regulacje dialogu technicznego

Oddział 1, Rozdział I, Dział II nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, związany z analizą potrzeb zamawiającego, odzwierciedla również regulacje, obecnego w aktualnych przepisach, dialogu technicznego. Według art. 84 nowego Pzp zamawiający ma możliwość przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, ale zdaniem autora, w nieco bardziej otwartym niż dotychczas charakterze. W szczególności w obszarze zakresu tych konsultacji, dla których – tak jak i obecnie – ograniczeniem będzie brak działań po stronie zamawiającego mogących prowadzić do zakłócenia konkurencji oraz naruszenia zasad traktowania wykonawców i przejrzystości.
 

Ważne

Przekładając wymóg nowego Pzp na usługę ubezpieczenia, z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż będziemy mieli do czynienia niejako ze sformalizowaniem istniejącej już – w środowisku profesjonalnych brokerów – praktyki, polegającej na bardzo wnikliwiej i rzetelnej analizie potrzeb, prowadzonej w imieniu i na rzecz zamawiającego. 


Na gruncie nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486), na podstawie której działa broker, ustawodawca jeszcze bardziej podkreślił rolę analizy potrzeb poszukującego ochrony ubezpieczeniowej klienta i w sposób szczególny zobowiązał brokera do jej rzetelnej weryfikacji. 

Zadania brokerów

Jako fachowi doradcy i pełnomocnicy reprezentujący interesy swojego klienta (zamawiającego – na gruncie usługi ubezpieczenia i Pzp), brokerzy będą kontynuować działania, zmierzające nie tylko do wypełnienia własnych obowiązków, nałożonych na pośredników finansowych ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, ale również nałożonych na zamawiających nową ustawą – Prawo zamówień publicznych. Obowiązki te wpisują się bowiem w zamiar ustawodawcy związany ze świadomym dokonywaniem zakupów usług, dostaw czy robót budowlanych. 
 

Ważne

Broker zobowiązany jest do określenia, na podstawie otrzymanych informacji, wymagań i potrzeb zamawiającego oraz zaproponowania produktów ubezpieczeniowych im odpowi...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy