Autor: Ewa Nowosielska

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych w firmie brokerskiej Willis Towers Watson Polska, Specjalizuje się w postępowaniach o zamówienie publiczne, jest specjalistą II stopnia w zakresie Prawa zamówień publicznych, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Realizacja usługi ubezpieczenia

Realizacja usługi ubezpieczenia w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) to wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Broker ubezpieczeniowy w zamówieniach publicznych

Realizacja usługi ubezpieczenia w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych wciąż budzi wiele wątpliwości po stronie zamawiających. Równie duże problemy mają wykonawcy, czyli ubezpieczyciele, którzy muszą zmierzyć się z oczekiwaniami klientów i ich brokerów ubezpieczeniowych w sytuacji, gdy konieczne staje się zrozumienie mechanizmów prawnych, jakie rządzą rynkiem zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe w zamówieniach publicznych

Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa to instrument finansowy służący zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń, w sytuacji gdy dłużnik, za którego gwarant i zakład ubezpieczeń lub bank ręczy wystawieniem gwarancji, nie dokonuje spłaty swojego długu wobec wierzyciela, w określonych w umowie czasie i wysokości, albo odstąpił od podpisania takiej umowy, po złożeniu wiążącej oferty.

Czytaj więcej

Umowy w usłudze ubezpieczenia

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.1, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., wprowadziła zmiany w obszarze kontraktowym mające na celu przede wszystkim zrównoważenie interesu zamawiającego i wykonawcy w relacji zamówieniowej, nie naruszając przy tym pozycji zamawiającego – jako podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej

Potrzeby i wymagania zamawiających w usłudze ubezpieczenia

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., w art. 83 nakłada na zamawiającego, nieujęty w obecnych przepisach obowiązek dokonania analizy potrzeb i wymagań jako obligatoryjny element procedury poprzedzającej wszczęcie postępowania dla zamówień publicznych, równych lub przekraczających wartości progów unijnych.

Czytaj więcej

Zabezpieczenie oferty i należytego wykonania umowy

Jako praktyk w dziedzinie ubezpieczeń zajmujący się profesjonalnym doradztwem w zakresie zawierania ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych, z zadowoleniem przyjmuję ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2019) w kontekście zabezpieczenia oferty i należytego wykonania umowy.

Czytaj więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe w zamówieniach publicznych

Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa to instrument finansowy służący zabezpieczeniu roszczeń w sytuacji, gdy dłużnik, za którego gwarant ręczył wystawieniem gwarancji, nie dokonuje spłaty wobec wierzyciela swojego długu – w określonym czasie i wysokości, zgodnie z umową, którą zawarł, albo odstąpił od jej podpisania po złożeniu wiążącej oferty. 

Czytaj więcej

Rażąco niska cena w usłudze ubezpieczenia

Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Nie wskazuje też wyraźnych granic, w ramach których można byłoby ją kwantyfikować, a jedynie daje zamawiającemu wytyczne, którymi powinien kierować się przy jej wyliczaniu i wzywaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień oraz dowodów, które pozwalają na przyjęcie oferty.

Czytaj więcej

Kryterium oceny ofert w usłudze ubezpieczenia

Kryterium oceny ofert to jeden z najistotniejszych elementów decydujących o konkurencyjności postępowań o zamówienie publiczne. Ich bilans decyduje bowiem o wyborze najlepszej propozycji i przesądza o realizacji danego zamówienia publicznego. Dlatego stosowanie art. 91 ustawy – Prawo zamówień publicznych od zawsze budzi kontrowersje, szczególnie w odniesieniu do sytuacji, w której jedynym kryterium jest cena.

Czytaj więcej

Klauzule waloryzacyjne w umowach

Tematem tego artykułu jest stosowanie tzw. klauzul waloryzacyjnych w wynagrodzeniu wykonawcy w umowach długoterminowych (art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3)oraz postanowień dotyczących zatrudnienia (art. 29 ust. 3a) na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych w usłudze ubezpieczenia.

Czytaj więcej

Przetarg na usługę ubezpieczenia

Realizacja usługi ubezpieczenia w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, niezależnie od nowelizacji, wciąż budzi szereg wątpliwości dotyczących właściwego podejścia do jej przygotowania oraz przeprowadzenia. 

Czytaj więcej