Dołącz do czytelników
Brak wyników

Analiza nowego Pzp

3 grudnia 2019

NR 180 (Grudzień 2019)

Systematyka ustawy

126

Uchwalona w dniu 11 września 2019 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r., poz. 2019) liczy 623 artykuły, niemal trzykrotnie więcej, niż zawiera obowiązujące aktualnie Pzp (227). Przepisy zostały pogrupowane w działy, rozdziały i oddziały.

Przedstawiamy poniżej spis treści ustawy z uwzględnieniem numerów artykułów związanych z poszczególnym oddziałami. 

DZIAŁ I – Przepisy ogólne

Rozdział 1 – Przedmiot regulacji
Oddział 1 – Zakres spraw regulowanych ustawą1 
Oddział 2 – Wyłączenia stosowania przepisów ustawy2

Rozdział 2 – Zasady udzielania zamówień 

Rozdział 3 – Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień3 (Art. 21–23 Pzp)

Rozdział 4 – Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym (Art. 24–27 Pzp)

Rozdział 5 – Szacowanie wartości zamówienia i konkursu4 (Art. 28–36 Pzp)

Rozdział 6 – Zamawiający i wykonawcy 

Oddział 1 – Zamawiający5 (Art. 37–56 Pzp) 

Oddział 2 – Wykonawcy (Art. 57–60 Pzp)

Rozdział 7 – Komunikacja zamawiającego z wykonawcami6 (Art. 61–70 Pzp)

Rozdział 8 – Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia7 (Art. 71–82 Pzp)

DZIAŁ II – Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rozdział 1 – Przygotowanie postępowania

Oddział 1 – Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców (Art. 83–85 Pzp)

Oddział 2 – Ogłoszenia (Art. 86–90 Pzp)

Oddział 3 – Ustalenie niektórych warunków zamówienia (Art. 91–98 Pzp)

Oddział 4 – Opis przedmiotu zamówienia8 (Art. 99–103 Pzp)

Oddział 5 – Przedmiotowe środki dowodowe (Art. 104––107 Pzp)

Rozdział 2 – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

Oddział 1 – Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Art. 108–111 Pzp)

Oddział 2 – Warunki udziału w postępowaniu (Art. 112––117 Pzp)

Oddział 3 – Udostępnienie zasobów (Art. 118–123 Pzp)

Oddział 4 – Podmiotowe środki dowodowe9 (Art. 124––128 Pzp)

Rozdział 3 – Tryby udzielania zamówień 

Oddział 1 – Przepisy ogólne (Art. 129–131 Pzp)

Oddział 2 – Przetarg nieograniczony (Art. 132–139 Pzp)

Oddział 3 – Przetarg ograniczony (Art. 140–151 Pzp)

Oddział 4 – Negocjacje z ogłoszeniem (Art. 152–168 Pzp)

Oddział 5 – Dialog konkurencyjny (Art. 169–188 Pzp)

Oddział 6 – Partnerstwo innowacyjne (Art. 189–207 Pzp)

Oddział 7 – Negocjacje bez ogłoszenia (Art. 208–212 Pzp)

Oddział 8 – Zamówienie z wolnej ręki (Art. 213–217 Pzp)

Rozdział 4 – Składanie i otwarcie ofert 

Oddział 1 – Składanie ofert (Art. 218–220 Pzp)

Oddział 2 – Otwarcie ofert (Art. 221–222 Pzp)

Rozdział 5 – Ocena ofert (Art. 223–226 Pzp)

Rozdział 6 – Aukcja elektroniczna (Art. 227–238 Pzp)

Rozdział 7 – Wybór najkorzystniejszej oferty10 (Art. 239––253 Pzp)

Rozdział 8 – Zakończenie postępowania (Art. 254–265 Pzp)

DZIAŁ III – Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Rozdział 1 – Zakres zastosowania (Art. 266 Pzp)

Rozdział 2 – Ogłoszenia11 (Art. 267–272 Pzp)

Rozdział 3 – Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (Art. 273–274 Pzp)

Rozdział 4 – Tryby udzielania zamówień 

Oddział 1 – Tryb podstawowy (Art. 275–296 Pzp)

Oddział 2 – Partnerstwo innowacyjne (Art. 297–299 Pzp)

Oddział 3 – Negocjacje bez ogłoszenia (300–303 Pzp)

Oddział 4 – Zamówienie z wolnej ręki (Art. 304–306 Pzp)

Rozdział 5 – Wybór najkorzystniejszej oferty (Art. 307––310 Pzp)

DZIAŁ IV – Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych

Rozdział 1 – Umowa ramowa (Art. 311–315 Pzp)

Rozdział 2 – Dynamiczny system zakupów (Art. 316–324 Pzp)

Rozdział 3 – Konkurs 

Oddział 1 – Przepisy ogólne (Art. 325–332 Pzp)

Oddział 2 – Regulamin konkursu (Art. 333–334 Pzp)

Oddział 3 – Sąd konkursowy (Art. 335–337 Pzp)

Oddział 4 – Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony (Art. 338–353 Pzp)

Oddział 5 – Zakończenie konkursu (Art. 354–358 Pzp)

Rozdział 4 – Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (Art. 359–361 Pzp)

DZIAŁ V – Zamówienia sektorowe 

Rozdział 1 – Zakres zastosowania (Art. 362–368 Pzp)

Rozdział 2 – Okresowe ogłoszenie informacyjne (Art. 369–370 Pzp)

Rozdział 3 – System kwalifikowania wykonawców (Art. 371–375 Pzp)

Rozdział 4 – Tryby udzielania zamówień sektorowych (Art. 376–388 Pzp)

Rozdział 5 – Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych (Art. 389–392 Pzp)

Rozdział 6 – Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego12 (Art. 393–394 Pzp)

DZIAŁ VI – Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Rozdział 1 – Zakres zastosowania (Art. 395–398 Pzp)

Rozdział 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Art. 399–409 Pzp)

Rozdział 3 – Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Art. 410–421 Pzp)

Rozdział 4 – Umowa ramowa (Art. 422 Pzp)

Rozdział 5 – Wymagania w zakresie podwykonawstwa (Art. 423–430 Pzp)

DZIAŁ VII – Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

Rozdział 1 – Przepisy ogólne (Art. 431–448 Pzp)

Rozdział 2 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Art. 449–453 Pzp)

Rozdział 3 – Zmiana umowy (Art. 454–455 Pzp)

Rozdział 4 – Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie (Art. 456–461 Pzp)

Rozdział 5 – Podwykonawstwo (Art. 462–465 Pzp)

DZIAŁ VIII – Organy właściwe w sprawach zamówień 

Rozdział 1 – Prezes Urzędu13 (Art. 466–472 Pzp)

Rozdział 2 – Krajowa Izba Odwoławcza

Oddział 1 – Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej14 (Art. 473–486 Pzp)

Oddział 2 – Zasady działania Izby (Art. 487–492 Pzp)

Rozdział 3 – Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych15 (Art. 493–499 Pzp)

Rozdział 4 – Rada Zamówień Publicznych16 (Art. 500–504 Pzp)

DZIAŁ IX – Środki ochrony prawnej 

Rozdział 1 – Przepis ogólny (Art. 505 Pzp)

Rozdział 2 – Postępowanie odwoławcze 

Oddział 1 – Przepisy ogólne (Art. 506–512 Pzp)

Oddział 2 – Odwołanie (Art. 513–521 Pzp)

Oddział 3 – Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (Art. 522–523 Pzp)

Oddział 4 – Przystąpienie do postępowania odwoławczego (Art. 524–527 Pzp)

Oddział 5 – Odrzucenie odwołania (Art. 528–530 Pzp)

Oddział 6 – Dowody (Art. 531–543 Pzp)

Oddział 7 – Rozpoznanie odwołania17 (Art. 544–547 Pzp)

Oddział 8 – Rozprawa (Art. 548–551 Pzp)

Oddział 9 – Orzeczenia Izby (Art. 552–568 Pzp)

Oddział 10 – Protokół (Art. 569–572 Pzp)

Oddział 11 – Koszty postępowania odwoławczego18 (Art. 573–576 Pzp)

Oddział 12 – Zakaz zawarcia umowy (Art. 577–578 Pzp)

Rozdział 3 – Postępowanie skargowe (Art. 579–590 Pzp)

DZIAŁ X – Pozasądowe rozwiązywanie sporów (Art. 591–595 Pzp)

DZIAŁ XI – Kontrola udzielania zamówień

Rozdział 1 – Przepisy ogólne (Art. 596–602 Pzp)

Rozdział 2 – Kontrola Prezesa Urzędu 

Oddział 1 – Przepisy ogólne (Art. 603–606 Pzp)

Oddział 2 – Kontrola doraźna (Art. 607–612 Pzp)

Oddział 3 – Kontrola uprzednia (Art. 613–617 Pzp)

DZIAŁ XII – Przepisy o karach pieniężnych (Art. 618–622 Pzp)

DZIAŁ XIII – Przepis końcowy (Art. 623 Pzp)

Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. poz. 2020), czyli z dniem 1 stycznia 2021 r.
 

Podsumowanie

Ustawa – Prawo zamówień publicznych zawiera 24 delegacje dla Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz ministrów właściwych do spraw regulowanych ustawą do wydania aktów wykonawczych. Zawiera także kilkanaście zobowiązań właściwych organów do wydania zarządzeń. 


Przypisy (delegacje do wydania aktów  wykonawczych do ustawy Pzp):
1. Art. 3 ust. 2 Pzp: 2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwany dalej „Prezesem Urzędu” informuje o:
1) aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro, ustalonych zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym odpowiednio na podstawie:
a) art. 6 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE,
b) art. 17 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE,
c) art. 68 ust. 2 i 3 dyrektywy 2009/81/WE;
2) średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów, ustalonym na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej, o którym mowa w pkt 1
    – mających zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są ogłaszane w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”, niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej, o którym mowa w ust. 2, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Art. 15: Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, sposób określania środków zapewniających ochronę tego interesu, ocenę proporcjonalności środków stosowanych do zapewnienia ochrony tego interesu oraz podmiot właściwy do kwalifikacji zadań, jako zadań o podstawowym znaczeniu dla interesu bezpieczeństwa państwa, sposób określania zakresu stosowania w procedurze udzielenia zamówienia przepisów ustawy, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego w cyklu życia.
3. Art. 21: Minister właściwy do spraw gospodarki przygotowuje projekt polityki zakupowej państwa i koordynuje jej realizację.
Art. 23 ust. 3 pkt 6: Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji zawartych w planie.
4. Art. 34 ust. 2: Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metody i podstawy:
1) sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
2) obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
–     uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość zamówienia.
5. Art. 39: Prezes Rady Ministrów może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć spośród organów administracji rządowej lub jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych, zamawiającego, który będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub udzielenia zamówienia na rzecz tych organów lub jednostek, a także może określić sposób współdziałania z wyznaczonym zamawiającym.
Art. 40: Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć spośród podległych sobie jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych, zamawiającego, który będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także może określić sposób współdziałania z wyznaczonym zamawiającym.
Art. 41: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć, spośród podległych sobie jednostek organizacyjnych, zamawiającego, który będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także może określić sposób współdziałania z wyznaczonym zamawiającym.
Art. 47: Prezes Rady Ministrów może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć centralnego zamawiającego spośród jednostek organizacyjnych podległych organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanych, oraz polecić zamawiającym z administracji rządowej nabywanie określonych rodzajów zamówień od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego oraz udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego lub objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego, a także może określić sposób współdziałania z centralnym zamawiającym.
Art. 48 ust. 1: Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć centralnego zamawiającego spośród podległych sobie jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych, a także polecić tym jednostkom nabywanie określonych rodzajów zamówień od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego oraz udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego lub objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego, a także może określić sposób współdziałania z centralnym zamawiającym.
6. Art. 70: Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób sporządzania oraz sposób i tryb przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, ofert, prac konkursowych, oświadczeń, o których mowa 
w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy