Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

19 lipca 2018

NR 165 (Lipiec 2018)

Sztuka obliczania terminów

460

Krajowa Izba Odwoławcza nie mogła merytorycznie rozpoznać odwołania, które podlegało obligatoryjnemu odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp – stwierdzono na posiedzeniu KIO z dnia 20 lutego 2018 r. pod przewodnictwem Piotra Kozłowskiego w sprawie o sygn. akt: KIO 278/18. Wspomniany przepis jako przyczynę odrzucenia wskazał wniesienie odwołania po upływie terminu określonego w ustawie. Odwołujący wprawdzie przekonywał o dotrzymaniu stosownych terminów, lecz analiza dat i dokumentów świadczyła o tym, że nie dość precyzyjnie zinterpretował odpowiednie przepisy wprowadzone nowelizacją Pzp z czerwca 2016 r.

Zamawiający – gmina miejska – prowadził na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze  zm.) w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę ulicy z kanalizacją deszczową. Ogłoszenie o tym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 8 stycznia 2018 r., a wartość przedmiotowego zamówienia nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 
Odwołujący T. 14 lutego 2018 r. wniósł w formie pisemnej do Prezesa KIO odwołanie od wyboru przez zamawiającego jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez M., zamiast odrzucenia tej oferty jako zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odwołujący zarzucił zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy Pzp: 

POLECAMY

  1. art. 89 ust. 1 pkt 2, gdyż opisany przez M. w wyjaśnieniach dotyczących ceny zakres rzeczowy jest mniejszy (brak wyceny dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego oraz sieci kanalizacyjnej deszczowej pozostałych ulic wymienionych w SIWZ), niż wynika z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyjaśnieniach treści SIWZ z 12 stycznia 2018 r.; 
  2. art. 89 ust. 1 pkt 4, gdyż oferta M. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia określonej przez zamawiającego na 400 tys. zł(kwota przeznaczona na realizację zamówienia), co oznacza, że cena wybranej oferty stanowi 17% tej kwoty oraz stanowi jedynie 23% ceny oferty odwołującego (następnej w kolejności pod względem ceny), a wynika z tego, że M. przy wycenie nie uwzględnił pełnego zakresu rzeczowego opracowań projektowych wymaganych dla zrealizowania robót budowlanych; 
  3. art. 90 ust.1a pkt 3, gdyż wyjaśnienia M. dotyczące ceny są ogólnikowe i lakoniczne, nieadekwatne do treści wezwania zamawiającego, nie zawierają żadnej wyceny opracowania dokumentacji, pozbawione czynników cenotwórczych oraz jakichkolwiek wartości liczbowych dotyczących cen jednostkowych poszczególnych opracowań projektowych 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

  • unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • ponownego badania i oceny ofert, 
  • odrzucenia oferty M. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 1a pkt 3 Pzp. 

W gąszczu dat

W ramach wykazania spełnienia przesłanek formalnych dla wniesienia odwołania wykonawca podkreślił, że informację o wyborze najkorzystniejszej oferty otrzymał 8 lutego 2018 r. Z odwołania, zdaniem odwołującego, wynika, że sporządzając i nadając odwołanie listem poleconym za pośrednictwem operatora w dniu 12 lutego 2018 r., zachował pięciodniowy termin przewidziany w ustawie Pzp. Do KIO 19 lutego 2018 r. wpłynęło pismo odwołującego (datowane na 17 lutego 2018 r.), w którym wniósł o ustalenie, że jego odwołanie zostało prawidłowo wniesione w terminie, o którym mowa w art. 182 ust. 3 pkt 2 Pzp, 
tj. w terminie dwóch dni od dnia, w którym powzięto lub – przy zachowaniu należytej staranności – można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołujący w uzasadnieniu relacjonował, że jeszcze 8 lutego 2018 r. na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 3 Pzp zwrócił się do zamawiającego o udostępnienie w jego siedzibie 9 lutego 2018 r. protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z pełną dokumentacją uzasadniającą nieodrzucenie oferty M. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp. W odpowiedzi 9 lutego 2018 r. zamawiający poinformował, że wyznacza termin na dokonanie wglądu do dokumentacji na 12 lutego 2018 r., na godz. 12.00. Następnie odwołujący jeszcze tego samego dnia o godz. 14.00 złożył w kancelarii zamawiającego odwołanie, które o godz. 16.19 nadał listem poleconym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Z wywodu odwołującego wynika, że dopiero po zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją stwierdził naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, co stanowiło podstawę do wniesienia odwołania w terminie zgodnym z art. 182 ust. 3 pkt 2 Pzp. 

Ważne!

Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 7 marca 2014 r. (sygn. akt: 341/14), jako przesądzający o tym, że wobec czynności, takich jak zaniechanie udostępnienia wykonawcom treści ofert konkurentów, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Ponadto odwołujący zarzucił zamawiającemu, że przez celowe ograniczenie dostępu do dokumentacji postępowania naruszył art. 10b Pzp oraz zapisy rozdziału VII pkt 1 i 4 SIWZ. 

W piśmie z 15 lutego 2018 r. zamawiający poinformował KIO, że 8 lutego 2018 r. przekazał wykonawcom drogą elektroniczną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W tym samym piśmie podał również, że w ten sam sposób przekazał wykonawcom 14 lutego 2018 r. zawiadomienie o wniesieniu odwołania. 

Izba odrzuca odwołanie 

Do Prezesa KIO 19 lutego 2018 r. wpłynęło w formie pisemnej zgłoszenie przez M. przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. KIO stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu. 
Artykuł 189 ust. 2 Pzp zawiera enumeratywne wyliczenie przesłanek stanowiących podstawę odrzucenia odwołania, których zaistnienie, na mocy art. 189 ust. 4 Pzp, KIO zobowiązana jest wziąć pod uwagę z urzędu. W tej sprawie wypełniona została przesłanka odrzucenia odwołania, o której mowa w art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zgodnie z tym przepisem KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Pzp. Według art. 182 ust. 1 pkt 2 Pzp odwołanie wnosi się w terminie pięciu dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 108 ust. 5 zdanie drugie (czyli przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub je przekracza.
Z kolei zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 2 Pzp odwołanie wobec czynności innych niż określone ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie pięciu dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 180 ust. 4 Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
Odmiennie niż w dawniej obowiązującym art. 184 ust. 2 Pzp, dotyczącym wnoszenia odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aktualnie obowiązujący art. 180 ust. 4 Pzp nie przewiduje, że złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem odwołania. Ustawodawca przesądził w ten sposób o utożsamieniu wniesienia odwołania z jego doręczeniem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Musiała być to świadoma i celowa decyzja ustawodawcy, skoro jednocześnie w ustawie Pzp wprost zapisano, że złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 
(od 1 stycznia 2013 r. operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) jest równoznaczne z jej wniesieniem, zgodnie z art. 198b ust. 2 zd. 2 Pzp. Tym samym nie ma – w obowiązującym już od wielu lat stanie prawnym – podstaw prawnych do uznania, że z chwilą nadania odwołania listem poleconym 12 lutego 2018 r. nastąpiło wniesienie odwołania do Prezesa Izby, gdyż faktycznie nastąpiło to dopiero z chwilą dotarcia tej korespondencji do adresata, 14 lutego 2018 r.

Przykłady w orzecznictwie

Zbieżne stanowisko w zbliżonych stanach faktycznych 
– odnośnie do braku domniemania, że złożenie odwołania w placówce pocztowej jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
– było i jest konsekwentnie prezentowane w orzecznictwie KIO. W szczególności wskazać tu można postanowienia wydane: 1 lipca 2010 r. (sygn. akt: KIO 1279/11), 9 lipca 2010 r. (sygn. akt: KIO 1382/10), 20 lipca 2010 r. (sygn. akt: KIO 1424/10), 11 sierpnia 2010 r. (sygn. akt: KIO 1598/10), 17 października 2011 r. (sygn. akt: KIO 2201/11), 2 sierpnia 2012 r. (sygn. akt: KIO 1588/12), 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: KIO 667/13), 9 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: KIO 731/13) czy 8 lipca 2013 r. (sygn. akt: KIO 1562/13). Podobnie w orzecznictwie sądów powszechnych, np. w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 września 2010 r. 
(sygn. akt: XIX Ga 302/10) oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt: X Ga254/10).

Ważne!

Prawidłowość  takiego stanowiska została potwierdzona przez Sąd Najwyższy, który 7 lutego 2014 r. (sygn. akt: III CZP 90/13) podjął następującą uchwałę: Do zachowania przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 Pzp terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

Sąd Najwyższy zwrócił m.in. uwagę, że wśród dyrektywnych preferencji metod wykładni pierwszeństwo ma wykładnia językowa, a stosownie do treści art. 1...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy