Dołącz do czytelników
Brak wyników

Twórczy charakter konkursu

Artykuły | 25 lipca 2019 | NR 176
259

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych, od dłuższego czasu koordynuje prace nad nową ustawą – Prawo zamówień publicznych. W projekcie, w stosunku do obowiązującego obecnie Pzp, wprowadzono szereg zmian zmierzających do klarowności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględniającej różnorodność rozwiązań opartych na efektywności prowadzonego postępowania przy jednoczesnym uwzględnieniu roli zamówień w kształtowaniu polityki państwa.

Nowy projekt ustawy doprecyzowuje i rozszerza przepisy mające na celu wsparcie innowacyjności i nowych technologii w zamówieniach publicznych, a co za tym idzie – również rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwiązania niestandardowe

Stawiając na wsparcie innowacyjności i nowych technologii w projekcie ustawy, można zauważyć szereg zmian dotyczących niestandardowych rozwiązań, m.in. dotyczących konkursu. 
 

Ważne

Udzielanie zamówień publicznych poprzez stosowanie przepisów dotyczących konkursu do tej pory nie było zbyt popularne wśród zamawiających. W 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na łączną liczbę 287 365 ogłoszeń tylko 107 dotyczyło ogłoszeń o konkursie (90 o wynikach konkursu)1, natomiast w roku 2016 
na łączną liczbę 216 239 tylko 80 dotyczyło ogłoszeń o konkursie (69 o wynikach konkursu)2. 


Być może brak doprecyzowań oraz obawa przed nietradycyjnymi instrumentami, proponowanymi przez ustawodawcę, powstrzymywały zamawiających od korzystania z zawartego w obowiązującym Pzp rozwiązania. 

Projekt nowej ustawy doprecyzowuje i rozwija przepisy dotyczące konkursu. W celu podkreślenia roli konkursu oraz umocnienia wykorzystania konkursu w toku udzielenia zamówienia publicznego została zmieniona nazwa działu III obowiązującej ustawy z „Przepisy szczególne” na „Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych”. Już z nowego tytułu wynika, że konkurs jest wyłącznie przeznaczony dla zamawiających klasycznych, jednak art. 344 ust. 2 projektu ustawy wskazuje, że konkurs można również stosować u zamawiających sektorowych. 
 

Ważne

Zarówno w ustawie obowiązującej, jak i w projekcie ustawy, konkurs nie stanowił i nie stanowi odrębnego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Jego skutkiem może być ewentualnie udzielenie zamówienia, ale tylko wtedy, gdy zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia z udziałem zwycięzców konkursu. 


Definicja konkursu – zarówno w ustawie, jak i w projekcie ustawy – co do jego charakteru nie uległa zmianie. W obowiązującej ustawie i w projekcie do ustawy: Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej (…), czyli zostaje ukształtowany jako przyrzeczenie publiczne z Kodeksu cywilnego (art. 919–921 k.c.). Konkurs nie stanowi zatem trybu udzielenia zamówienia publicznego, gdyż rezultatem jego jest przyznanie nagrody zwycięskiemu wykonawcy lub wykonawcom. 

Na podstawie obowiązujących przepisów nagrodą w konkursie nie jest bezpośrednio udzielenie zamówienia. Nagrodą może być zaproszenie do negocjacji w celu udzielenia zamówienia, a pośrednim skutkiem konkursu może być udzielenie zamówienia. Co za tym idzie – konkurs nie stanowi odrębnego trybu udzielenia zamówienia publicznego, jego ewentualnym skutkiem może być udzielenie zamówienia, ale dopiero po przeprowadzeniu postępowania z udziałem zwycięzcy lub zwycięzców konkursu (w zależności od założeń przyjętych w konkursie).  

Nowe zasady

Z uwagi na wyodrębnienie konkursu w projekcie ustawy do osobnego działu przepisy dotyczące całej procedury postępowania konkursowego mają, tak jak w obowiązującej ustawie, wtedy zastosowanie, gdy wprost są zapisane w dziale IV rozdziale 3 dotyczącym konkursu.
 

Ważne

Konkurs – zgodnie z projektem ustawy – można zorganizować na podstawie art. 325 ust. 1: w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze twórczym, dotyczącej w szczególności planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, projektowania architektoniczno-budowlanego, przetwarzania danych, projektowania z zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego. 


Projektodawca, wprowadzając katalog dziedzin konkursowych, nie zamknął go, a tym samym umożliwił zamawiającym korzystanie z procedury konkursowej we wszystkich dziedzinach, w których mamy do czynienia z twórczym charakterem. Wymieniając przykładowe zakresy, zwrócił uwagę na planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie architektoniczno-budowlane, przetwarzanie danych, projektowanie z zakresu informatyki oraz zamierzenie innowacyjne. 

Najczęściej ogłaszane są konkursy z zakresu czterech pierwszych dziedzin. W projekcie nowej ustawy wprowadzono dwa dodatkowe zakresy o charakterze twórczym – szeroko rozumiane projektowanie dotyczące informatyki oraz zamierzenia innowacyjne. Projekt wprowadza także szereg nowych, niestandardowych rozwiązań mających na celu podążanie za rozwojem technologicznym. 

Nagrody

Projekt ustawy przewiduje zmiany dotyczące nagradzania uczestników konkursu. Poza nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi wprowadzono nagradzanie uczestnika lub uczestników konkursu poprzez zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki, i to nie w celu uszczegółowienia opracowania pracy konkursowej, jak miało to miejsce do tej pory, na mocy art. 111 ust. 2 Pzp, lecz w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
 

Ważne

W obecnym kształcie ustawy zamawiający może tylko zaprosić uczestników konkursu do uszczegółowienia pracy konkursowej, a nie – jak przewiduje projekt nowego Pzp – do wykonania usługi na podstawie konkretnej pracy konkursowej. 


Po nowelizacji ustawy przedmiotem zamówienia nie będzie już zaproszenie do negocjacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdyż konkursowy projekt architektoniczny będzie traktowany jako element opisu i nie będzie stanowił usługi. W przeciwnym razie istniałoby potencjalne ryzyko „zmuszenia” firmy świadczącej szeroki zakres usług/robót budowlanych do okrojenia świadczonych prac w ramach robót budowlanych. Potencjalna firma, o szerokim zakresie świadczenia usług, biorąc udział w konkursie architektonicznym, nie będzie mogła uczestniczyć w formie „zaprojektuj i wybuduj”, gdyż uczestniczyła w tworzeniu opisu p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy