Dołącz do czytelników
Brak wyników

SOS dla waloryzacji umów

9 marca 2022

NR 200 (Marzec 2022)

Umowa ramowa podpisana – co dalej?

0 472

Od wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) upłynął już ponad rok, a mimo to zamawiający nadal mają szereg wątpliwości w zakresie stosowania jej przepisów.

Dyspozycją przepisów art. 446 i 448 ustawy – Prawo zamówień publicznych ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek sporządzania raportu z realizacji zamówienia i publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy, ale… Jak dalece stosuje się to do umów ramowych?

POLECAMY

Pytania techniczne

W związku z obowiązkiem stosowania przepisów Działu VII ustawy Pzp w przypadku zawierania umów ramowych u zamawiających rodzi się wiele pytań natury technicznej, w szczególności:

  • czy raport należy sporządzać z realizacji umowy ramowej, czy każdej z umów wykonawczych, a w konsekwencji: w jakim terminie zamawiający zobowiązani są sporządzać raport (miesiąca – licząc od dnia, w którym wystąpiła jedna z okoliczności wskazanych w art. 446 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie umowy ramowej, czy odrębnie każdej z umów wykonawczych). To samo dotyczy również ogłoszeń o wykonaniu umowy publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Możliwe rozwiązania

Zasadnym wydaje się przyjęcie, iż:

  • raport należy sporządzać odrębnie dla każdej z umów realizacyjnych, podczas wykonywania których wystąpiły okoliczności wskazane w art. 446 ust. 1 ustawy Pzp, a ustawowy termin na sporządzenie raportu winien być liczony odrębnie dla każdej z tych umów od dnia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 446 ust. 4 ustawy Pzp,
  • ogłoszenie o wykonaniu umowy należy sporządzać odrębnie dla każdej z umów realizacyjnych, a ustawowy termin na publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy winien być liczony od dnia zakończenia odrębnie każdej z tych umów.

Ważne
Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia fakt, iż w przypadku konieczności publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy ramowej (traktowanej całościowo, obejmującej wszystkie zakończone umowy wykonawcze) zdaje się niemożliwe jednoznaczne wskazanie wszystkich danych koniecznych do sporządzenia takiego ogłoszenia zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy, wyszczególnionych w Załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2439) – oraz wzorem formularza ogłoszenia o wykonaniu umowy zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W szczególności w przypadku, gdyby przebieg realizacji choć jednej z umów wykonawczych odbiegał od postanowień tejże umowy, w sposób powodujący konieczność dokonania jej zmiany, zamawiający nie byłby w stanie rzetelnie ocenić przebiegu realizacji umowy ramowej – rozumianej całościowo jako zbiór wszystkich umów wykonawczych zawartych w jej obrębie. W zakresie zmian zasadnym jest bowiem odniesienie się wyłącznie do umowy, w której zmiany dokonano, nie zaś do umowy ramowej, na podstawie której zawarto umowę wykonawczą.

Uwagi na marginesie

Wielce prawdopodobne jest zawarcie umów wykonawczych z więcej niż jednym wykonawcą. Na etapie sporządzania ogłoszenia o wykonaniu umowy lub raportu, przy założeniu sporządzania takiego ogłoszenia lub raportu w ramach umowy ramowej (nie zaś odrębnie dla każdej z umów wykonawczych), wiązałoby się to z wieloma dodatkowymi trudnościami po stronie zamawiających i niejednokrotnie przykrymi konsekwencjami po stronie wykonawców.

Należy zwrócić uwagę na sytuację, w której część umów wykonawczych zostałaby przez jednego wykonawcę zrealizowana należycie, część realizowana przez innego wykonawcę zostałaby zaś uznana za nienależycie wykonaną.

Ważne
Jak wówczas należałoby ocenić realizację umowy ramowej traktowanej całościowo, obejmującej wszystkie umowy wykonawcze – jako należycie czy nienależycie wykonaną?
W mojej ocenie, chcąc dochować należytej staranności przy sporządzaniu ww. dokumentów, konieczna jest ocena realizacji każdej z umów wykonawczych odrębnie, poprzez zbadanie wszystkich okoliczności mających wpływ na określenie, czy dana umowa została wykonana należycie, czy nie, realizacja każdej z umów wykonawczych może się bowiem odbywać w inny sposób, z dochowaniem różnego stopnia staranności oraz przy zachowaniu różnych terminów realizacji.

Interpretacje w Komentarzu UZP

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamawiający, publikując ogłoszenie o wykonaniu umowy, winien wskazać m.in. informację o trybie udzielenia zamówienia oraz podstawie prawnej zgodnej z ustawą (ust. 3 pkt 6 rozporządzenia) i datę udzielenia zamówienia (ust. 4 pkt 1 rozporządzenia).
„Prawo zamówień publicznych. Komentarz” pod red. H. Nowaka i M. Winiarza do art. 311 ustawy Pzp stanowi, iż:

Ważne
[…] umowa ramowa nie jest umową w sprawie zamówienia publicznego oraz celem postępowania o zawarcie umowy ramowej nie jest zasadniczo udzielenie zamówienia publicznego, a jedynie ustalenie warunków realizacji przyszłych zamówień, jakie zostaną udzielone w odrębnej procedurze.

W świetle powyższego, co przemawia za przyjętym stanowiskiem, oczywistym wydaje się, iż dopiero zawarcie umów wykonawczych, nie zaś zawarcie umowy ramowej, należy traktować jako udzielenie zamówienia publicznego. 
Ponadto rozporządzenie w sprawie ogłoszeń nie obejmuje określenia umowa ramowa. Gdziekolwiek w przedmiotowym rozporządzeniu mowa jest o umowie, ustawodawca posługuje się określeniem udzielenie zamówienia, co wskazywałoby na umowę wykonawczą, nie zaś ramową. Powyższe zdaje się przesądzać o konieczności publikowania ogłoszenia o wykonaniu umowy w zakresie umowy wykonawczej, nie zaś umowy ramowej.
Niemniej, co budzi wątpliwości, we wzorze ogłoszenia o wykonaniu umowy zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych istnieje wymóg wskazania danych dot. umowy ramowej, w tym m.in.:

  • SEKCJA III pkt 3.2.) „Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy