Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów

523

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Są to oświadczenia (dokumenty) niezbędne do przeprowadzenia postępowania potwierdzające: 

POLECAMY

 • spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
 • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
 • brak podstaw wykluczenia.

Wątpliwości interpretacyjne

Jedna grupa zamawiających uważała, że zgodnie z tym przepisem można odstąpić od wzywania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń i dokumentów, pomimo że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu wskazano oświadczenia i dokumenty, do złożenia których wykonawca z ofertą najwyżej ocenioną zostanie wezwany.

Druga grupa zamawiających zrozumiała przepis w ten sposób, że można nie wskazywać (tym samym nie żądać) w SIWZ i w ogłoszeniu dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pomimo określenia przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia.

Moim zdaniem, drugie stanowisko jest prawidłowe. Potwierdzają to przepisy ustawy Pzp, gdyż zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 6 – SIWZ i – zgodnie z art. 41 pkt 7a Pzp – ogłoszenie o zamówieniu zawierają m.in. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Z art. 36 ust. 3 Pzp wynika, że w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, specyfikacja istotnych warunków zamówienia może nie zawierać 
m.in. informacji, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp, czyli zamawiający jest uprawniony nie wskazywać oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Potwierdza to orzecznictwo KIO i sądów oraz opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca tej kwestii. 

Formułując więc wymogi, zamawiający musi pamiętać o stabilności i niezmienności informacji zawartych w podstawowych dokumentach postępowania, czyli w postanowieniach SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, które jest publikowane w Biuletynie Zamówień Publictznych.

Orzecznictwo KIO

Powyższy problem jednoznacznie wyjaśnia wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt: KIO 1898/17 (publikacja LEX nr 2399726):

 1. Ocena ofert złożonych w danym postępowaniu i ich weryfikacja może być dokonywana wyłącznie w oparciu o postanowienia, które ustanowił zamawiający i które w równym stopniu są wiążące dla niego, jak i wykonawców. 
 2. Zamawiający po złożeniu ofert nie może wymagań i ustaleń zmieniać czy interpretować w sposób swobodny, nadając im inne znaczenia, niż to wynika z danego wyraźnego brzmienia dokumentu. Dokonując oceny i wyboru oferty, musi takie czynności opierać wyłącznie o reguły, które ustanowił w SIWZ. 
  Nie może ewentualnych braków zauważonych na etapie oceny uzupełniać interpretacją własną, a ewentualnymi jej skutkami obciążać wykonawcę, odrzucając na przykład jego ofertę, jako niezgodną ze specyfikacją.
 3. Takie działania prowadziłyby do naruszenia zasad z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, równego traktowania wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami tej ustawy. Reguły wynikające ze wskazanych przepisów – zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – wymagają stabilności i niezmienności informacji zawartych w podstawowych dokumentach postępowania, jakimi jest ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z jej załącznikami. 

W przypadku gdy zamawiający, działając zgodnie z postanowieniami art. 22 Pzp, określi w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe (oczywiście w sposób proporcjonalny 
do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia), musi być konsekwentny i już po złożeniu ofert nie może swoich wymagań ani zmieniać, ani też interpretować w sposób swobodny. 

Zamawiający nie może uznać, że np. ofertę złożył znany mu dobrze wykonawca, który jest rzetelny i realizuje umowy należycie, i że już u zamawiającego zrealizował niejedno zamówienie. Byłoby to naruszeniem głównych zasad zamówień publicznych, zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W przytoczonym przykładzie mogłaby jednak zaistnieć sytuacja wskazana w art. 26 ust. 6 Pzp, że zamawiający będzie posiadał aktualny dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu od wykonawcy z wcześniej prowadzonych przez niego postępowań. Sytuację tę obrazuje wyrok KIO z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt: KIO 236/18 (publikacja LEX nr 2477468): Instytucja zamawiająca ma się nie zwracać o aktualny dokument, który posiada w związku z wcześniejszymi postępowaniami. (…) W ocenie Izby zamawiający był uprawniony do zastosowania art. 26 ust. 6 ustawy. Wprawdzie ten przepis przez polskiego ustawodawcę został sformułowany jako uprawnienie wykonawcy, to jednak jest on odpowiedzią na motyw 85 dyrektywy 2014/24/UE, który stanowi: Należy również przewidzieć, by instytucje zamawiające nie zwracały się o wciąż aktualne dokumenty, które posiadają j...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy