Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg , Otwarty dostęp

4 marca 2021

NR 190 (Marzec 2021)

Wyroki na Szukio.pl/ciekawe

0 157

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w grudniu 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy 
– Prawo zamówień publicznych.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – KIO 3078/20

POLECAMY

Interes publiczny, wskazany w art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, nie może być utożsamiany wyłącznie z interesem ekonomicznym zamawiającego.

(…) art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp dotyczy unieważnienia postępowania, kiedy realizacja danego zamówienia jest bezcelowa, a nie kiedy zamawiający dojdzie do przekonania, że istnieje w jego ocenie interes publiczny większej wagi, związany z nowo obranym przez niego kierunkiem (…) Innymi słowy, aby ocenić, czy zamawiający ma rację, konieczne byłoby, aby przedstawił on swoje stanowisko i podjął próbę jego merytorycznej obrony. Zamawiający całkowicie to pominął, pozostając w zawiadomieniu o anulowaniu przetargu przy hasłowym podniesieniu konieczności przyspieszenia „odchodzenia od węgla na rzecz gazu”, bez żadnych dających się uchwycić, kwantyfikowalnych podstaw tej tezy i bez wyjaśnienia co to de facto oznacza.

Jeżeli zamawiający w domyśle zakładał, iż w interesie publicznym będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na obecny przetarg na inne inwestycje, które bardziej temu celowi służą, należało to wykazać, a nie tylko hasłowo zanegować, że opracowanie technologii lub sprzedaż licencji na usuwanie form azotu ze ścieków już nie jest spójne ze strategią spółki – bez podjęcia szerszej próby przybliżenia i wykazania, co tym celem (obecnie) jest. (…) Zamawiający sam wykreował okoliczność, z którą wiązano unieważnienie przetargu, więc nie jest to obiektywna przyczyna zakończenia postępowania – jej zaistnienie nie jest niezależne od samego zamawiającego, a zostało przez niego wywołane. (…)

NIEUZASADNIONE WYMAGANIA – KIO 3237/20

Brak obligatoryjności danej certyfikacji, na gruncie obowiązujących przepisów, nie przesądza o tym, że wymóg, aby dostarczany produkt posiadał określony certyfikat potwierdzający pewne standardy jakościowe – tu atest PZH – może naruszać przepisy ustawy Pzp.

Jeżeli odwołujący wywodził bezzasadność przedmiotowego wymogu z faktu, że ubieganie się o atest PZH jest dobrowolne, to powinien wyjaśnić motywy takiego wniosku. Tymczasem odwołujący nie wskazał, dlaczego wymaganie posiadania przez pojemniki atestu PZH miałoby być nieuzasadnione, a jednocześnie nie odparł twierdzeń zamawiającego, że posiadanie przez pojemniki takiego atestu daje gwarancję, że użytkowane przez mieszkańców pojemniki będą bezpieczne dla nich i środowiska naturalnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KIO 3237/20

Fakt, że na określonym rynku dostępne są różne produkty spełniające wymagania normy EN 840, nie powoduje, iż zamawiający zobowiązany jest dopuścić każdy produkt zgodny z taką normą, jeżeli zależy mu na jakiejś określonej funkcjonalności.

Odwołujący nie zaprezentował analizy, jak wymóg posiadania przez pojemnik przetłoczeń ścian bocznych wpływać może na ograniczenie konkurencji. (…) Okoliczność, iż nie wszystkie produkty dostępne na rynku odpowiadają tym wymogom, nie stanowi dostatecznej podstawy do stwierdzenia ograniczenia konkurencji, tym bardziej więc podstawy takiej nie stanowi okoliczność, że pojemniki oferowane przez odwołującego nie posiadają wymaganych przetłoczeń. Również fakt, że treść normy EN 840 nie wskazuje na konieczność posiadania przetłoczeń, nie jest wystarczający do stwierdzenia naruszenia przepisów prawa. (…) Zamawiający, co do zasady, ma prawo oczekiwać, że zamawiany produkt będzie posiadał określone parametry jakościowe czy określoną funkcjonalność, zaś okoliczność, że dany wykonawca takiego produktu nie posiada czy też, że dostosowanie posiadanych produktów na potrzeby zamówienia byłoby zbyt kosztowne, nie stanowi podstawy do narzucania zamawiającemu zmiany przyjętych założeń. Izba mogłaby nakazać zamawiającemu modyfikację postanowień OPZ tylko w sytuacji, gdyby odwołujący wykazał naruszenie przepisów 
dotyczących opisywania przedmiotu zamówienia, w szczególności art. 29 ust. 1–3 ustawy Pzp.

NIEWIDOCZNY PLIK – KIO 3204/20

Platforma dopuściła załączenie i przekazanie pliku ze znakiem zapytania w nazwie, nie wyświetlając żadnych komunikatów i ostrzeżeń. Przystępujący nie miał więc podstaw dla powzięcia wątpliwości co do prawidłowości złożenia oferty.

Zamawiający w trakcie otwarcia ofert nie stwierdził, że pliku tego nie da się otworzyć bądź jest nieprawidłowy – zamawiający pliku tego po prostu nie widział, nie wyświetlał się on na liście plików z oferty przystępującego. (…) Jak wynika z korespondencji prowadzonej pomiędzy obsługą platformy – zamawiającym, plik z formularzem ofertowym został prawidłowo umieszczony na platformie, jednak z powodu braku przeznaczonego do tego oprogramowania lub znaku zapytania w nazwie pliku, zamawiający pliku tego nie widział. (…) Jednocześnie, jak wynika ze stanu faktycznego, należy uznać, że przystępujący w sposób prawidłowy i zgodny z SIWZ przekazał ofertę z formularzem ofertowym. 

To po stronie zamawiającego leżała przyczyna, dla której nie widział on rzeczonego pliku – niezależnie, czy wynikało to z braku odpowiedniego oprogramowania, czy nazwy pliku – gdyż zamawiający nie zastrzegł, jakie nazwy plików są niedozwolone.

Wbrew twierdzeniom odwołującego, nie można uznać, że przystępujący nie dochował należytej staranności – załączył on wszystkie pliki składające się na ofertę, co znalazło odzwierciedlenie w raporcie wygenerowanym przez platformę.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE W BŁĄD – KIO 3066/20

Działanie odwołującego w postaci złożenia dokumentu – opinii bankowej, której autentyczność nie została przez bank potwierdzona, należy ocenić negatywnie.

(…) Odwołujący wprowadził w błąd zamawiającego, przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opinii bankowej, której oryginał, jak sam twierdzi, widział w placówce 
banku, oświadczając w piśmie z dnia 16.10.2020 r., że oryginał dokumentu został nam wyłącznie okazany w Banku wydającym, co pozostaje w sprzeczności z oświadczeniem wystawcy dokumentu B... Spółka Akcyjna, który po dokonaniu weryfikacji nie potwierdził jego autentyczności. (…) Zachowanie odwołującego wyczerpuje również przesłanki zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Powyższe bowiem działanie wykonawcy stanowi niewątpliwe przekazanie zamawiającemu informacji wprowadzających w błąd, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w toku postępowania przetargowego. Spełniony również został element zawinienia, gdyż Izba, jak zostało wskazane powyżej, uznała, że działaniu wykonawcy można przypisać co najmniej rażące niedbalstwo.

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA – KIO 3090/20

Sam fakt nałożenia kar umownych na wykonawcę realizującego umowę nie musi automatycznie oznaczać, że umowa realizowana jest nienależycie.

Żadna z not księgowych i kar umownych wymienionych w informacji o wykluczeniu odwołującego z postępowania nie stanowiła przyczyny odstąpienia od którejkolwiek z umów realizowanych przez odwołującego. Ponadto zamawiający nie uzasadnił, w jaki sposób kary umowne i noty księgowe doprowadziły do decyzji o wykluczeniu odwołującego z postępowania. Twierdzenie zamawiającego wyrażone w toku rozprawy, że wystarczające było wskazanie sygnatur pism, którymi odwołujący był informo-
wany o nakładaniu na niego kolejnych kar umownych, jest nieprawidłowe. W przypadku dokonania czynności tak ważnej dla wykonawcy, jak wykluczenie go z postępowania – obowiązkiem zamawiającego jest staranne uzasadnienie dokonanej czynności.

DOKUMENT WYDANY PRZEZ NIEWŁAŚCIWY PODMIOT – KIO 3141/20

Raporty wydajności z testów wydane przez producenta, pod nadzorem podmiotu niezależnego, nie spełniają zawartego w SIWZ wymogu dokumentów wydanych przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości.

Nie można się zgodzić z odwołującym, że raporty z testów wydane przez producenta oferowanych materiałów, a nie jak wymagał zamawiający – przez podmiot niezależny, zastępują żądane przez zamawiającego dokumenty, gdyż zostały wykonane pod nadzorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Po pierwsze, Izba wskazuje, że w SIWZ zamawiający nie dopuścił możliwości składania raportów z testów wydajności przeprowadzonych przez producenta materiałów, pod nadzorem podmiotu niezależnego.

Dopuszczenie więc takiej możliwości na etapie badania i oceny ofert stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Po drugie, odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że miejsce wykonywania testów nie ma znaczenia dla wyników testów. Odwołujący w sposób subiektywny zakłada równoważność laboratoriów posiadanych przez producenta oraz przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, okoliczności tej jednakże w żaden sposób nie wykazał. Po trzecie, 
Izba wskazuje, że z treści złożonych raportów w żaden sposób nie wynika, na czym polegał nadzór osoby prezentującej Akademię Górniczo-Hutniczą i jaką odpowiedzialność osoba ta przej-
muje za treść raportu. Zdaniem Izby, w przypadku gdy raport wydany jest przez niezależną uprawnioną jednostkę do kontroli jakości, jednostka ta ponosi odpowiedzialność za jego treść, jak również niezależny charakter wyników oceny. W przypadku raportów złożonych przez odwołującego, de facto nie ma żadnej niezależnej oceny, gdyż raport ten wykonywany jest przez producenta materiałów. Zakres zaś nadzoru oraz jego charakter wskazany w treści raportu nie jest znany.

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI OCENY OFERTY – KIO 3127/20

Wezwanie zamawiającego dotyczące wyjaśniania ceny oferty powinno zostać poprzedzone unieważnieniem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie uwzględnił zarzutów odwołania ani nie dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, choć zdaniem Izby – skoro dokonuje czynności wynikającej ze wskazanych przez wykonawców naruszeń przepisów ustawy – powinien to uczynić. Argument, że ustawa nie zawiera zakazu uzyskiwania wyjaśnień bez unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, sprowadza si...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy