Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kompendium nowego Pzp

24 kwietnia 2020

NR 183 (Kwiecień 2020)

Bagatelne i podprogowe

0 867

Nadchodząca zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych, mimo wielu obaw zarówno zamawiających, jak i wykonawców, w praktyce nie będzie rewolucją w dziedzinie udzielania zamówień publicznych. Wprowadzi kilka nowych instytucji oraz kilka ciekawych rozwiązań, których sposób oddziaływania na rynek zamówień publicznych będzie przedmiotem analiz i obserwacji.

Zdecydowanym plusem nowelizacji, dla praktyków zamówień publicznych, jest uporządkowanie przepisów tj. wprowadzenie jednolitej numeracji artykułów oraz pogrupowanie przepisów w taki sposób, aby stanowiły one logiczny ciąg. Mając na uwadze zainteresowanie regulacją nowego Pzp, na łamach MZP postaramy się przybliżyć aspekt praw i obowiązków, jakie nowe Pzp przypisuje zamawiającym w toku szeroko rozumianego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Cykl artykułów prezentujących obowiązki oraz uprawnienia zamawiającego, wynikające z nowelizacji, rozpoczynamy niniejszym tekstem, w którym postaramy się przedstawić, jakie podmioty będą zobligowane do stosowania ustawy oraz jaka procedura winna mieć zastosowanie z uwagi na oszacowaną wartość zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących zamówień o wartości niższej niż progi ustalone zgodnie z regulacjami nowego Pzp.

POLECAMY

Podmioty podlegające regułom nowego Pzp

Biorąc pod uwagę zakres podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy, wskazać należy, iż zasadniczo pozostał on niezmienny w stosunku do aktualnie obowiązującej ustawy. Katalog podmiotów podporządkowanych regulacjom Prawa zamówień publicznych precyzuje art. 4, art. 5 oraz art. 6 nowego Pzp. 

Zgodnie z brzmieniem art. 4:

Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649);
2) inne niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego, lub zarządzającego;
4) związki podmiotów, o których mowa w p
...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy