Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

2 listopada 2021

NR 197 (Listopad 2021)

Co można zmienić po negocjacjach obligatoryjnych?

0 166

Tryb podstawowy, zgodnie ze swoją nazwą, jest podstawowym instrumentem prawnym, za pomocą którego zamawiający udzielają zamówień w postępowaniach o wartościach krajowych. Największym atutem tego trybu jest możliwość skorzystania z negocjacji.

Ztrzech dostępnych ścieżek w trybie podstawowym: bez negocjacji, z negocjacjami fakultatywnymi oraz z negocjacjami obligatoryjnymi – jedynie ta ostatnia ścieżka stanowi realne odzwierciedlenie oczekiwań wielu zamawiających, ponieważ granice możliwości negocjacyjnych są w niej rzeczywiście szerokie. Nie są jednak nieograniczone i o tych granicach warto wiedzieć.

POLECAMY

Granice prawne

W ścieżce negocjacji obligatoryjnych (art. 275 pkt 3 Pzp) podstawowym dokumentem zawierającym warunki zamówienia jest opis potrzeb i wymagań (czyli odpowiednik specyfikacji na tym etapie) – art. 282 ust. 1 i 2 Pzp. Różnica pomiędzy OPiW a SWZ polega na ich mocy wiążącej – pierwszy z nich stanowi sui generis, rodzaj rozbudowanego zaproszenia do składania ofert (które nie mają ostatecznego charakteru), drugi formułuje warunki. W odniesieniu do treści obydwu dokumentów podstawowa różnica dotyczy przedmiotu zamówienia – OPiW go nie zawiera, a w zamian są (art. 282 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp):

 • określenie przedmiotu zamówienia,
 • opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiące przedmiot zamówienia.

Ponadto OPiW zawiera:

 • informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje;
 • informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia;
 • opis kryteriów – na tyle, na ile zamawiający chce i może je sprecyzować na tym etapie postępowania;
 • projektowane postanowienia przyszłej umowy.

Ważne

OPiW musi zawierać jeden kluczowy dla ścieżki negocjacji obligatoryjnych element – minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty.


Mając na uwadze powyższe elementy, należy stwierdzić, iż stanowią one wyraźnie wskazany obszar wyznaczający, czego nie mogą dotyczyć negocjacje (minimalne wymagania) oraz jak i czego nie mogą dotyczyć wszystkie pozostałe wymienione elementy. Zgodnie bowiem z art. 279 pkt 2 Pzp negocjacje w ścieżce negocjacji obligatoryjnych mogą dotyczyć warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności. Czyli warunki zamówienia (każdy ich aspekt) może podlegać negocjacjom, jeżeli zamawiający uzna to za potrzebne. Warunki zamówienia zaś mają bardzo precyzyjną definicję (art. 7 pkt 29 Pzp), są to warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z:

 • opisu przedmiotu zamówienia,
 • wymagań związanych z realizacją zamówienia,
 • kryteriów oceny ofert,
 • wymagań proceduralnych,
 • projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wymagania proceduralne są częścią warunków zamówienia, w związku z czym mogą być przedmiotem negocjacji. Oznacza to, że przedmiotem negocjacji (a więc i przedmiotem treści SWZ oraz przyszłej oferty ostatecznej) mogą być np.:

 1. kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób obliczania,
 2. warunki udziału w postępowaniu oraz ich opis,
 3. przedmiotowe środki dowodowe oraz ich zakres,
 4. kary umowne – ich wysokość i sposób obliczania,
 5. zaliczki – ich wysokość i sposób zabezpieczania,
 6.  zasady płatności wynagrodzenia,
 7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wysokość, zasady zwrotu oraz postanowienia, np. w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 8. zasady indeksacji materiałowej,
 9. zasady dokonywania zmian umowy innych niż wynikające z indeksacji materiałowej,
 10. zasady udzielenia przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp,
 11. udział podwykonawców.

Domniemane ograniczenia

Pojawiają się jednak poglądy, że powyżej wskazany zakres negocjacyjny jest zbyt daleko idący. Opierają się one na treści art. 292 Pzp. Przepis ten stanowi, że:
 

Ważne

w negocjacjach obligatoryjnych, po zakończeniu negocjacji, zamawiający sporządza SWZ, która stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań, w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji. Sporządzona  SWZ nie może zawierać postanowień, które prowadzą do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań oraz do zmiany istotnych elementów treści ogłoszenia o zamówieniu.


Jako przykład można podać komentarz do PZP autorstwa Urzędu Zamówień Publicznych, w którym prezentuje się następujące stanowisko w kontekście art. 292 Pzp:
 

Ważne

Przy określaniu istotnych elementów treści ogłoszenia o zamówieniu należy odwołać się do treści art. 271 ust. 3 Pzp, tym samym za istotne elementy treści ogłoszenia o zamówieniu uznać należy np.: wskazanie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp, określenie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje, lub sposobu oceny ich spełniania, nazwy kryteriów oceny ofert, wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, a jeżeli zamawiający określił wagi, jakie przypisuje się każdemu z kryteriów oceny ofert, również wagi tych kryteriów.
(www.uzp.gov.pl)


Należy uznać, iż pogląd zaprezentowany przez UZP jest co najmniej zaskakujący. Trudno zaakceptować zakaz zmiany np. kryte...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy