Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dopuszczalność odroczenia otwarcia ofert

Artykuły | 22 czerwca 2020 | NR 184
19

W stanie epidemii zamawiający próbują podejmować szereg działań mających na celu ochro- nę zarówno swoich pracowników, jak i innych osób biorących udział w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym poprzez tzw. kwarantannę ofert złożonych pisemnie, która polega na odroczeniu momentu otwarcia oferty.

Korzystanie z procedur ochronnych wprowadzonych przez zamawiającego regulaminami wewnętrznymi lub innymi regulacjami podobnego typu nie może powodować zwolnienia zamawiającego ze stosowania powszechnie obowiązującego prawa. Byłoby to możliwe jedynie w przypadku, gdyby ustawodawca zobowiązał zamawiającego do podjęcia określonych środków ochronnych, jednocześnie zwalniając go z innych powinności wynikających z innych przepisów (w tym Pzp), których nie jest w stanie spełnić w związku z wykonywaniem nowych obowiązków. 

Ważne

Norma z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp stanowiąca, iż otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia, jest normą bezwzględnie obowiązującą (normą imperatywną). Ustanawia drogą nakazu jeden rodzaj powinnego zachowania i nie dopuszcza zachowania odmiennego. Jej zmianę lub zwolnienie z obowiązku stosowania można wprowadzić aktem tego samego lub wyższego rzędu. 


Z tego względu nie jest możliwe zwolnienie zamawiającego z obowiązku stosowania art. 86 ust. 2 ustawy Pzp wskutek wprowadzenia przez niego wewnętrznych regulacji w swojej instytucji, dotyczących w tym przypadku tzw. kwarantanny ofert uniemożliwiających wypełnienie powyższego obowiązku. 
Ustawa Pzp nie wyposaża także Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w instrumenty umożliwiające jednostkowe wyłączenie lub zmianę sposobu stosowania omawianego przepisu. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż:
 

Ważne

wprowadzenie szczególnej procedury postępowania z korespondencją wpływającą w formie papierowej, która została zastosowana przez zamawiającego z własnej inicjatywy, nie zwalnia go z obowiązku stosowania normy wynikającej z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązany jest więc do otwarcia wszystkich ofert bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w dniu, w którym upływa ten termin. 


Ustawodawca nie określił bowiem szczególnej procedury dotyczącej otwarcia ofert złożonych w postaci papierowej w czasie występowania stanu epidemii, której skutkiem jest zmiana lub wyłączenie stosowania art. 86 ust. 2 ustawy Pzp.
W związku z tym 
 

Ważne

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaleca, aby w obecnej sytuacji komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od wartości przedmiotu zamówienia. 


Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w komunikacie pt. „Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożeni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy