Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksperci z dwudziestoletnim stażem

Artykuły | 25 czerwca 2018 | NR 162
314

OSKZP zostało zarejestrowane w dniu 20 maja 1998 r. w Warszawie, przez grupę 18 członków założycieli, w większości byłych trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pomysłodawcą i inicjatorem powołania stowarzyszenia był dr Marek Zelent. 

Kiedy Urząd Zamówień Publicznych zrezygnował z prowadzenia listy trenerów zamówień publicznych, ówczesny dyrektor Departamentu Analiz w Urzędzie Zamówień Publicznych, Marek Zelent, zaproponował – aby nie zmarnować potencjału kadrowego – zrzeszenie doradców – ekspertów działających w nowej dziedzinie prawa. I tak powstało stowarzyszenie.

Cele stowarzyszenia

Głównym celem, realizowanym od blisko 20 lat, jest praca nad doskonaleniem systemu zamówień publicznych, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zarówno zamawiających, jak i wykonawców, oraz troska o spójne, jasne i zrozumiałe dla każdego Prawo zamówień publicznych. 
Początkowo stowarzyszenie skupiało się głównie na wymianie doświadczeń, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności, ale wraz z rozbudową systemu zamówień publicznych działalność ta okazała się niewystarczająca. Nowe, coraz trudniejsze rozwiązania prawne i związane z nimi praktyczne problemy wymogły potrzebę włączenia się stowarzyszenia w procesy legislacyjne oraz inne działania mające na celu ustalenie jednolitej wykładni przepisów o zamówieniach publicznych. 
Aktualne działania stowarzyszenia koncentrują się na: 

  • dążeniu do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
  • wymianie doświadczeń zawodowych wśród osób stowarzyszonych,
  • upowszechnianiu tematyki zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw oraz administracji rządowej i samorządowej,
  • doskonaleniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy zawodowej,
  • reprezentowaniu i obronie interesów stowarzyszonych w zakresie działalności stowarzyszenia,
  • monitorowaniu problemów zamówień publicznych,
  • współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
  • upowszechnianiu informacji o celach i zasadach działania stowarzyszenia.

Członkowie OSKZP

Stowarzyszenie liczy ponad 160 członków. Są to osoby wpisane na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1995–2013 lub na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1994–1997, oraz inne osoby, które złożyły pisemną deklarację, zaprezentowały przebieg pracy zawodowej związany z zamówieniami publicznymi, wygłosiły referat i uzyskały pozytywną opinię zarządu OSKZP. Zaliczyć do nich można przedstawicieli: administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorców, pracowników kancelarii prawnych, biur konsultingowych itp., zajmujących się przede wszystkim stosowaniem w praktyce przepisów zamówień publicznych. Spośród członków stowarzyszenia wywodzi się także pięciu arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej.
Zarząd stowarzyszenia składa się z sześciu osób oraz dodatkowo pięciu wchodzących w skład komisji rewizyjnej. Reprezentują oni różne województwa, dzięki czemu stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar całego kraju.
Rokrocznie składanych jest ok. 30 nowych wniosków o uzyskanie członkostwa w stowarzyszeniu i tylko najlepsi z wnioskodawców zostają przyjęci.

Dokonania

Od wielu lat OSKZP monitoruje sprawy związane z przebiegiem prac nad nowelizacją Prawa zamówieniach publicznych, bierze aktywny udział w konferencjach i naradach uzgodnieniowych, członkowie zarządu uczestniczą w pracach podkomisji sejmowej ds. nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Członkowie OSKZP, jako przedstawiciele innych podmiotów, jako eksperci wskazani przez znaczące organizacje reprezentujące przedstawicieli organów administracji rządowej, przedsiębiorców, banki publiczne, pracodawców, izby gospodarcze, również uczestniczą w pracach nad udoskonalaniem Prawa zamówień publicznych.
W celu upowszechniania tematyki zamówień publicznych stowarzyszenie nawiązało i kontynuuje współpracę z periodykami propagującymi system zamówień publicznych: miesięcznikami „Monitor Zamówień Publicznych” (wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o.), „Zamówienia Publiczne – Doradca” (wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.), „Przetargi Publiczne” (wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.) oraz kwartalnikiem „Prawo Zamówień Publicznych” (wydawnictwo C.H. BECK).
OSKZP patronuje też wielu wydarzeniom z dziedziny zamówień publicznych – objęło patronatem wydawnictwa, szkolenia e-learningowe, platformy zamówieniowe, ogólnopolskie konferencje i fora zamówieniowe organizowane przez podmioty, z którymi współpracują i w których biorą udział członkowie stowarzyszenia. Z sukcesem działają studia pod...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy