Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

5 grudnia 2022

NR 208 (Grudzień 2022)

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

0 605

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych spowodowała na rynku zamówień publicznych spore zamieszanie. Niezbędna więc jest analiza tej regulacji z punktu widzenia zamówień publicznych.

Przepisy unijne

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wdraża następujące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

POLECAMY

 • 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z 28 października 2014 r., s. 1), 
 • 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 188 z 12 lipca 2019 r., s. 116), 
 • 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14 czerwca 2019 r., s. 125),
 • 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

oraz 

 • 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19 czerwca 2018 r., s. 75), która nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. 

Przepisy krajowe

Artykuł 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wprowadził zmiany w art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilności. Przepis ten obecnie stanowi, że:

Ważne
umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w art. 35 ust. 2.

Oznacza to, że termin wygaśnięcia umów z podmiotami niebędącymi w stanie zapewnić wykorzystania pojazdów elektrycznych odsunął się nieco w czasie. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że temat należy sobie „odpuścić”. Cel wprowadzenia tej ustawy jest słuszny, aktualne są ponadto obowiązki, które nakładają na nas przywołane powyżej dyrektywy.

Obowiązki wynikające z ustawy

Ustawa określa zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystywania paliw alternatywnych w transporcie oraz wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura, obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych, warunki funkcjonowania stref czystego transportu oraz obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. 
Część obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych koreluje ze strefą zamówień publicznych, np. obowiązki wskazane szczególnie w przepisie art. 35, 68a czy 68b ustawy o elektromobilności.
Przepis art. 35 ust. 1 nakłada na jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 tysięcy, obowiązek zapewnienia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie wynosił co najmniej 30% liczby użytkowanych pojazdów.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy:

 1. wykonuje zadania publiczne określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i 583), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 i 583) albo art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 i 583), z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, lub
 2. zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym,

Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do zlecania wykonania zadania publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 tysięcy euro wyrażonej w złotych.

Ważne
Z powyższego przepisu wynika, że obowiązki wskazane w art. 35 ustawy o elektromobilności dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 tysięcy. A zatem inne podmioty nie muszą stosować wymogów z tego przepisu, chociaż oczywiście w uzasadnionych sytuacjach mogą.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

Sprawę dotyczącą stosowania ustawy o elektromobilności można odnaleźć chociażby w wyroku o sygnaturze akt: KIO 649/22. Gmina niemająca 50 tysięcy mieszkańców postawił...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy