Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

3 grudnia 2019

NR 180 (Grudzień 2019)

Hity i… – Anno Domini 2019

98

Redakcja „Monitora Zamówień Publicznych” poprosiła o przedstawienie, przepraszając za kolokwializm, hitów i kitów w zamówieniach publicznych w mijającym roku. Taka ocena, z zasady, obarczona jest znacznym zakresem subiektywizmu. Na każde pytanie dotyczące interpretacji Pzp można udzielić takiej samej odpowiedzi, czyli „to zależy”. Zasada subiektywizmu wpisana jest bowiem w zamówienia publiczne od chwili poczęcia tego systemu.

Skan z podpisem kwalifikowanym

Mianem kitu można nazwać więcej niż jedno zjawisko, które dało się zaobserwować w 2019 r. Jednak pierwszeństwo w tych zawodach należałoby przypisać wczesnym interpretacjom pewnego aspektu nowego prądu w zamówieniach publicznych, tj. elektronizacji. A dotyczą one zagadnienia, czy podpisana w formie papierowej oferta po zeskanowaniu i podpisaniu podpisem kwalifikowanym powinna być uznana za ważną i skuteczną ofertę w formie elektronicznej.

Najpełniej, i niestety błędnie, odpowiedź na to pytanie została udzielona w wyroku KIO z dnia 4 stycznia 2018 r., sygn. akt: KIO 2611/2018 (skądinąd już wielokrotnie analizowanym i krytykowanym orzeczeniu spośród dorobku KIO, może najczęściej w całym mijającym roku).

(…) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 z późn. zm.), które reguluje zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przesłanych w formie elektronicznej w § 5 ust. 2, wskazano, iż: „w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem”. 

Elektroniczną kopią dokumentu jest zatem dokument, którego oryginał istnieje w formie pisemnej, zaś jego kopia została zapisana na informatycznym nośniku danych, np. w formie skanu. Mając na uwadze powyższe, przekazanie skanu oferty sporządzonej i podpisanej w formie tradycyjnej w świetle ww. przepisu, nie może zostać uznane przez zamawiającego za złożenie oferty w formie przewidzianej w art. 781 k.c. tj. w zgodzie z przepisami ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych. Oferta złożona przez wykonawcę S... Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp jako niezgodna z nią. 

Skład orzekający KIO przyjął błędne założenie, iż oferta jest dokumentem w rozumieniu czy to Pzp, rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców, czy też cytowanego rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej. 
 

Ważne

Oferta nie jest dokumentem w rozumieniu wskazanych przepisów. Oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy i może przybrać dowolną formę, w tym przypadku – formę elektroniczną w rozumieniu Pzp. Utożsamienie oferty (w ujęciu cywilistycznym) z dokumentem w postępowaniu (w ujęciu Pzp) jest fundamentalnym nieporozumieniem, które stanowi podstawę wskazanego orzeczenia.


Spór pomiędzy stronami dotyczył formy, w jakiej została sporządzona oferta złożona przez odwołującego. Odwołujący utrzymywał, że sporządził swą ofertę w oryginale w prawidłowej formie elektronicznej. Zamawiający natomiast utrzymywał, że oferta odwołującego została sporządzona w formie kopii oryginalnej oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej, która została jedynie poświadczona elektronicznie za zgodność z oryginałem. Podkreślenia wymagało, że na skanach formularza ofertowego, cenowego i specyfikacji technicznej znajdował się zeskanowany podpis własnoręczny prezesa zarządu odwołującego (…). Na skanach pozostałych dokumentów znajdowała się zeskanowana adnotacja „za zgodność z oryginałem” wraz z zeskanowanym podpisem własnoręcznym prezesa zarządu odwołującego. Ustalono ponadto, że plik pdf został podpisany elektronicznie przez (…) prezesa zarządu odwołującego. Zdaniem Izby w tej sytuacji zamawiający prawidłowo ocenił, że tak sporządzona i złożona oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp jako sprzeczna z ustawą. Zgodnie ze znajdującym zastosowanie w sprawie przepisem art. 10a ust. 5 Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem. (…) Podkreślenia wymagało, że – jak wynika z przywołanego przepisu – dla zachowania prawidłowej formy oferty nie wystarcza opatrzenie dokumentu w postaci elektronicznej kwalifikowa...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy