Dołącz do czytelników
Brak wyników

Gorąca linia

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Jak przeprowadzić otwarcie elektronicznych ofert

0 871

O elektronizacji zamówień publicznych wiadomo było już od 2014 roku, kiedy uchwalono obowiązujące dyrektywy unijne – m.in. klasyczną i sektorową. Wprowadzały one zasadę elektronicznej komunikacji, w tym składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyłącznie w formie elektronicznej. Państwa członkowskie UE, mogły ten obowiązek odroczyć (z uprawnienia tego skorzystała Polska) najpóźniej do 18 października 2018 roku.

We wszystkich postępowaniach o wartości przekraczającej progi unijne, wszczynanych od tej daty1, wykonawcy są zobowiązani składać elektroniczne oferty, a zamawiający je przyjmować. Złożenie oferty w formie pisemnej (papierowej) jest niedopuszczalne. Nie będę omawiał technicznych aspektów przygotowania i złożenia oferty, skupię się natomiast na czynności otwarcia elektronicznych ofert. Istotę czynności w postępowaniu, jaką jest otwarcie ofert, trafnie ujęto w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 grudnia 2016 r., KIO 2303/16:

POLECAMY

Ważne!

Otwarcie ofert stanowi rodzaj kamienia milowego w postępowaniu, co do którego zachowane winny być warunki jawności i przejrzystości, tak aby wyniki podejmowanych w toku oceny ofert czynności nie budziły wątpliwości co do ich prawidłowości (źródło //szukio.pl/fragmenty/2362, fraza wyszukiwania: „art. 86 ust. 2”)

Krok po kroku

Zasady przeprowadzania otwarcia ofert regulują przepisy art. 86 ust. 1–4 Pzp. Należy zauważyć, że ustawodawca (pomimo rewolucyjnej zmiany co do formy i sposobu składania ofert/wniosków) ww. przepisów nie zmienił. Jak zatem stosować je w praktyce?

  • Z zawartością ofert elektronicznych nie można zapoznać się przed terminem otwarcia ofert. Oznacza to, że system teleinformatyczny (niezależnie czy wykorzystywane będzie rozwiązanie komercyjne, czy publicznie dostępny MiniPortal2) musi gwarantować poufność ofert do czasu upływu terminu ich otwarcia.
  • Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Jawność oznacza, że wykonawcy (i wszyscy inni zainteresowani) będą mogli uczestniczyć w sesji otwarcia elektronicznych ofert, a będą one musiały zostać otwarte tego samego dnia, w którym upłynął termin ich składania. W tym zakresie aktualny pozostaje pogląd wyrażony np. w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 kwietnia 2011 r., KIO 619/11, KIO 620/11, iż niedokonanie przez zamawiającego otwarcia wszystkich prawidłowo złożonych ofert tego samego dnia, powoduje wadę postępowania skutkującą jego unieważnieniem:
Tym samym brak jest podstaw do uznania, iż nakazanie przez Izbę i wykonanie takiego nakazu przez zamawiającego, tj. powtórzenia czynności otwarcia ofert w odniesieniu do ofert złożonych przez dwóch wykonawców stanowiłoby realizację normy prawnej wyrażonej w art. 86 ust. 2 Pzp. Należy w tym zakresie wskazać jednoznacznie, iż działanie takie stanowiłoby działanie contra legem. Biorąc pod uwagę powyższe, brak jest prawnych podstaw do nakazania zamawiającemu powtórzenia czynności otwarcia ofert. W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę powagę naruszonych przez zamawiającego norm prawnych, jak również biorąc pod uwagę treść art. 86 ust. 2 Pzp konieczne jest unieważnienia przez zama-
wiającego przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp (źródło: //szukio.pl/fragmenty/2365, fraza wyszukiwania: „art. 86 ust. 2”).

  • Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Również w tym zakresie nie przewidziano żadnych zmian. Podanie kwoty na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert jest realizacją zasady jawności i ma zabezpieczyć przed arbitralną możliwością unieważnienia postępowania przez zamawiającego na podstawie o art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

  • Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w of...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy