Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg , Otwarty dostęp

7 kwietnia 2021

NR 191 (Kwiecień 2021)

Jak skutecznie złożyć ofertę

0 836

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian dotyczących składania przez wykonawców ofert. Analizą tych zmian rozpoczynamy nowy cykl artykułów dotyczących skutecznego złożenia oferty przez wykonawcę.

Zanim jednak szczegółowo omówimy kolejne etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, warto przedstawić chociażby pobieżnie nowe instytucje w Prawie zamówień publicznych, które mogą być znaczące z punktu widzenia wykonawcy. Nowa ustawa miała poprawić sytuację wykonawców na rynku zamówień publicznych. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano: (…) źle przeprowadzane postępowania, brak współpracy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, restrykcyjne umowy mogą prowadzić do upadku firm lub ich przechodzenia na inne rynki. Dlatego tak istotnym jest wprowadzenie usprawnień proceduralnych ułatwiających przedsiębiorcom, w szczególności z sektora MŚP, dostęp do zamówień.

Ustawodawca wskazał także, iż: Zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny ofert, trybów udzielania zamówień oraz rzetelna współpraca z wykonawcą powinny zapewniać nie tylko równe traktowanie, konkurencyjność i oszczędności, ale także kreować zapotrzebowanie oraz pożądane postawy, wzmacniać kompetencje zespołów, umożliwiać budowanie doświadczenia wykonawców oraz dawać impuls do rozwoju.

W kontekście powyższego uzasadnienia należy z punktu widzenia wykonawcy przeanalizować nowe rozwiązania, czy też nieco zmodyfikowane instytucje, co do istnienia których wykonawcy powinni mieć świadomość.

POLECAMY

Etap przed wszczęciem postępowania

W art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ustawodawca wskazał na obowiązki zamawiających w zakresie planów postępowań. Zgodnie z ust. 1 wskazanego powyżej przepisu zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III, w rozdziale 2. oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Ustęp 3 komentowanego przepisu wskazuje, co plan postępowań ma zawierać, a ustęp 4 wskazuje na zapewnienie przez zamawiającego aktualności planów postępowań o udzielenie zamówień. Rozwiązanie to pomoże zapewnić lepszy dostęp wykonawców do zamówień publicznych. Wykonawcy bowiem będą mieli wiedzę, co do konkretnych planowanych w danym roku zamówień przez zamawiającego, co zapewni im także możliwość lepszego przygotowania się do postępowań.

Kolejne rozwiązanie to wstępne konsultacje rynkowe. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano: Prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia wymaga rozeznania rynku i dostępnych na nim rozwiązań, a w wielu przypadkach także bezpośredniej konsultacji zamawiającego z uczestnikami rynku reprezentującymi daną jego branżę. Zatem wstępne konsultacje rynkowe to moment, kiedy wykonawca może podzielić się swoją wiedzą na temat określonego rynku z zamawiającym. Z punktu widzenia wykonawcy jest to instytucja, która pozwoli uzyskać wiedzę na temat zamówienia, którego chce udzielić zamawiający, co podkreślono także w uzasadnieniu do ustawy:

Ważne

Konsultacje (…) mogą być przeprowadzone wyłącznie przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i mają służyć przygotowaniu tego postępowania, a także poinformowaniu wykonawców o planach zamawiającego i wymaganiach dotyczących zamówienia.


Etap po wszczęciu postępowania

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na szeroko pojęty proces elektronizacji. Temat ten wymaga szerokiego omówienia, gdyż elektronizacja oddziałuje w zasadzie na każdy aspekt procedury złożenia oferty. Jak wskazał ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy: Istotnym impulsem do poprawy efektywności zamówień publicznych, ich transparentności oraz poprawienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych jest elektronizacja procesu udzielania zamówienia publicznego.

Prawidłowe złożenie oferty wymaga uwzględnienia wszystkich procesów elektronizacji, rozróżnienia postaci elektronicznej od formy elektronicznej, odpowiedzi na pytania, w jakiej formie należy składać ofertę, pełnomocnictwo, dokumenty przedmiotowe, podmiotowe czy też wadium. Podkreślić należy, że ustawodawca wprowadził możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

Z punktu widzenia wykonawcy należy zwrócić uwagę także na zmiany w postępowaniach poniżej progów, gdyż będziemy mieć tu do czynienia z innymi trybami dotyczącymi zamówień. W zamówieniach poniżej progów nie będzie postępowań w trybie przetargu nieograniczonego i ograniczonego. Te tryby przestają w ogóle funkcjonować – w zamian jest tryb podstawowy w trzech wariantach.

Wykonawca, który chce złożyć ofertę, powinien także zwrócić uwagę na nowe zasady dotyczące terminu związania ofertą oraz zmienione zasady co do wniesienia wadium i jego nieprzerwanego utrzymywania. Warto, by wykonawca miał świadomość, że zmianie uległy przesłanki odrzucenia oferty. Zmodyfikowano nieco podstawy obligatoryjne i fakultatywne wykluczenia, stąd prawidłowe złożenie oferty wymaga także zgłębienia tego tematu.

Etap realizacji

Pomimo tego, że etap ten został nazwany etapem realizacji umowy, gdyż dotyczy głównie postanowień umownych, należy mieć świadomość, że weryfikacja postanowień umownych powinna nastąpić na etapie przygotowania do złożenia oferty.

Instytucje dotyczące zmian w umowach w Prawie zamówień publicznych z punktu widzenia wykonawcy należy ocenić pozytywnie. Wprowadzono między innymi katalog klauzul abuzywnych. W art. 433 Pzp wprowadzono tzw. zakazane postanowienia umowne, których zamawiający nie może wprowadzać do postanowień umownych.

W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano: W art. 433 (…) wyraźnie wskazuje się katalog abuzywnych klauzul. W dalszym ciągu do umów w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą zastosowania znajduje Kodeks cywilny. Jednak specyfika kształtowania treści umowy, która de facto jest narzucana przez zamawiającego, wymaga wzmocnienia kwestii bardziej proporcjonalnego podejścia do praw i obowiązków stron. Skutkiem przepisu jest jasna dyrektywa dla zamawiających, aby nie przerzucać wszystkich ryzyk realizacji zamówienia na wykonawcę. Nie ma to na celu uniemożliwienia zamawiającym ukształtowania treści umowy w sposób uzasadniony specyfiką, rodzajem, wartością, sprawną realizacją zamówienia, a jedynie eliminacje postanowień umowy rażąco naruszających interesy wykonawców. Wykonawcy mający zastrzeżenia do zaproponowanych postanowień umownych będą mogli je zweryfikować przez skorzystanie w tym zakresie z odwołania do KIO.

Na uwagę zasługuje także wprowadzony do ustawy, jako zasada ustawowa, obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy na etapie realizacji umowy. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy: Drugim celem jest wzmocni...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy