Kiedy kończy się umowa?

Zdaniem eksperta

Mimo że ustawa – Prawo zamówień publicznych w obecnym kształcie obowiązuje już ponad dwa lata, to uczestnicy obrotu zamówieniowego, szczególnie zamawiający, dalecy są od pewności, że wszystkie obowiązki dotyczące postępowania i umowy wynikające z przepisów mają już rozpoznane.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Niektóre skutki nowych regulacji są przesunięte w czasie i właśnie teraz zaczynają dawać o sobie znać. Jednym z tego typu obowiązków jest, nowe dla systemu zamówień publicznych, ogłoszenie o wykonaniu umowy. 

POLECAMY

Zgodnie z treścią art. 448 ustawy Pzp zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych dotyczących ogłoszeń. Przepis ten, wydawałoby się – krótki i treściwy, jest daleki od jasności co do zasad prawidłowego stosowania. Podstawowa wątpliwość: kiedy można umowę uznać za wykonaną? Jednak są i inne wątpliwości, dotyczące np. płatności, opcji czy gwarancji. 

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych

Zgodnie z poglądem Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w komentarzu do ustawy Pzp: 

Termin na wykonanie przez zamawiającego tego obowiązku liczony jest od wykonania umowy i wynosi 30 dni. Posiłkując się regulacją przepisu art. 446 ust. 4 PrZamPubl, należy uznać, że obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy będzie się aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania przez zamawiającego umowy za wykonaną. Zasadne wydaje się przyjęcie, że na potrzeby zrealizowania obowiązku przewidzianego w komentowanym przepisie umowę można uznać za wykonaną, gdy zrealizowany zostanie przedmiot świadczenia głównego[1]. 

Urząd Zamówień Publicznych odsyła więc do art. 446 ust. 4 ustawy Pzp, czym utożsamia wykonanie umowy z podpisaniem protokołu odbioru, precyzując, że dotyczy to protokołu świadczenia głównego. Jeżeli umowa nie przewiduje protokołu odbioru ani innego relewantnego dokumentu, to wydaje się, że w wykładnię Urzędu Zamówień Publicznych wpisuje się okoliczność zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeże...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy