Klauzula waloryzacyjna w ustawie Pzp

Opinia UZP

Na stronie www.uzp.gov.pl ukazał się zamieszczony poniżej komunikat dotyczący klauzuli waloryzacyjnej w świetle regulacji Prawa zamówień publicznych. Komunikatem tym rozpoczynamy cykl artykułów ekspertów zamówień publicznych zamieszczonych w dziale: Temat numeru: SOS dla waloryzacji umów.

I. Obowiązek waloryzacji

Przesłanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy Pzp stanowią narzędzie dostosowania stosunku prawnego w celu przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy o zamówienie publiczne, zachwianego przez określone zdarzenia mogące zaistnieć w trakcie jego wykonywania. Trwający ponad 12 miesięcy proces realizacji zamówienia publicznego, niejednokrotnie skomplikowany z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, rodzi ryzyko, że rynkowe czynniki zewnętrzne będą istotnie oddziaływały na treść, wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim założeniu ma zminimalizować negatywne dla stron umowy oddziaływania, co w istocie jest w interesie obu stron umowy.

POLECAMY

Ważne: Zadaniem waloryzacji umownej jest urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego. Ten mechanizm urealnienia wynagrodzenia wykonawcy, w zależności od okoliczności (wzrostu lub spadku cen, lub kosztów), dotyczy zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia. Zapewnia tym samym równość stron czy prawidłowy rozkład ryzyk kontraktowych.

Zamówieniowe klauzule waloryzacyjne zyskują na znaczeniu zwłaszcza w aktualnej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy