Konsekwencje uproszczenia procedur administracyjnych

Zdaniem eksperta

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185) ustawodawca dokonał licznych zmian w wielu aktach prawnych, w tym w Prawie zamówień publicznych1.

Choć zmiany w ww. ustawie mogą wydawać się niezbyt obszerne, to jednak zakres ich oddziaływania na praktykę przygotowywania i prowadzenia postępowań oraz wykonywanie umów w sprawie zamówienia publicznego jest bardzo szeroki.

POLECAMY

Wpływ uregulowań zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy nie tylko postępowań wszczynanych po wejściu w życie tej ustawy, ale umożliwia także dokonywanie zmian umów w sprawach zamówień publicznych zawartych wcześniej i będących w toku wykonywania. 

W uzasadnieniu do projektu ww. ustawy (druk nr 2479) wskazano, że: Głównym zamierzeniem projektodawcy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Celem przedstawionej poniżej analizy jest przybliżenie podstawowych zagadnień, jakie uregulowano w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, oraz wynikających stąd konsekwencji dla zamawiających, wykonawców i – szerzej – uczestników rynku zamówień publicznych. 

1. Rozszerzenie obowiązku określania zasad zmiany wynagrodzenia wykonawcy 

Przed zmianami systemu zamówień publicznych ustawodawca wymagał, aby zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy były obowiązkowo wprowadzone do umów na usługi i roboty budowlane zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Po modyfikacji uregulowań w Prawie zamówień publicznych, na mocy ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, znacznie poszerzono zakres umów w sprawach zamówień publicznych objętych obligatoryjnymi klauzulami waloryzacyjnymi. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 439 ust. 1 Pzp:

Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 

Ważne!

Z treści zmienionego przepisu wynika, że obowiązek wprowadzania do umów postanowień dotyczących zmian wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozszerzono także na umowy dotyczące dostaw. Ponadto objęto powyższym obowiązkiem wszystkie umowy zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a nie jak dotychczas w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 

W praktyce udzielania zamówień publicznych w Polsce obowiązkiem waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy objęta zostanie zatem większość umów odpłatnych zawieranych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych. Użyty w artykule wyraz „waloryzacja” jest skrótem myślowym, należy bowiem przypomnieć, że postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy obejmują zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumianych jako wzrost odpowiednio cen bądź kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie (art. 439 ust. 4 Pzp). Trzeba nadmie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy