Dołącz do czytelników
Brak wyników

Gorąca linia

10 grudnia 2018

NR 169 (Grudzień 2018)

MiniPortal – testowanie rozwiązania

0 189

MiniPortal to tymczasowe rozwiązanie dla zamawiających zapewniające komunikację elektroniczną do czasu pełnego uruchomienia docelowego rozwiązania, którym będzie platforma e-Zamówienia.

Jest to rozwiązanie nieodpłatnie dostępne dla uczestników rynku zamówień publicznych. W komunikacie UZP wydanym tuż przed uruchomieniem miniPortalu znalazło się zapewnienie, że to narzędzie proste w użyciu, służące do komunikacji między zamawiającymi a wykonawcami. Zdarza się jednak, że przy najprostszym rozwiązaniu pojawiają się problemy, które – moim zdaniem – należy zasygnalizować. 

Pierwsze próby

UZP udostępnił wersję produkcyjną miniPortalu 4 października 2018 r. Prezentowano ją podczas konferencji w Katowicach 8 października 2018 r., w której brałam udział. Prezentacja jednak nie przebiegała płynnie. Niestety, nie udało mi się, jako zamawiającemu, skutecznie dokonać deszyfracji oferty, a zatem nie byłam w stanie przejść całego procesu. Nie jest to bowiem możliwe w przypadku wersji testowej. Dostrzegłam jednak wiele barier w stosowaniu tego rozwiązania przez wykonawców. 
Po pierwsze, wykonawca jest zobowiązany posiadać konto na platformie ePUAP, co utrudni dostęp do zamówień wykonawcom zagranicznym, a po drugie, wykonawca będzie zmuszony korzystać z platformy ePUAP, a zatem z narzędzia, które już dziś użytkownicy postrzegają jako zawodne. 
Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest obowiązkiem zamawiającego, ale jednocześnie nie pozbawia go możliwości skorzystania z komercyjnych rozwiązań (systemów) służących prowadzeniu postępowania i posiadających wiele innych funkcjonalności umożliwiających wspieranie procesów przygotowania postępowania i realizacji umowy. 
Gdy pojawiły się pierwsze wzmianki o tym, że miniPortal będzie narzędziem wykorzystującym Biuletyn Zamówień Publicznych i platformę ePUAP, za pośrednictwem której będzie można składać oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wiele osób miało wątpliwości dotyczące funkcjonalności tego narzędzia.

Udostępnianie usług na ePUAP

W wymiarze ogólnym logowanie zamawiających do miniPortalu odbywa się za pomocą już istniejących kont w Biuletynie Zamówień Publicznych. Podmioty należące do sektora administracji rządowej i samorządowej mają oczywiście swoje konta na platformie ePUAP, a ci, którzy ich nie posiadają, muszą uzyskać dostęp. 

Ważne!

Na podstawie art. 19c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570) podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, realizując zadania publiczne mogą udostępniać usługi na ePUAP na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. 

W porozumieniu określa się sposób udostępniania usług na ePUAP oraz ich zakres. Z kolei art. 2 przytoczonej ustawy stanowi, że z zastrzeżeniem ust. 2–4 przepisy ustawy stosuje się do: 

 1. organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, 
 2. jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
 3. funduszy celowych, 
 4. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
 5. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
 6. Narodowego Funduszu Zdrowia, 
 7. państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych – zwanych dalej „podmiotami publicznymi”. 

Przepisów ustawy nie stosuje się natomiast do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r., 
poz. 60), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d. 

Ważne!

Wyżej wymienione podmioty, chcąc korzystać z platformy ePUAP, muszą zawrzeć stosowne porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wykonawcy muszą także założyć konto na platformie ePUAP w celu możliwości złożenia/wycofania/zmiany i przesłania oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za jej pośrednictwem, a także w celu komunikowania się z zamawiającym w trakcie prowadzonego postępowania. 
Na platformie ePUAP zaszyfrowane oferty będą przechowywane w skrzynce odbiorczej zamawiającego. Sam miniPortal odpowiedzialny jest za generowanie i zabezpieczanie kluczy do szyfrowania i deszyfrowania ofert.

Obsługa miniPortalu

Aktualnie możliwa jest tylko w ramach systemu Windows. Na konferencji w Katowicach nie udzielono odpowiedzi na pytanie, czy korzystanie z narzędzia będzie możliwe w sytuacji, gdy zamawiający lub wykonawca ma inny system operacyjny. 
Zamawiający rozpoczyna korzystanie z miniPortalu od zalogowania się przy użyciu swojego loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych. Następnie wypełnia formularz postępowania zawierający podstawowe informacje, w tym w szczególności numer ogłoszenia w TED lub BZP (dane zamawiającego same się wypełniają). Pozostawiono do decyzji zamawiającego to, czy formularz postępowania będzie widoczny publiczni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy