Autor: Justyna Olszewska-Stompel

Dr; współpracownik firmy TENDER Piotr Płaciszewski, autorka książek i komentarzy problemowych z zakresu zamówień publicznych, trenerka, wieloletni naczelnik biura zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Weryfikacja dokumentów elektronicznych

Definicja dokumentu elektronicznego zamieszczona jest w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 2014.257.73), tzw. rozporządzeniu eIDAS.

Czytaj więcej

Nieprawidłowości w ocenie zarządzających

Nieprawidłowość to każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy unijnych (realizację projektu), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem.

Czytaj więcej

MiniPortal – testowanie rozwiązania

MiniPortal to tymczasowe rozwiązanie dla zamawiających zapewniające komunikację elektroniczną do czasu pełnego uruchomienia docelowego rozwiązania, którym będzie platforma e-Zamówienia.

Czytaj więcej

Spór o RODO w zamówieniach publicznych

Po opublikowaniu w numerze lipcowo-sierpniowym MZP z br. trzech artykułów dotyczących RODO w praktyce zamówieniowej otrzymaliśmy list od naszej Czytelniczki, pani Agnieszki Stec – praktyka z dziedziny zamówień publicznych i ochrony danych osobowych, która nie zgadza się z przedstawioną interpretacją zawartą w artykułach mecenasa Grzegorza Mazurka oraz dr Justyny Olszewskiej-Stompel. W związku z tym zwróciliśmy się do autorów wymienionych artykułów o próbę analizy listu w zakresie merytorycznym i odniesienie się do twierdzeń w nim sformułowanych. Poniżej cytujemy fragmenty listu pani Agnieszki Stec wyłącznie dotyczące meritum sprawy i odpowiedzi autorów artykułów. Naszych Czytelników zapraszamy do dyskusji, by wspólnie rozwiązać problem stosowania RODO w praktyce zamówieniowej. 

Czytaj więcej

Centralna Platforma e-Zamówień

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” – zostało podpisane 11 sierpnia 2017 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji, działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej

Zdolność ekonomiczna i finansowa – formułowanie warunków

Zgodnie z wolą zamawiającego wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne powinien legitymować się zdolnością ekonomiczną i finansową. Nie będą one obligatoryjne w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia, ale tylko w tych, w których zdolności te będą wymagane w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 

Czytaj więcej

Kwestie najważniejsze…

Związane z wejściem w życie przepisów o RODO, z obowiązkami zamawiających i wykonawców, dotyczącymi ochrony danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej

Problemy dotyczące podmiotów trzecich

Ustalenie prawidłowości udzielenia zasobu oraz właściwe jego udokumentowanie jest kluczowe dla stwierdzenia, czy dany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej

Przy wdrażaniu funduszy unijnych

Nieprawidłowość to każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy unijnych (realizację projektu), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem. 

Czytaj więcej

JEDZ – wątpliwości i obowiązki

Jednolity europejski dokument zamówienia jest oświadczeniem wykonawcy przekazywanym zamawiającemu w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej

Nowy standard komunikacji

Na skutek implementacji nowych dyrektyw do ustawy – Prawo zamówień publicznych zmieniło się rozumienie pojęcia pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W nowym porządku prawnym standardem będzie komunikacja elektroniczna wykonawców i zamawiających.

Czytaj więcej