Dołącz do czytelników
Brak wyników

Analiza nowego Pzp

3 lutego 2020

NR 181 (Styczeń 2020)

Modyfikacja postępowania powyżej progów unijnych

0 976

Wszczęcie postępowania


Niezwykle ważną zmianę systemową wprowadza ustawodawca w odniesieniu do wszczynania postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego. W przepisach ogólnych dotyczących trybów udzielania zamówień klasycznych o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je w art. 130 ust. 1 pkt 1 nowego Pzp ustawodawca stanowi: Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego.

Archaiczne wszczynanie postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu m.in. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, zostało zastąpione przekazaniem ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

POLECAMY

Ważne!

Wszczęcie postępowania następuje z chwilą przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nie zaś z chwilą jego zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Znaczenie tej czynności podkreśla dodatkowo fakt, że w myśl art. 457 ust. 1 pkt 1 nowego Pzp: Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z naruszeniem ustawy udzielił zamówienia (…) bez uprzedniego przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 


Żądanie oświadczeń i dokumentów 


Prawo zamówień publicznych z 2019 r. zmienia zasady klasyfikacji podziału oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu. W słowniczku pojęć ustawowych, w art. 7 pkt 17 nowego Pzp zdefiniowano podmiotowe środki dowodowe, przez które należy rozumieć środki służące potwierdzeniu: 

  • braku podstaw wykluczenia, 
  • spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
  • kryteriów selekcji 

– z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

W Pzp z 2004 r. ustawodawca nie posługiwał się zbiorczym określeniem dla wyżej wymienionych rodzajów oświadczeń i dokumentów, choć powszechnie w orzecznictwie i doktrynie przytoczone środki dowodowe nazywano zbiorczo dokumentami podmiotowymi. 

W nowym Pzp nie tylko użyto innego zwrotu dla zdefiniowania tej kategorii środków dowodowych, ale także wydzielono do osobnej kategorii próbki, opisy, fotografie, plany, projekty rysunków, modele, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, a także certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę itp. 

Ważne!

Zgodnie z art. 7 pkt 20 nowego Pzp wyodrębniono przedmiotowe środki dowodowe, przez które należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.*

Zabieg zastosowany przez ustawodawcę nie tylko pozwolił na racjonalne pogrupowanie bardzo różnych dokumentów, jak np. zaświadczenie naczelnika US czy próbka. Umożliwił także zmodyfikowanie reguł dotyczących żądania poszczególnych środków dowodowych, w szczególności odnoszących się do etapu postępowania, na który każdy z wyżej wymienionych środków dowodowych może być żądany przez zamawiającego. 

Ważne!

Generalną regułę w tym zakresie wyraża art. 107 ust. 1 nowego Pzp: Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

Utrzymano uprawnienie, zgodnie z którym jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z tym że uprawnienie to materializuje się, jeżeli zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (art. 107 ust. 2 nowego Pzp). 

Niedopuszczalne jest skorzystanie przez wykonawcę z możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub – pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego – oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (art. 107 ust. 3 nowego Pzp). 
Unormowania zawarte w art. 107 ust. 1–3 zasadniczo odmiennie regulują moment składania przedmiotowych środków dowodowych w stosunku do uregulowań zawartych w Pzp z 2004 r. w zakresie żądania tzw. dokumentów przedmiotowych, które co do zasady mogą aktualnie być żądane przez zamawiającego dopiero przed udzieleniem zamówienia, i to wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Wprowadzone zmiany w systemie zamówień publicznych niezwykle usprawnią postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

W odniesieniu do podmiotowych środków dowodowych ustawodawca utrzymał regułę: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ust. 1 nowego Pzp) oraz wymaga, aby w przypadku gdy wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

  • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub 
  • zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (art. 128 ust. 1 nowego Pzp). 

Podobnie jak to ma miejsce w obecnie obowiązującym stanie prawnym, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.

Należy jednak zwrócić uwagę na zabieg ustawodawcy przeprowadzony w przepisach nowego Pzp, który wydzielił z zakresu pojęcia podmiotowych środków dowodowych oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

Wprowadzone zmiany w zakresie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych mają ogromne znaczenie praktyczne dla prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego ich należyte wdrożenie przez zamawiających jest niezbędne w celu prawidłowego udzielania zamówień publicznych o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je. 


Zmiany dotyczące sporządzania SWZ


Niezwykle istotnymi zmianami wprowadzonymi do systemu zamówień publicznych przez przepisy nowego Pzp są unormowania dotyczące dokumentów zamówienia, w tym modyfikacje dotyczące sporządzania specyfikacji warunków zamówienia. 

W nowym Prawie zamówień publicznych SWZ zaliczono do nowo wyodrębnionej kategorii tzw. dokumentów zamówienia. Stosownie do treści art. 7 pkt 3 nowego Pzp ilekroć w ustawie mowa jest o dokumentach zamówienia, należy przez to rozumieć: dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań. 

W ramach SWZ z kolei wydzielono m.in. warunki zamówienia, które należy odróżnić od warunków udziału w postępowaniu oraz od opisu przedmiotu zamówienia (choć część warunków zamówienia jest pochodną opisu przedmiotu zamówienia). Zgodnie z art. 7 pkt 29 nowego Pzp przez warunki zamówienia należy rozumieć: warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W przepisach od art. 91 do art. 98 ustawodawca scharakteryzował niektóre z warunków zamówienia. W art. 134 nowego Pzp, który określa minimalną zawartość SWZ, ustawodawca już nie posługuje się zbiorczą kategorią warunków zamówienia, lecz osobno specyfikuje wymagania dotyczące np. składania ofert częściowych, składania ofert wariantowych, składania ofert w postaci katalogów elektronicznych, określania w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Żąda ponadto określania wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia. 

Warunkami zamówienia są też wymagania związane z żądaniem wniesienia wadium. Ustawodawca w art. 97 ust. 1 postanowił, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je zamawiający będzie uprawniony żądać wadium, a nie jak w Pzp z 2004 r. zobowiązany żądać jego wniesienia. 

Ważne!

Dla prowadzących postępowania o udzielenie zamówień unijnych oraz wykonawców ubiegających się o udzielenie takich zamówień bardzo ważne będzie umiejętne rozróżnienie warunków zamówienia od warunków udziału w postępowaniu, gdyż są to odmienne instytucje prawne mające swoje specyficzne uwarunkowania prawne, choć jedne i drugie ujmowane będą w jednym opracowaniu, jakim jest SWZ. 


Ponieważ nawyki i dotychcz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy