Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

28 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Na pytania czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

284

Wymagania adekwatne do celu

Czy w przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający musi określać w ramach warunku dotyczącego zdolności zawodowych wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi?

Zgodnie z art. 22 ust. 1a Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Powyższe sformułowanie oznacza, że określone warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe powinny być adekwatne do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia.

Zasada proporcjonalności oznacza, że określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione i nie mogą ograniczać dostępu do zamówienia.  Sformułowanie minimalne poziomu zdolności oznacza, że określone w warunkach udziału w postępowaniu wartości, wielkości lub wymagania nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji,  umożliwiać ubieganie się o udzielenie zamówienia tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców, podczas gdy zamówienie mogliby wykonać także inni wykonawcy.

Ustawodawca w art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp postanowił, że zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Dokumentami takimi są również dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi.

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zamawiający może żądać m.in. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Należy jednak zauważyć, że w § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia wskazuje się, że wymagane są dokumenty potwierdzające k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy