Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

9 grudnia 2020

NR 188 (Grudzień 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 157

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

Jakie elementy powinno zawierać wezwanie do złożenia uzupełnienia lub poprawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu?

POLECAMY

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości – zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 

W wezwaniu zamawiający powinien wskazać powody, dla których wzywa wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

Wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, musi być jednoznaczne i zrozumiałe dla wykonawcy, tak aby był on w stanie stwierdzić, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda zamawiający. Zamawiający powinien wskazać, które oświadczenie lub dokument wykonawca złożył niekompletny i na czym polega ta niekompletność. 

Analogicznie jest w przypadku wezwania do poprawienia oświadczenia lub dokumentu. 

Treść wezwania nie może prowadzić do sytuacji, w której wykonawca zmuszony będzie domyślać się, w jakim zakresie ma zostać dokonane złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia lub dokumentu, dlatego w wezwaniu zamawiający musi wskazać, jakich wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa np. w art. 25 ust. 1 Pzp, wykonawca nie złożył, które oświadczenia lub dokumenty złożył niekompletne, które z błędami.

Potencjał podmiotu trzeciego

Czy można przyznać wykonawcy punkty w ramach kryteriów oceny ofert za potencjał podmiotu trzeciego?

W art. 22a ust. 1–5 ustawy Pzp jest mowa o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z kolei w artykule 91 ust. 2 Pzp wymieniono dostępny dla zamawiającego katalog kryteriów oceny ofert. Wśród nich, w art. 91 ust. 1 pkt 5 Pzp, wymieniono organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

Przepisy ustawy Pzp nie wykluczają możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert. Nie wskazują również, ab...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy