Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

9 grudnia 2020

NR 188 (Grudzień 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

41

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

Jakie elementy powinno zawierać wezwanie do złożenia uzupełnienia lub poprawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu?

POLECAMY

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości – zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. 

W wezwaniu zamawiający powinien wskazać powody, dla których wzywa wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

Wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, musi być jednoznaczne i zrozumiałe dla wykonawcy, tak aby był on w stanie stwierdzić, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda zamawiający. Zamawiający powinien wskazać, które oświadczenie lub dokument wykonawca złożył niekompletny i na czym polega ta niekompletność. 

Analogicznie jest w przypadku wezwania do poprawienia oświadczenia lub dokumentu. 

Treść wezwania nie może prowadzić do sytuacji, w której wykonawca zmuszony będzie domyślać się, w jakim zakresie ma zostać dokonane złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia lub dokumentu, dlatego w wezwaniu zamawiający musi wskazać, jakich wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa np. w art. 25 ust. 1 Pzp, wykonawca nie złożył, które oświadczenia lub dokumenty złożył niekompletne, które z błędami.

Potencjał podmiotu trzeciego

Czy można przyznać wykonawcy punkty w ramach kryteriów oceny ofert za potencjał podmiotu trzeciego?

W art. 22a ust. 1–5 ustawy Pzp jest mowa o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z kolei w artykule 91 ust. 2 Pzp wymieniono dostępny dla zamawiającego katalog kryteriów oceny ofert. Wśród nich, w art. 91 ust. 1 pkt 5 Pzp, wymieniono organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

Przepisy ustawy Pzp nie wykluczają możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert. Nie wskazują również, ab...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy