Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Niełatwa aktywizacja bezrobotnych

312

Zwykłe na pozór złożenie oświadczeń potwierdzających należyte wykonanie usług, wymaganych dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w pewnych okolicznościach może okazać się działaniem niejednoznacznie interpretowanym. Przykładu dostarczyła rozprawa odwoławcza pod przewodnictwem Katarzyny Brzeskiej w sprawie o sygn. akt KIO 1305/16.

Zmawiający – Wojewódzki Urząd Pracy – prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 6 kwietnia 2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 kwietnia 2016 r. pod numerem 2016/S 069-120693.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum WYG  złożyli w dniu 15 lipca 2016 r. odwołanie wobec zaniechania przez zamawiającego wykluczenia wykonawcy D. z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu polegające na niezłożeniu stosownych poświadczeń, iż wykazane usługi zostały wykonane należycie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Wniósł on o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: unieważnienia czynności badania i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę D., powtórzenie czynności badania i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez tego wykonawcę oraz jego wykluczenie z postępowania, unieważnienie czynności badania i oceny ofert i powtórzenie tych czynności.

Zamawiający pismem z dnia 26 lipca 2016 r. złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości.

Ustalenia KIO

Jak ustaliła Krajowa Izba Odwoławcza, specyfikacja istotnych warunków zamówienia w analizowanym postępowaniu zawierała m.in. następujące określenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje (tylko w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) lub wykonał należycie usługę/usługi w zakresie aktywizacji zawodowej dla łącznie co najmniej 400 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź pozostających bez zatrudnienia, niezależnie od źródeł finansowania. Zakres realizacji każdej z usług musi obejmować co najmniej pośrednictwo pracy, a ponadto w ramach wymienionej/wymienionych wyżej usługi/usług wykonawca doprowadził do zatrudnienia (lub podjęcia działalności gospodarczej) łącznie minimum 200 osób. Przez zatrudnienie w zakresie oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający rozumie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która podlega ubezpieczeniom społecznym.

Według ustaleń w niniejszym postępowaniu oferty złożyli m.in. następujący wykonawcy:

  1.  D. – cena brutto oferty: 20 pkt, zasady pracy z uczestnikami: 60 pkt, współpraca z pracodawcami: 15 pkt, identyfikacja ryzyk: 5 pkt;
  2.  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WYG – cena brutto oferty: 16,09 pkt, zasady pracy z uczestnikami: 60 pkt, współpraca z pracodawcami: 15 pkt, identyfikacja ryzyk: 5 pkt;
  3.  K.C. – cena brutto oferty: 15,22 pkt, zasady pracy z uczestnikami: 60 pkt, współpraca z pracodawcami: 15 pkt, identyfikacja ryzyk: 5 pkt;
  4.  K.K. – cena brutto oferty: 15,28 pkt, zasady pracy z uczestnikami: 60 pkt, współpraca z pracodawcami: 15 pkt, identyfikacja ryzyk: 5 pkt.

Wykonawca D. na str. 29 oferty zamieścił oświadczenie, w którym wskazał, iż: (…) obiektywnie nie jest w stanie przedstawić stosownych poświadczeń podmiotów zlecających wskazane w załączniku nr 6 do STWZ usługi, z uwagi na fakt, iż działania podejmowane przez wykonawcę w zakresie aktywizacji zawodowej realizowane były w ramach przygotowanych przez wykonawcę projektów współfinansowanych ze środków unijnych, na których realizację wykonawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.2 PO KL).

Ważne!

Poinformował on również, iż instytucje nadzorujące realizację takich projektów (tj. instytucje pośredniczące, z którymi wykonawca podpisał umowy o dofinansowanie) nie wydają żadnych zaświadczeń (referencji) o należytym wykonaniu projektu. Instytucje te nie są także usługodawcami (w szczególności w rozumieniu postanowień SIWZ oraz Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym w ramach przedstawionych w załączniku nr 6 do SIWZ projektów nie ma możliwości wskazania podmiotu zlecającego daną usługę w rozumieniu SIWZ, a tym samym przedstawienia stosownych poświadczeń przez ten podmiot.

Ponadto Izba ustaliła, że zamawiający pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. wezwał wykonawcę D. w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia prawidłowego – według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ – wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca D. w dniu 10 czerwca 2016 r. złożył dokumenty w wymaganym przez zamawiającego terminie.

Wyjaśnienia i wątpliwości

Zamawiający pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. wezwał wykonawcę D. w trybie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentu – wykazu usług. Uzasadniając wezwanie, wskazał, iż wykonawca przesłał nowy wykaz usług wraz z dowodami na ich należyte wykonanie. W przedstawionym wykazie zawarto cztery usługi polegające na realizacji projektów outplacementowych, które w swej istocie kierowane są do grupy szerszej, niż wymagał tego zamawiający w SIWZ. W przedstawionych do powyższego wykazu referencjach ogólnie wskazano, że w ramach ww. usług prowadzono działania aktywizacyjne polegające na pośrednictwie pracy w stosunku do uczestników tych projektów oraz wskazano, że w ramach ww. usług doprowadzono do zatrudnienia określoną liczbę uczestników każdego z projektów.

Skoro zamawiający dopuszczał możliwość wykazania usług w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, to logiczne jest, że dopuszczał poświadczenia (dowody należytego wykonania zamówienia) wystawiane przez instytucje potwierdzające realizację projektów.

Wobec tego, że zamawiający w SIWZ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagał, aby wykonawcy wykazali należyte wykonanie usługi w zakresie aktywizacji 400 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź pozostających bez zatrudnienia oraz aby wykazali doprowadzenie do zatrudnienia odpowiednio 200 takich osób, zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień, czy w zakresie każdej ze wskazanych w wykazie usług podana przez wykonawcę oraz potwierdzona w referencjach liczba osób, które zostały objęte aktywizacją zawodową, pochodzi jedynie z grupy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź pozostających bez zatrudnienia, a nie jest ogólną liczbą osób uczestniczących w danym projekcie.

Ważne!

Zamawiający uznał poprawność rodzaju (przedmiotu) podanych w wykazie usług, jednakże z treści referencji w sposób niebudzący wątpliwości nie wynika, że podane tam liczby dotyczą jedynie grupy wskazanej przez zamawiającego, czyli osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź pozostających bez zatrudnienia, ponieważ z istoty projektu outplacementowego wynika m.in. to, że kierowany jest on nie tylko do bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź pozostających bez zatrudnienia, ale także do osób przewidzianych do zwolnienia. Zamawiający wezwał zatem wykonawcę do wyjaśnień, czy podane przez niego dane liczbowe dotyczą grupy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź pozostających bez zatrudnienia.

Wykonawca D. w złożonym w dniu 22 czerwca 2016 r. wyjaśnieniu stwierdził, że jego wykaz usług, tj. załącznik nr 6 do SIWZ, uwzględnia w ramach każdej ze wskazanych usług łączną liczbę osób objętych aktywizacją zawodową, którzy poszukiwali nowej pracy (ze względu na utratę pracy – znaczna część uczestników poszczególnych projektów z chwilą przystąpienia do projektu posiadała już status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo, natomiast pozostałe osoby traciły zatrudnienie na przestrzeni realizacji przedsięwzięcia, stając się osobami bezrobotnymi/nieaktywnymi zawodowo, w związku z posiadanym wcześniej wypowiedzeniem stosunku pracy, tym samym wymagały wsparcia w znalezieniu nowego zatrudnienia (zarówno w formule pracowniczej, jak i samozatrudnienia). Dane te potwierdzone zostały przez uprawnione instytucje w tzw. zaświadczeniach/referencjach, które dołączone zostały do złożonego w dniu 16 czerwca 2016r. załącznika nr 6 do SIWZ, jako dowód należycie wykonanych usług aktywizacji zawodowej.

Ważne!

Wykonawca D. nie znajduje w SIWZ narzuconych wytycznych dot. momentu rozpoczęcia pomiaru (kwalifikowania w załączniku nr 6 do SIWZ) statusu każdego uczestnika usługi, wobec powyższeg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy