Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Niełatwa aktywizacja bezrobotnych

0 130

Zwykłe na pozór złożenie oświadczeń potwierdzających należyte wykonanie usług, wymaganych dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w pewnych okolicznościach może okazać się działaniem niejednoznacznie interpretowanym. Przykładu dostarczyła rozprawa odwoławcza pod przewodnictwem Katarzyny Brzeskiej w sprawie o sygn. akt KIO 1305/16.

Zmawiający – Wojewódzki Urząd Pracy – prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 6 kwietnia 2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 kwietnia 2016 r. pod numerem 2016/S 069-120693.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum WYG  złożyli w dniu 15 lipca 2016 r. odwołanie wobec zaniechania przez zamawiającego wykluczenia wykonawcy D. z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu polegające na niezłożeniu stosownych poświadczeń, iż wykazane usługi zostały wykonane należycie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Wniósł on o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: unieważnienia czynności badania i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę D., powtórzenie czynności badania i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez tego wykonawcę oraz jego wykluczenie z postępowania, unieważnienie czynności badania i oceny ofert i powtórzenie tych czynności.

Zamawiający pismem z dnia 26 lipca 2016 r. złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości.

Ustalenia KIO

Jak ustaliła Krajowa Izba Odwoławcza, specyfikacja istotnych warunków zamówienia w analizowanym postępowaniu zawierała m.in. następujące określenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje (tylko w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) lub wykonał należycie usługę/usługi w zakresie aktywizacji zawodowej dla łącznie co najmniej 400 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź pozostających bez zatrudnienia, niezależnie od źródeł finansowania. Zakres realizacji każdej z usług musi obejmować co najmniej pośrednictwo pracy, a ponadto w ramach wymienionej/wymienionych wyżej usługi/usług wykonawca doprowadził do zatrudnienia (lub podjęcia działalności gospodarczej) łącznie minimum 200 osób. Przez zatrudnienie w zakresie oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający rozumie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która podlega ubezpieczeniom społecznym.

Według ustaleń w niniejszym postępowaniu oferty złożyli m.in. następujący wykonawcy:

  1.  D. – cena brutto oferty: 20 pkt, zasady pracy z uczestnikami: 60 pkt, współpraca z pracodawcami: 15 pkt, identyfikacja ryzyk: 5 pkt;
  2.  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WYG – cena brutto oferty: 16,09 pkt, zasady pracy z uczestnikami: 60 pkt, współpraca z pracodawcami: 15 pkt, identyfikacja ryzyk: 5 pkt;
  3.  K.C. – cena brutto oferty: 15,22 pkt, zasady pracy z uczestnikami: 60 pkt, współpraca z pracodawcami: 15 pkt, identyfikacja ryzyk: 5 pkt;
  4.  K.K. – cena brutto oferty: 15,28 pkt, zasady pracy z uczestnikami: 60 pkt, współpraca z pracodawcami: 15 pkt, identyfikacja ryzyk: 5 pkt.

Wykonawca D. na str. 29 oferty zamieścił oświadczenie, w którym wskazał, iż: (…) obiektywnie nie jest w stanie przedstawić stosownych poświadczeń podmiotów zlecających wskazane w załączniku nr 6 do STWZ usługi, z uwagi na fakt, iż działania podejmowane przez wykonawcę w zakresie aktywizacji zawodowej realizowane były w ramach przygotowanych przez wykonawcę projektów współfinansowanych ze środków unijnych, na których realizację wykonawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.2 PO KL).

Ważne!

Poinformował on również, iż instytucje nadzorujące realizację takich projektów (tj. instytucje pośredniczące, z którymi wykonawca podpisał umowy o dofinansowanie) nie wydają żadnych zaświadczeń (referencji) o należytym wykonaniu projektu. Instytucje te nie są także usługodawcami (w szczególności w rozumieniu postanowień SIWZ oraz Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym w ramach przedstawionych w załączniku nr 6 do SIWZ projektów nie ma możliwości wskazania podmiotu zlecającego daną usługę w rozumieniu SIWZ, a tym samym przedstawienia stosownych poświadczeń przez ten podmiot.

Ponadto Izba ustaliła, że zamawiający pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. wezwał wykonawcę D. w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia prawidłowego – według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ – wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca D. w dniu 10 czerwca 2016 r. złożył dokumenty w wymaganym przez zamawiającego terminie.

Wyjaśnienia i wątpliwości

Zamawiający pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. wezwał wykonawcę D. w trybie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentu – wykazu usług. Uzasadniając wezwanie, wskazał, iż wykonawca przesłał nowy wykaz usług wraz z dowodami na ich należyte wykonanie. W przedstawionym wykazie za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy